فوتبــال 11

دوشنبه، 23 تیر 1399 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Marin Aničić 1 (0) 1 38 5 (3) 90 مدافع 6.5
Uğur Demirok 0 (0) 0 33 1 (0) 90 مدافع 6.41
Nejc Skubic 2 (1) 1 43 5 (3) 90 مدافع 7.16
Jens Jonsson 0 (0) 0 42 3 (1) 90 هافبک 7.13
دنی میلوشویچ 2 (0) 0 48 6 (2) 80 مهاجم 6.39
Amir Hadžiahmetović 1 (0) 2 43 14 (6) 90 هافبک 6.89
Ömer Ali Şahiner 4 (2) 0 35 8 (3) 90 هافبک 8.46
Ertuğrul Taşkıran 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.1
Alper Uludag 2 (0) 0 31 8 (6) 90 مدافع 7.15
Farouk Miya 3 (2) 0 22 9 (2) 74 هافبک 7.58
Volkan Findikli 1 (0) 3 42 9 (7) 73 هافبک 6.93
Marko Jevtović 0 (0) 0 6 0 (0) 17 هافبک 6.24
Selim Ay 0 (0) 0 4 0 (0) 16 مدافع 6.39
Thuram 0 (0) 0 2 3 (0) 10 مهاجم 6.2
Mert Günok 0 (0) 0 20 1 (1) 90 دروازه‌بان 5.55
Gaël Clichy 0 (0) 1 55 6 (4) 90 مدافع 6.33
Alexandru Epureanu 1 (0) 0 37 5 (3) 59 مدافع 5.99
مارتین اشکرتل 1 (0) 1 46 4 (4) 90 مدافع 6.3
Junior Caiçara 1 (0) 1 52 6 (1) 90 مدافع 6.88
انزو کریولی 2 (0) 1 11 7 (2) 89 مهاجم 6.16
İrfan Kahveci 0 (0) 1 24 9 (4) 70 هافبک 6.18
Danijel Aleksic 2 (0) 1 12 3 (2) 45 هافبک 6.16
Edin Višća 4 (1) 0 29 4 (1) 90 مهاجم 7.62
Demba Ba 2 (2) 0 24 6 (3) 90 مهاجم 7.45
Mehmet Topal 1 (0) 3 52 12 (9) 90 هافبک 7.44
Mahmut Tekdemir 0 (0) 0 4 0 (0) 10 هافبک 6.26
Eljero Elia 2 (1) 1 13 3 (1) 45 مهاجم 7.34
برکای اوزکان 0 (0) 2 13 3 (2) 31 هافبک 6.57
روبینیو 1 (1) 0 19 2 (1) 20 مهاجم 6.71
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Marin Aničić 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.5
Uğur Demirok 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.41
Nejc Skubic 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.16
Jens Jonsson 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.13
دنی میلوشویچ 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.39
Amir Hadžiahmetović 1 (0) 2 (1) 0 1 0 0 هافبک 6.89
Ömer Ali Şahiner 4 (2) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 8.46
Ertuğrul Taşkıran 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.1
Alper Uludag 2 (0) 4 (4) 0 1 0 0 مدافع 7.15
Farouk Miya 3 (2) 1 (0) 2 0 0 0 هافبک 7.58
Volkan Findikli 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.93
Marko Jevtović 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.24
Selim Ay 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.39
Thuram 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
Mert Günok 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.55
Gaël Clichy 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.33
Alexandru Epureanu 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.99
مارتین اشکرتل 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
Junior Caiçara 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 6.88
انزو کریولی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.16
İrfan Kahveci 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.18
Danijel Aleksic 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.16
Edin Višća 4 (1) 1 (0) 1 1 0 0 مهاجم 7.62
Demba Ba 2 (2) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.45
Mehmet Topal 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.44
