فوتبــال 11

پنجشنبه، 05 تیر 1399 ساعت ۰۰:۱۵
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Rene 0 (0) 0 30 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
Son 0 (0) 0 36 7 (4) 90 مدافع 0
Franco Russo 2 (1) 3 40 13 (5) 90 مدافع 0
Fran Manzanara 1 (1) 0 32 5 (2) 90 مدافع 0
Maximiliano Villa 0 (0) 1 34 7 (1) 69 مدافع 0
Oscar Sielva 0 (0) 0 32 7 (1) 45 هافبک 0
Saul Crespo 0 (0) 2 41 20 (9) 90 هافبک 0
Pablo Valcarce 0 (0) 4 7 15 (7) 75 هافبک 0
Álex Aizpuru 0 (0) 0 13 13 (9) 45 مهاجم 0
ناچو گیل 0 (0) 1 18 8 (4) 59 مهاجم 0
Yuri 2 (1) 0 11 5 (1) 90 مهاجم 0
Luis Valcarce 0 (0) 0 5 1 (0) 21 مدافع 0
ایوی لوپز 1 (1) 0 12 2 (2) 15 مهاجم 0
Javi Navarro 1 (0) 1 7 12 (7) 45 مهاجم 0
Pablo Larrea 0 (0) 1 35 5 (3) 45 هافبک 0
عمر راموس 0 (0) 1 12 7 (4) 31 مهاجم 0
لوکا زیدان 0 (0) 0 18 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
David Carmona 0 (0) 3 42 16 (9) 90 مدافع 0
Aitor Buñuel 0 (0) 0 48 6 (3) 90 مدافع 0
Inaki Olaortua 0 (0) 0 31 9 (6) 90 مدافع 0
مانو هرناندو 0 (0) 0 36 4 (3) 61 مدافع 0
مویزس دلگادو 2 (0) 3 38 11 (4) 90 مدافع 0
Nando 1 (1) 4 28 14 (10) 87 هافبک 0
Aristote Nkaka 2 (0) 0 44 11 (6) 90 هافبک 0
Ritchie Kitoko 1 (0) 1 24 10 (4) 61 هافبک 0
Enzo Lombardo 1 (0) 0 18 5 (4) 31 مهاجم 0
Jon Ander Pérez 1 (0) 0 11 12 (6) 87 مهاجم 0
Jordi Figueras 0 (0) 0 5 1 (1) 29 مدافع 0
Nico 0 (0) 0 3 2 (1) 9 هافبک 0
Mario Ortiz Ruiz 0 (0) 1 9 6 (1) 29 هافبک 0
Borja Galán González 3 (2) 0 17 18 (8) 59 هافبک 0
Rafael Tresaco 0 (0) 0 1 3 (2) 9 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Rene 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Son 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Franco Russo 2 (1) 3 (1) 0 0 0 1 مدافع 0
Fran Manzanara 1 (1) 0 (0) 0 1 0 1 مدافع 0
Maximiliano Villa 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Oscar Sielva 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Saul Crespo 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Pablo Valcarce 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Álex Aizpuru 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ناچو گیل 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Yuri 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Luis Valcarce 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ایوی لوپز 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Javi Navarro 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 0
Pablo Larrea 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
عمر راموس 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
لوکا زیدان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
David Carmona 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
Aitor Buñuel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Inaki Olaortua 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مانو هرناندو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
مویزس دلگادو 2 (0) 1 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
Nando 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 0
Aristote Nkaka 2 (0) 4 (4) 0 0 0 0 هافبک 0
