فوتبــال 11

یکشنبه، 05 مرداد 1399 ساعت ۰۰:۴۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
اودیسیاس ولاچودیموس 0 (0) 0 35 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.92
ژاردل 2 (1) 0 37 6 (3) 90 مدافع 6.47
روبن دیاس 2 (0) 3 35 13 (7) 90 مدافع 7.54
آندره آلمیدا 0 (0) 2 48 16 (6) 90 مدافع 6.6
گابریل 1 (0) 0 34 8 (4) 66 هافبک 6.93
پیزی 4 (1) 1 42 13 (3) 90 هافبک 7.42
چیکینیو 3 (0) 0 23 4 (0) 76 هافبک 6.43
هریس سفروویچ 2 (1) 1 11 4 (3) 66 مهاجم 7.32
توماس تاوارس 0 (0) 1 26 4 (2) 90 مدافع 6.63
یولیان وایگل 0 (0) 0 59 11 (5) 90 هافبک 6.86
فرانکو سروی 1 (0) 2 27 11 (5) 89 هافبک 7
رافا سیلوا 1 (0) 1 5 5 (5) 14 هافبک 7.05
فلورنتینو لوئیس 0 (0) 0 15 2 (2) 24 هافبک 6.44
ژوآئو فیلیپه 0 (0) 0 3 0 (0) 1 مهاجم 0
کارلوس وینیسیوس 1 (1) 1 4 4 (1) 24 مهاجم 6.96
لوئیس ماکسیمیانو 0 (0) 0 41 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.46
مارکوس آکونیا 0 (0) 0 71 7 (2) 90 مدافع 6.22
ادواردو کوارشما 0 (0) 3 68 7 (6) 90 مدافع 7.23
نونو مندس 1 (1) 4 34 20 (14) 82 هافبک 7.3
وندل 0 (0) 1 64 7 (3) 90 هافبک 6.38
متئوس نونس 1 (0) 3 40 12 (7) 90 هافبک 6.82
استفان ریستوفسکی 2 (0) 0 38 4 (2) 87 مدافع 6.63
Jovane Cabral 4 (2) 1 21 16 (5) 83 مهاجم 6.69
Andraž Šporar 2 (2) 0 12 13 (9) 90 مهاجم 7.74
گونزالو پلاتا 0 (0) 0 12 4 (2) 45 مهاجم 6.5
لوئیس نتو 0 (0) 0 48 6 (2) 90 مدافع 6.96
کریستین بورخا 0 (0) 0 0 1 (1) 13 مدافع 6.12
رودریگو باتایا 0 (0) 0 2 0 (0) 9 هافبک 6.16
Tiago Tomas 2 (0) 0 8 5 (2) 45 مهاجم 6.88
لوسیانو ویتو 0 (0) 0 0 0 (0) 8 مهاجم 6.2
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
اودیسیاس ولاچودیموس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.92
ژاردل 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.47
روبن دیاس 2 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.54
آندره آلمیدا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.6
گابریل 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.93
پیزی 4 (1) 3 (1) 0 1 0 1 هافبک 7.42
چیکینیو 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.43
هریس سفروویچ 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.32
توماس تاوارس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.63
یولیان وایگل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.86
فرانکو سروی 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 7
رافا سیلوا 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.05
فلورنتینو لوئیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.44
ژوآئو فیلیپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کارلوس وینیسیوس 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 6.96
لوئیس ماکسیمیانو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.46
مارکوس آکونیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.22
ادواردو کوارشما 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.23
نونو مندس 1 (1) 7 (5) 0 0 0 1 هافبک 7.3
وندل 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.38
متئوس نونس 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.82
استفان ریستوفسکی 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.63
Jovane Cabral 4 (2) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.69
Andraž Šporar 2 (2) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.74
گونزالو پلاتا 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