Mahmut Tekdemir 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.26
Eljero Elia 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.34
برکای اوزکان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.57
روبینیو 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.71
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Marin Aničić 7 2 1 2 0 مدافع 6.5
Uğur Demirok 6 1 0 1 0 مدافع 6.41
Nejc Skubic 2 1 1 0 0 مدافع 7.16
Jens Jonsson 2 3 0 0 0 هافبک 7.13
دنی میلوشویچ 0 0 0 1 0 مهاجم 6.39
Amir Hadžiahmetović 1 1 2 0 0 هافبک 6.89
Ömer Ali Şahiner 0 3 0 1 0 هافبک 8.46
Ertuğrul Taşkıran 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.1
Alper Uludag 1 1 0 1 0 مدافع 7.15
Farouk Miya 0 0 0 1 1 هافبک 7.58
Volkan Findikli 0 1 3 1 0 هافبک 6.93
Marko Jevtović 1 0 0 0 0 هافبک 6.24
Selim Ay 2 1 0 0 0 مدافع 6.39
Thuram 0 0 0 0 0 مهاجم 6.2
Mert Günok 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.55
Gaël Clichy 2 1 1 1 0 مدافع 6.33
Alexandru Epureanu 2 0 0 1 0 مدافع 5.99
مارتین اشکرتل 3 1 1 0 0 مدافع 6.3
Junior Caiçara 2 1 1 2 0 مدافع 6.88
انزو کریولی 0 0 1 1 0 مهاجم 6.16
İrfan Kahveci 0 0 1 0 0 هافبک 6.18
Danijel Aleksic 1 0 1 1 0 هافبک 6.16
Edin Višća 0 1 0 1 0 مهاجم 7.62
Demba Ba 1 0 0 1 0 مهاجم 7.45
Mehmet Topal 0 4 3 0 0 هافبک 7.44
Mahmut Tekdemir 0 0 0 0 0 هافبک 6.26
Eljero Elia 0 2 1 1 0 مهاجم 7.34
برکای اوزکان 0 1 2 1 0 هافبک 6.57
روبینیو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.71
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Marin Aničić 38 (35) 92% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.5
Uğur Demirok 33 (32) 97% 0 0 3 (3) 0 مدافع 6.41
Nejc Skubic 43 (36) 83% 0 1 1 (0) 0 مدافع 7.16
Jens Jonsson 42 (37) 88% 1 0 6 (4) 1 هافبک 7.13
دنی میلوشویچ 48 (45) 93% 2 0 3 (2) 0 مهاجم 6.39
Amir Hadžiahmetović 43 (34) 79% 2 1 6 (1) 1 هافبک 6.89
Ömer Ali Şahiner 35 (27) 77% 5 5 6 (4) 0 هافبک 8.46
Ertuğrul Taşkıran 28 (9) 32% 0 0 23 (4) 0 دروازه‌بان 6.1
Alper Uludag 31 (26) 83% 1 4 5 (2) 1 مدافع 7.15
Farouk Miya 22 (20) 90% 2 0 2 (2) 0 هافبک 7.58
Volkan Findikli 42 (35) 83% 1 0 7 (4) 0 هافبک 6.93
Marko Jevtović 6 (6) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.24
Selim Ay 4 (3) 75% 1 0 0 (0) 0 مدافع 6.39
Thuram 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
Mert Günok 20 (18) 90% 0 0 6 (4) 0 دروازه‌بان 5.55
Gaël Clichy 55 (38) 69% 1 8 9 (0) 0 مدافع 6.33
Alexandru Epureanu 37 (33) 89% 0 0 6 (5) 0 مدافع 5.99
مارتین اشکرتل 46 (39) 84% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.3
Junior Caiçara 52 (46) 88% 1 10 3 (2) 1 مدافع 6.88
انزو کریولی 11 (7) 63% 1 1 1 (0) 0 مهاجم 6.16
İrfan Kahveci 24 (17) 70% 1 3 0 (0) 0 هافبک 6.18
Danijel Aleksic 12 (8) 66% 0 0 2 (0) 0 هافبک 6.16
Edin Višća 29 (22) 75% 4 10 2 (1) 1 مهاجم 7.62
Demba Ba 24 (19) 79% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.45
Mehmet Topal 52 (44) 84% 1 2 3 (2) 0 هافبک 7.44
Mahmut Tekdemir 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.26
Eljero Elia 13 (12) 92% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 7.34
برکای اوزکان 13 (12) 92% 0 0 2 (2) 0 هافبک 6.57
روبینیو 19 (16) 84% 2 0 1 (1) 0 مهاجم 6.71
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11