Ritchie Kitoko 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Enzo Lombardo 1 (0) 5 (4) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jon Ander Pérez 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jordi Figueras 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nico 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mario Ortiz Ruiz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Borja Galán González 3 (2) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Rafael Tresaco 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Rene 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Son 3 2 0 1 0 مدافع 0
Franco Russo 6 2 3 4 0 مدافع 0
Fran Manzanara 2 6 0 0 0 مدافع 0
Maximiliano Villa 1 5 1 1 0 مدافع 0
Oscar Sielva 0 0 0 1 0 هافبک 0
Saul Crespo 0 2 2 1 0 هافبک 0
Pablo Valcarce 1 0 4 2 0 هافبک 0
Álex Aizpuru 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ناچو گیل 0 0 1 0 0 مهاجم 0
Yuri 1 0 0 2 0 مهاجم 0
Luis Valcarce 0 0 0 0 0 مدافع 0
ایوی لوپز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Javi Navarro 0 0 1 1 0 مهاجم 0
Pablo Larrea 1 0 1 1 0 هافبک 0
عمر راموس 0 0 1 0 0 مهاجم 0
لوکا زیدان 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
David Carmona 2 0 3 1 0 مدافع 0
Aitor Buñuel 2 1 0 2 0 مدافع 0
Inaki Olaortua 2 0 0 1 0 مدافع 0
مانو هرناندو 2 2 0 1 0 مدافع 0
مویزس دلگادو 5 1 3 2 0 مدافع 0
Nando 0 0 4 1 0 هافبک 0
Aristote Nkaka 2 1 0 2 0 هافبک 0
Ritchie Kitoko 1 1 1 2 0 هافبک 0
Enzo Lombardo 0 1 0 0 0 مهاجم 0
Jon Ander Pérez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jordi Figueras 1 1 0 1 0 مدافع 0
Nico 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mario Ortiz Ruiz 0 0 1 1 0 هافبک 0
Borja Galán González 0 0 0 2 0 هافبک 0
Rafael Tresaco 0 0 0 1 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Rene 30 (21) 70% 0 0 24 (16) 0 دروازه‌بان 0
Son 36 (32) 88% 2 8 9 (6) 1 مدافع 0
Franco Russo 40 (25) 62% 0 0 13 (4) 0 مدافع 0
Fran Manzanara 32 (25) 78% 1 0 7 (2) 1 مدافع 0
Maximiliano Villa 34 (20) 58% 0 0 9 (3) 0 مدافع 0
Oscar Sielva 32 (23) 71% 0 1 1 (0) 0 هافبک 0
Saul Crespo 41 (30) 73% 0 0 4 (1) 0 هافبک 0
Pablo Valcarce 7 (5) 71% 0 1 0 (0) 0 هافبک 0
Álex Aizpuru 13 (6) 46% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ناچو گیل 18 (13) 72% 0 1 5 (3) 0 مهاجم 0
Yuri 11 (10) 90% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Luis Valcarce 5 (4) 80% 0 4 1 (0) 0 مدافع 0
ایوی لوپز 12 (10) 83% 0 2 1 (0) 0 مهاجم 0
Javi Navarro 7 (3) 42% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
Pablo Larrea 35 (32) 91% 0 1 7 (5) 0 هافبک 0
عمر راموس 12 (8) 66% 0 4 1 (0) 0 مهاجم 0
لوکا زیدان 18 (7) 38% 0 0 15 (4) 0 دروازه‌بان 0
David Carmona 42 (32) 76% 1 7 5 (3) 0 مدافع 0
Aitor Buñuel 48 (32) 66% 0 0 10 (2) 0 مدافع 0
Inaki Olaortua 31 (22) 71% 0 0 6 (1) 0 مدافع 0
مانو هرناندو 36 (31) 86% 0 0 6 (3) 0 مدافع 0
مویزس دلگادو 38 (26) 68% 1 2 6 (0) 1 مدافع 0
Nando 28 (19) 67% 1 4 1 (0) 0 هافبک 0
Aristote Nkaka 44 (38) 86% 1 0 5 (5) 0 هافبک 0
Ritchie Kitoko 24 (21) 87% 1 1 0 (0) 0 هافبک 0
Enzo Lombardo 18 (13) 72% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 0
Jon Ander Pérez 11 (5) 45% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jordi Figueras 5 (3) 60% 0 0 2 (2) 0 مدافع 0
Nico 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mario Ortiz Ruiz 9 (8) 88% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Borja Galán González 17 (10) 58% 1 2 1 (0) 0 هافبک 0
Rafael Tresaco 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11