لوئیس نتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.96
کریستین بورخا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.12
رودریگو باتایا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.16
Tiago Tomas 2 (0) 1 (0) 0 1 0 1 مهاجم 6.88
لوسیانو ویتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
اودیسیاس ولاچودیموس 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.92
ژاردل 6 1 0 0 0 مدافع 6.47
روبن دیاس 5 1 3 3 0 مدافع 7.54
آندره آلمیدا 2 3 2 5 0 مدافع 6.6
گابریل 2 1 0 3 0 هافبک 6.93
پیزی 0 1 1 2 0 هافبک 7.42
چیکینیو 0 1 0 0 0 هافبک 6.43
هریس سفروویچ 0 0 1 0 0 مهاجم 7.32
توماس تاوارس 2 2 1 1 0 مدافع 6.63
یولیان وایگل 1 3 0 4 0 هافبک 6.86
فرانکو سروی 0 3 2 2 0 هافبک 7
رافا سیلوا 0 1 1 0 0 هافبک 7.05
فلورنتینو لوئیس 0 1 0 0 0 هافبک 6.44
ژوآئو فیلیپه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کارلوس وینیسیوس 1 1 1 1 0 مهاجم 6.96
لوئیس ماکسیمیانو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.46
مارکوس آکونیا 2 0 0 4 0 مدافع 6.22
ادواردو کوارشما 4 2 3 0 0 مدافع 7.23
نونو مندس 0 0 4 0 0 هافبک 7.3
وندل 0 0 1 1 0 هافبک 6.38
متئوس نونس 0 2 3 1 0 هافبک 6.82
استفان ریستوفسکی 1 1 0 0 0 مدافع 6.63
Jovane Cabral 0 0 1 4 0 مهاجم 6.69
Andraž Šporar 2 0 0 1 0 مهاجم 7.74
گونزالو پلاتا 0 1 0 0 0 مهاجم 6.5
لوئیس نتو 5 6 0 3 0 مدافع 6.96
کریستین بورخا 0 0 0 0 0 مدافع 6.12
رودریگو باتایا 0 0 0 0 0 هافبک 6.16
Tiago Tomas 0 0 0 1 0 مهاجم 6.88
لوسیانو ویتو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.2
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
اودیسیاس ولاچودیموس 35 (20) 57% 0 0 23 (8) 0 دروازه‌بان 6.92
ژاردل 37 (34) 91% 0 0 3 (3) 0 مدافع 6.47
روبن دیاس 35 (31) 88% 2 0 0 (0) 1 مدافع 7.54
آندره آلمیدا 48 (38) 80% 0 2 3 (1) 0 مدافع 6.6
گابریل 34 (29) 85% 1 0 4 (3) 0 هافبک 6.93
پیزی 42 (34) 81% 7 8 5 (2) 2 هافبک 7.42
چیکینیو 23 (17) 73% 2 0 1 (0) 1 هافبک 6.43
هریس سفروویچ 11 (9) 81% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.32
توماس تاوارس 26 (22) 84% 0 2 1 (1) 0 مدافع 6.63
یولیان وایگل 59 (55) 93% 0 2 4 (4) 0 هافبک 6.86
فرانکو سروی 27 (21) 77% 2 6 0 (0) 0 هافبک 7
رافا سیلوا 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 هافبک 7.05
فلورنتینو لوئیس 15 (12) 80% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.44
ژوآئو فیلیپه 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کارلوس وینیسیوس 4 (3) 75% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.96
لوئیس ماکسیمیانو 41 (34) 82% 0 0 14 (8) 0 دروازه‌بان 6.46
مارکوس آکونیا 71 (53) 75% 0 6 18 (11) 0 مدافع 6.22
ادواردو کوارشما 68 (54) 79% 2 0 7 (3) 1 مدافع 7.23
نونو مندس 34 (27) 79% 1 6 5 (2) 0 هافبک 7.3
وندل 64 (56) 88% 1 1 2 (2) 0 هافبک 6.38
متئوس نونس 40 (32) 80% 0 1 10 (7) 0 هافبک 6.82
استفان ریستوفسکی 38 (32) 84% 1 2 3 (2) 0 مدافع 6.63
Jovane Cabral 21 (16) 76% 1 3 2 (1) 0 مهاجم 6.69
Andraž Šporar 12 (7) 58% 1 1 0 (0) 1 مهاجم 7.74
گونزالو پلاتا 12 (10) 83% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.5
لوئیس نتو 48 (45) 93% 0 1 5 (4) 0 مدافع 6.96
کریستین بورخا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.12
رودریگو باتایا 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.16
Tiago Tomas 8 (6) 75% 1 1 0 (0) 1 مهاجم 6.88
لوسیانو ویتو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11