فوتبــال 11

جمعه، 20 تیر 1399 ساعت ۰۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
راسین کولی 0 (0) 1 27 7 (1) 82 مدافع 6.73
Riccieli 1 (1) 1 55 3 (1) 90 مدافع 7.73
Uroš Račić 2 (0) 1 35 9 (2) 90 هافبک 6.34
Pedro Goncalves 1 (1) 1 24 7 (1) 81 هافبک 6.33
Gustavo Assunção 0 (0) 0 54 7 (3) 90 هافبک 6.53
فابیو مارتینز 2 (1) 2 30 16 (11) 90 هافبک 7.48
Ruben Lameiras 0 (0) 0 12 12 (5) 65 مهاجم 6.16
رافائل دفیندی 0 (0) 0 50 1 (1) 90 دروازه‌بان 8.24
پاتریک ویلیام 0 (0) 1 43 3 (2) 66 مدافع 6.45
رودریک میراندا 0 (0) 3 72 5 (4) 90 مدافع 7.18
Ruben Del Campo 1 (0) 0 6 3 (0) 56 مهاجم 6.17
ایوو پینتو 0 (0) 0 16 0 (0) 24 مدافع 6.49
Álex Centelles 0 (0) 0 4 0 (0) 8 مدافع 6.3
Goncalo Rodrigues 3 (2) 0 8 0 (0) 9 هافبک 0
اندرسون سیلوا 0 (0) 0 2 5 (1) 34 مهاجم 6.27
والترسون سیلوا 2 (0) 1 5 4 (1) 25 مهاجم 6.49
اودیسیاس ولاچودیموس 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.75
نونو تاوارس 2 (1) 4 44 8 (5) 90 مدافع 7.07
ژاردل 2 (0) 0 56 10 (9) 90 مدافع 7.53
روبن دیاس 1 (0) 1 58 6 (5) 90 مدافع 6.77
آندره آلمیدا 1 (0) 1 37 9 (4) 90 مدافع 6.9
یولیان وایگل 0 (0) 2 67 12 (9) 90 هافبک 7.33
گابریل 2 (1) 4 47 8 (5) 81 هافبک 7.34
پیزی 4 (3) 1 33 4 (2) 88 هافبک 7.94
چیکینیو 1 (1) 0 18 11 (4) 90 هافبک 6.72
فرانکو سروی 4 (1) 3 35 9 (4) 81 هافبک 7.14
هریس سفروویچ 1 (1) 0 13 3 (1) 66 مهاجم 6.58
رافا سیلوا 0 (0) 0 5 0 (0) 9 هافبک 6.07
کارلوس وینیسیوس 2 (1) 0 6 0 (0) 24 مهاجم 6.47
آندریاس ساماریس 0 (0) 0 2 2 (1) 9 هافبک 6.17
ژوآئو فیلیپه 0 (0) 0 2 0 (0) 2 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
راسین کولی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.73
Riccieli 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.73
Uroš Račić 2 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.34
Pedro Goncalves 1 (1) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.33
Gustavo Assunção 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.53
فابیو مارتینز 2 (1) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.48
Ruben Lameiras 0 (0) 9 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.16
رافائل دفیندی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.24
پاتریک ویلیام 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.45
رودریک میراندا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.18
Ruben Del Campo 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.17
ایوو پینتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.49
Álex Centelles 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
Goncalo Rodrigues 3 (2) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
اندرسون سیلوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.27
والترسون سیلوا 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
اودیسیاس ولاچودیموس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.75
نونو تاوارس 2 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.07
ژاردل 2 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.53
روبن دیاس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.77
آندره آلمیدا 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.9
یولیان وایگل 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.33
گابریل 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.34
پیزی 4 (3) 2 (0) 1 0 0 2 هافبک 7.94
چیکینیو 1 (1) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.72
