فوتبــال 11

جمعه، 03 مرداد 1399 ساعت ۲۰:۴۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
احمد گوهری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
حامد نورمحمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مجید عیدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
پیام ملکیان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
سجاد جعفری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
احمد جبوری 0 (0) 0 0 0 (0) 61 مهاجم 0
عماد میرجوان 0 (0) 0 0 0 (0) 81 مهاجم 0
مهدی زبیدی 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
امید سینگ 0 (0) 0 0 0 (0) 29 مهاجم 0
محمدامین اسدی 0 (0) 0 0 0 (0) 9 مهاجم 0
بوژیدار رادوشویچ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
محمدحسین کنعانی‌زادگان 0 (0) 0 0 0 (0) 86 مدافع 0
جلال حسینی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مهدی شیری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
وحید امیری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
کمال کامیابی‌نیا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
احمد نوراللهی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
سیامک نعمتی 0 (0) 0 0 0 (0) 74 مدافع 0
بشار رسن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
مهدی عبدی 0 (0) 0 0 0 (0) 86 مهاجم 0
علی علیپور 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
امید عالیشاه 0 (0) 0 0 0 (0) 16 مهاجم 0
احسان حسینی 0 (0) 0 0 0 (0) 4 مدافع 0
سعید حسین‌پور 0 (0) 0 0 0 (0) 4 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
احمد گوهری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
حامد نورمحمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مجید عیدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
پیام ملکیان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
سجاد جعفری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
احمد جبوری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
عماد میرجوان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مهدی زبیدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
امید سینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
محمدامین اسدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
بوژیدار رادوشویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمدحسین کنعانی‌زادگان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جلال حسینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی شیری 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
وحید امیری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کمال کامیابی‌نیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
احمد نوراللهی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سیامک نعمتی 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
بشار رسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی عبدی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
علی علیپور 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
امید عالیشاه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
احسان حسینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سعید حسین‌پور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
احمد گوهری 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
حامد نورمحمدی 0 0 0 0 0 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 0 0 0 0 مدافع 0
مجید عیدی 0 0 0 0 0 مدافع 0
پیام ملکیان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
علیرضا علی‌زاده 0 0 0 0 0 هافبک 0
صادق بابا احمدی 0 0 0 0 0 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
سجاد جعفری 0 0 0 0 0 هافبک 0
احمد جبوری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
عماد میرجوان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مهدی زبیدی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
امید سینگ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
محمدامین اسدی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
بوژیدار رادوشویچ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمدحسین کنعانی‌زادگان 0 0 0 0 0 مدافع 0
جلال حسینی 0 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی شیری 0 0 0 0 0 مدافع 0
وحید امیری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کمال کامیابی‌نیا 0 0 0 0 0 هافبک 0
احمد نوراللهی 0 0 0 0 0 هافبک 0
سیامک نعمتی 0 0 0 0 0 مدافع 0
بشار رسن 0 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی عبدی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
علی علیپور 0 0 0 0 0 مهاجم 0
امید عالیشاه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
احسان حسینی 0 0 0 0 0 مدافع 0
سعید حسین‌پور 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
احمد گوهری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
حامد نورمحمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مجید عیدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
پیام ملکیان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سجاد جعفری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
احمد جبوری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
عماد میرجوان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مهدی زبیدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
امید سینگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
محمدامین اسدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
بوژیدار رادوشویچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
محمدحسین کنعانی‌زادگان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
جلال حسینی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مهدی شیری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
وحید امیری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کمال کامیابی‌نیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
احمد نوراللهی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سیامک نعمتی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
بشار رسن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مهدی عبدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
علی علیپور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
امید عالیشاه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
احسان حسینی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سعید حسین‌پور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11