فوتبــال 11

پنجشنبه، 16 مرداد 1399 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
شهاب گردان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
موسی کولیبالی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
عارف آغاسی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
وحید حیدریه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
احمد عبدالله‌‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
مجتبی نجاریان 0 (0) 0 0 0 (0) 89 مدافع 0
فرشاد احمدزاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
لوسیانو پریرا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
حسن بیت‌سعید 0 (0) 0 0 0 (0) 58 مهاجم 0
محمد قاسمی‌نژاد 0 (0) 0 0 0 (0) 68 مهاجم 0
میلاد بدرقه 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مدافع 0
صابر حردانی 0 (0) 0 0 0 (0) 32 مهاجم 0
عباس بوعذار 0 (0) 0 0 0 (0) 22 هافبک 0
حبیب فرعباسی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
سعید کریمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
حامد نورمحمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مجید عیدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
میثم نقی‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
مهدی زبیدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
عماد میرجوان 0 (0) 0 0 0 (0) 70 مهاجم 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
شهاب گردان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
موسی کولیبالی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
عارف آغاسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
وحید حیدریه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
احمد عبدالله‌‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مجتبی نجاریان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فرشاد احمدزاده 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
لوسیانو پریرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
حسن بیت‌سعید 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
محمد قاسمی‌نژاد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
میلاد بدرقه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
صابر حردانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
عباس بوعذار 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
حبیب فرعباسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سعید کریمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
حامد نورمحمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مجید عیدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میثم نقی‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی زبیدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
عماد میرجوان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
شهاب گردان 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
موسی کولیبالی 0 0 0 0 0 مدافع 0
عارف آغاسی 0 0 0 0 0 مدافع 0
وحید حیدریه 0 0 0 0 0 مدافع 0
احمد عبدالله‌‌زاده 0 0 0 0 0 هافبک 0
مجتبی نجاریان 0 0 0 0 0 مدافع 0
فرشاد احمدزاده 0 0 0 0 0 مهاجم 0
لوسیانو پریرا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
حسن بیت‌سعید 0 0 0 0 0 مهاجم 0
محمد قاسمی‌نژاد 0 0 0 0 0 مهاجم 0
میلاد بدرقه 0 0 0 0 0 مدافع 0
صابر حردانی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
عباس بوعذار 0 0 0 0 0 هافبک 0
حبیب فرعباسی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سعید کریمی 0 0 0 0 0 مدافع 0
حامد نورمحمدی 0 0 0 0 0 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 0 0 0 0 مدافع 0
مجید عیدی 0 0 0 0 0 مدافع 0
میثم نقی‌زاده 0 0 0 0 0 هافبک 0
علیرضا علی‌زاده 0 0 0 0 0 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی زبیدی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
عماد میرجوان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
صادق بابا احمدی 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
شهاب گردان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
موسی کولیبالی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
عارف آغاسی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
وحید حیدریه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
احمد عبدالله‌‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مجتبی نجاریان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فرشاد احمدزاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
لوسیانو پریرا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
حسن بیت‌سعید 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
محمد قاسمی‌نژاد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
میلاد بدرقه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
صابر حردانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
عباس بوعذار 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
حبیب فرعباسی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
سعید کریمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
حامد نورمحمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مجید عیدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
میثم نقی‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مهدی زبیدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
عماد میرجوان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11