فرانکو سروی 4 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.14
هریس سفروویچ 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.58
رافا سیلوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.07
کارلوس وینیسیوس 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.47
آندریاس ساماریس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.17
ژوآئو فیلیپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
راسین کولی 4 0 1 0 0 مدافع 6.73
Riccieli 8 6 1 0 0 مدافع 7.73
Uroš Račić 2 2 1 2 0 هافبک 6.34
Pedro Goncalves 0 0 1 1 0 هافبک 6.33
Gustavo Assunção 1 0 0 3 0 هافبک 6.53
فابیو مارتینز 0 1 2 1 0 هافبک 7.48
Ruben Lameiras 1 0 0 0 0 مهاجم 6.16
رافائل دفیندی 4 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.24
پاتریک ویلیام 0 0 1 1 0 مدافع 6.45
رودریک میراندا 5 3 3 1 0 مدافع 7.18
Ruben Del Campo 0 0 0 1 0 مهاجم 6.17
ایوو پینتو 0 0 0 0 0 مدافع 6.49
Álex Centelles 0 0 0 0 0 مدافع 6.3
Goncalo Rodrigues 0 0 0 0 0 هافبک 0
اندرسون سیلوا 0 0 0 1 0 مهاجم 6.27
والترسون سیلوا 0 0 1 1 0 مهاجم 6.49
اودیسیاس ولاچودیموس 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.75
نونو تاوارس 1 2 4 2 0 مدافع 7.07
ژاردل 6 2 0 0 0 مدافع 7.53
روبن دیاس 3 0 1 0 0 مدافع 6.77
آندره آلمیدا 1 4 1 4 0 مدافع 6.9
یولیان وایگل 2 1 2 2 0 هافبک 7.33
گابریل 0 2 4 1 0 هافبک 7.34
پیزی 1 1 1 0 0 هافبک 7.94
چیکینیو 0 1 0 2 0 هافبک 6.72
فرانکو سروی 1 2 3 2 0 هافبک 7.14
هریس سفروویچ 0 0 0 2 0 مهاجم 6.58
رافا سیلوا 0 0 0 0 0 هافبک 6.07
کارلوس وینیسیوس 0 0 0 0 0 مهاجم 6.47
آندریاس ساماریس 0 0 0 1 0 هافبک 6.17
ژوآئو فیلیپه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
راسین کولی 27 (23) 85% 1 2 5 (5) 0 مدافع 6.73
Riccieli 55 (53) 96% 0 0 5 (3) 0 مدافع 7.73
Uroš Račić 35 (28) 80% 1 0 3 (3) 0 هافبک 6.34
Pedro Goncalves 24 (15) 62% 3 3 1 (1) 0 هافبک 6.33
Gustavo Assunção 54 (47) 87% 0 0 6 (5) 0 هافبک 6.53
فابیو مارتینز 30 (21) 70% 1 4 8 (3) 0 هافبک 7.48
Ruben Lameiras 12 (8) 66% 0 2 2 (0) 0 مهاجم 6.16
رافائل دفیندی 50 (36) 72% 0 0 21 (8) 0 دروازه‌بان 8.24
پاتریک ویلیام 43 (33) 76% 0 0 7 (5) 0 مدافع 6.45
رودریک میراندا 72 (63) 88% 0 0 13 (8) 0 مدافع 7.18
Ruben Del Campo 6 (5) 83% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.17
ایوو پینتو 16 (15) 93% 0 2 5 (4) 0 مدافع 6.49
Álex Centelles 4 (4) 100% 0 1 0 (0) 0 مدافع 6.3
Goncalo Rodrigues 8 (7) 87% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
اندرسون سیلوا 2 (2) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.27
والترسون سیلوا 5 (3) 60% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.49
اودیسیاس ولاچودیموس 28 (21) 75% 0 0 11 (4) 0 دروازه‌بان 6.75
نونو تاوارس 44 (31) 70% 0 10 11 (2) 0 مدافع 7.07
ژاردل 56 (50) 89% 1 0 8 (5) 0 مدافع 7.53
روبن دیاس 58 (46) 80% 0 0 13 (6) 0 مدافع 6.77
آندره آلمیدا 37 (29) 78% 1 2 2 (1) 0 مدافع 6.9
یولیان وایگل 67 (66) 98% 0 1 6 (6) 0 هافبک 7.33
گابریل 47 (43) 91% 0 2 10 (9) 0 هافبک 7.34
پیزی 33 (27) 81% 4 8 5 (4) 0 هافبک 7.94
چیکینیو 18 (16) 88% 1 1 1 (1) 1 هافبک 6.72
فرانکو سروی 35 (28) 80% 2 6 3 (2) 0 هافبک 7.14
هریس سفروویچ 13 (7) 53% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.58
رافا سیلوا 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.07
کارلوس وینیسیوس 6 (3) 50% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.47
آندریاس ساماریس 2 (2) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.17
ژوآئو فیلیپه 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11