فوتبــال 11

دوشنبه، 30 تیر 1399 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Alvaro Raton 0 (0) 0 18 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Alberto Zapater 0 (0) 0 60 4 (2) 90 هافبک 0
Julián Delmás 0 (0) 1 54 7 (4) 90 مدافع 0
Alejandro Frances Torrijo 0 (0) 1 27 8 (7) 80 مدافع 0
Enrique Clemente 0 (0) 0 61 3 (1) 90 مدافع 0
شینجی کاگاوا 1 (0) 2 59 11 (7) 90 هافبک 0
Jannick Buyla 2 (0) 0 40 8 (1) 89 هافبک 0
دنیل تورس 2 (0) 2 51 13 (10) 90 هافبک 0
الکس بلانکو 4 (3) 0 7 3 (1) 68 مهاجم 0
Andre Pereira 2 (1) 3 19 15 (10) 68 مهاجم 0
Miguel Linares 2 (2) 1 26 21 (6) 90 مهاجم 0
Carlos Nieto 0 (0) 0 8 1 (0) 10 مدافع 0
بورگی 0 (0) 0 13 4 (1) 22 مهاجم 0
Alberto Soro 0 (0) 1 9 4 (1) 22 مهاجم 0
Marcos Baselga 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مهاجم 0
Manuel Garcia 0 (0) 0 25 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
ایوان رودریگز 1 (1) 3 21 7 (5) 77 مدافع 0
Fran Manzanara 0 (0) 1 37 9 (6) 90 مدافع 0
Pablo Trigueros 1 (0) 0 32 6 (3) 90 مدافع 0
Luis Valcarce 0 (0) 3 29 12 (8) 90 مدافع 0
Oscar Sielva 0 (0) 1 32 12 (8) 90 هافبک 0
Pablo Larrea 0 (0) 1 23 3 (1) 45 هافبک 0
ناچو گیل 0 (0) 2 21 12 (4) 90 مهاجم 0
Álex Aizpuru 1 (0) 1 8 11 (5) 58 مهاجم 0
ایوی لوپز 1 (0) 0 12 4 (1) 45 مهاجم 0
آسیر بنیتو 1 (0) 0 10 13 (2) 68 مهاجم 0
Son 0 (0) 0 12 4 (2) 32 مدافع 0
Francesc 0 (0) 0 18 3 (3) 45 هافبک 0
Óscar Contreras 0 (0) 0 5 1 (1) 13 0
Javi Navarro 0 (0) 0 5 3 (1) 45 مهاجم 0
Yuri 0 (0) 0 5 1 (0) 22 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Alvaro Raton 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Alberto Zapater 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Julián Delmás 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Alejandro Frances Torrijo 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Enrique Clemente 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
شینجی کاگاوا 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Jannick Buyla 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دنیل تورس 2 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 0
الکس بلانکو 4 (3) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Andre Pereira 2 (1) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 0
Miguel Linares 2 (2) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Carlos Nieto 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
بورگی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Alberto Soro 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marcos Baselga 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Manuel Garcia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ایوان رودریگز 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Fran Manzanara 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Pablo Trigueros 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Luis Valcarce 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Oscar Sielva 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Pablo Larrea 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ناچو گیل 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Álex Aizpuru 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ایوی لوپز 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آسیر بنیتو 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Son 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Francesc 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Óscar Contreras 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Javi Navarro 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Yuri 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Alvaro Raton 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Alberto Zapater 4 2 0 0 0 هافبک 0
Julián Delmás 3 0 1 1 0 مدافع 0
Alejandro Frances Torrijo 2 3 1 0 0 مدافع 0
Enrique Clemente 2 1 0 1 0 مدافع 0
شینجی کاگاوا 0 2 2 2 0 هافبک 0
Jannick Buyla 0 1 0 2 0 هافبک 0
دنیل تورس 1 2 2 2 0 هافبک 0
الکس بلانکو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Andre Pereira 0 0 3 2 0 مهاجم 0
Miguel Linares 1 1 1 1 0 مهاجم 0
Carlos Nieto 0 0 0 1 0 مدافع 0
بورگی 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Alberto Soro 0 0 1 1 0 مهاجم 0
Marcos Baselga 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Manuel Garcia 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ایوان رودریگز 4 2 3 1 0 مدافع 0
Fran Manzanara 4 1 1 0 0 مدافع 0
Pablo Trigueros 6 0 0 2 0 مدافع 0
Luis Valcarce 1 1 3 1 0 مدافع 0
Oscar Sielva 5 1 1 3 0 هافبک 0
Pablo Larrea 0 0 1 0 0 هافبک 0
ناچو گیل 0 0 2 1 0 مهاجم 0
Álex Aizpuru 0 0 1 1 0 مهاجم 0
ایوی لوپز 0 0 0 1 0 مهاجم 0
آسیر بنیتو 0 0 0 3 0 مهاجم 0
Son 0 1 0 1 0 مدافع 0
Francesc 0 0 0 0 0 هافبک 0
Óscar Contreras 0 1 0 0 0 0
Javi Navarro 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Yuri 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Alvaro Raton 18 (13) 72% 0 0 14 (9) 0 دروازه‌بان 0
Alberto Zapater 60 (53) 89% 3 8 11 (5) 0 هافبک 0
Julián Delmás 54 (38) 70% 0 5 11 (4) 0 مدافع 0
Alejandro Frances Torrijo 27 (24) 88% 1 1 3 (1) 0 مدافع 0
Enrique Clemente 61 (51) 83% 0 0 8 (3) 0 مدافع 0
شینجی کاگاوا 59 (55) 93% 0 0 13 (11) 0 هافبک 0
Jannick Buyla 40 (38) 95% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
دنیل تورس 51 (48) 94% 2 1 5 (4) 1 هافبک 0
الکس بلانکو 7 (5) 71% 1 3 1 (1) 0 مهاجم 0
Andre Pereira 19 (16) 84% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
Miguel Linares 26 (18) 69% 2 0 2 (1) 0 مهاجم 0
Carlos Nieto 8 (5) 62% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
بورگی 13 (11) 84% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 0
Alberto Soro 9 (6) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Marcos Baselga 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Manuel Garcia 25 (12) 48% 0 0 18 (5) 0 دروازه‌بان 0
ایوان رودریگز 21 (14) 66% 0 1 1 (0) 0 مدافع 0
Fran Manzanara 37 (26) 70% 0 0 9 (1) 0 مدافع 0
Pablo Trigueros 32 (28) 87% 0 0 3 (1) 0 مدافع 0
Luis Valcarce 29 (17) 58% 0 2 7 (2) 0 مدافع 0
Oscar Sielva 32 (27) 84% 0 0 2 (1) 0 هافبک 0
Pablo Larrea 23 (17) 73% 0 0 4 (2) 0 هافبک 0
ناچو گیل 21 (19) 90% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
Álex Aizpuru 8 (5) 62% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ایوی لوپز 12 (9) 75% 1 5 3 (1) 0 مهاجم 0
آسیر بنیتو 10 (9) 90% 1 1 2 (1) 1 مهاجم 0
Son 12 (6) 50% 0 1 4 (1) 0 مدافع 0
Francesc 18 (12) 66% 0 1 4 (1) 0 هافبک 0
Óscar Contreras 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 0
Javi Navarro 5 (3) 60% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 0
Yuri 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11