فوتبــال 11

یکشنبه، 08 تیر 1399 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یانس هورن 0 (0) 1 33 6 (1) 82 مدافع 6.46
تیمو هوبرز 1 (0) 1 40 6 (2) 90 مدافع 8.16
جولین کارب 0 (0) 1 23 9 (2) 90 مدافع 6.65
والدیمار آنتون 1 (0) 1 32 16 (10) 90 مدافع 7.21
ادگار پریب 0 (0) 2 18 13 (5) 56 هافبک 6.61
گنکی هاراگوچی 0 (0) 2 23 14 (9) 90 هافبک 7.32
ماروین دوکش 5 (2) 0 21 10 (7) 90 مهاجم 8.8
یان گودتی 1 (0) 1 22 7 (2) 69 مهاجم 6.56
Martin Hansen 0 (0) 0 33 0 (0) 90 دروازه‌بان 8.04
Josip Elez 0 (0) 1 29 5 (1) 90 مدافع 6.96
دومینیک کایزر 2 (0) 0 32 6 (1) 82 هافبک 6.47
مارک اشتندرا 1 (0) 4 11 12 (6) 34 هافبک 6.91
میئیکو آلبورنوس 0 (0) 0 2 1 (0) 8 مدافع 6.31
لینتون ماینا 0 (0) 0 3 4 (1) 21 مهاجم 6.33
Hendrik Weydandt 0 (0) 0 1 1 (0) 8 مهاجم 6.43
Danilo Soares 3 (0) 0 57 9 (7) 90 مدافع 6.93
واسیلیس لامبروپولوس 0 (0) 1 25 10 (3) 82 مدافع 6.15
Maxim Leitsch 1 (0) 3 37 10 (5) 90 مدافع 6.31
کریستین گامبوئا 1 (0) 0 52 11 (8) 87 مدافع 6.79
Anthony Losilla 1 (0) 0 71 21 (15) 90 هافبک 7.43
Robert Tesche 2 (0) 0 50 7 (3) 87 هافبک 6.51
Jordi Osei-Tutu 5 (4) 0 20 13 (10) 90 مدافع 6.6
Thomas Eisfeld 3 (0) 0 47 2 (0) 90 هافبک 7.3
مانوئل وینسایمر 2 (0) 2 19 9 (4) 90 مهاجم 6.79
Patrick Drewes 0 (0) 0 34 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.33
سباستین مایر 1 (0) 0 35 11 (2) 64 هافبک 6.29
Tom Weilandt 0 (0) 0 19 4 (3) 26 مهاجم 6.73
Stefano Celozzi 0 (0) 0 3 0 (0) 3 مدافع 0
Patrick Fabian 0 (0) 0 2 0 (0) 3 مدافع 0
Vitaly Janelt 1 (1) 0 6 3 (3) 8 هافبک 6.66
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یانس هورن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.46
تیمو هوبرز 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 8.16
جولین کارب 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.65
والدیمار آنتون 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.21
ادگار پریب 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.61
گنکی هاراگوچی 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.32
ماروین دوکش 5 (2) 2 (2) 2 0 0 0 مهاجم 8.8
یان گودتی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.56
Martin Hansen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.04
Josip Elez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.96
دومینیک کایزر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.47
مارک اشتندرا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.91
میئیکو آلبورنوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.31
لینتون ماینا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.33
Hendrik Weydandt 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.43
Danilo Soares 3 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.93
واسیلیس لامبروپولوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.15
Maxim Leitsch 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.31
کریستین گامبوئا 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.79
Anthony Losilla 1 (0) 5 (5) 0 0 0 0 هافبک 7.43
Robert Tesche 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.51
Jordi Osei-Tutu 5 (4) 8 (5) 0 0 0 4 مدافع 6.6
Thomas Eisfeld 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.3
مانوئل وینسایمر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.79
Patrick Drewes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.33
سباستین مایر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.29
Tom Weilandt 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.73
Stefano Celozzi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Patrick Fabian 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Vitaly Janelt 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.66
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یانس هورن 2 1 1 2 0 مدافع 6.46
تیمو هوبرز 6 2 1 1 0 مدافع 8.16
جولین کارب 3 2 1 1 0 مدافع 6.65
والدیمار آنتون 2 1 1 1 0 مدافع 7.21
ادگار پریب 2 0 2 1 0 هافبک 6.61
گنکی هاراگوچی 0 3 2 2 0 هافبک 7.32
ماروین دوکش 1 0 0 0 0 مهاجم 8.8
یان گودتی 0 0 1 2 0 مهاجم 6.56
Martin Hansen 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.04
Josip Elez 2 2 1 2 0 مدافع 6.96
دومینیک کایزر 0 0 0 0 0 هافبک 6.47
مارک اشتندرا 0 0 4 1 0 هافبک 6.91
میئیکو آلبورنوس 0 1 0 0 0 مدافع 6.31
لینتون ماینا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.33
Hendrik Weydandt 1 0 0 0 0 مهاجم 6.43
Danilo Soares 3 1 0 0 0 مدافع 6.93
واسیلیس لامبروپولوس 5 2 1 2 0 مدافع 6.15
Maxim Leitsch 2 1 3 1 0 مدافع 6.31
کریستین گامبوئا 0 3 0 2 0 مدافع 6.79
Anthony Losilla 1 1 0 1 0 هافبک 7.43
Robert Tesche 2 3 0 2 0 هافبک 6.51
Jordi Osei-Tutu 0 1 0 0 0 مدافع 6.6
Thomas Eisfeld 0 0 0 1 0 هافبک 7.3
مانوئل وینسایمر 1 0 2 1 0 مهاجم 6.79
Patrick Drewes 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.33
سباستین مایر 0 1 0 2 0 هافبک 6.29
Tom Weilandt 0 1 0 0 0 مهاجم 6.73
Stefano Celozzi 0 0 0 0 0 مدافع 0
Patrick Fabian 0 0 0 0 0 مدافع 0
Vitaly Janelt 0 0 0 0 0 هافبک 6.66
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یانس هورن 33 (23) 69% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.46
تیمو هوبرز 40 (31) 77% 1 0 9 (6) 1 مدافع 8.16
جولین کارب 23 (15) 65% 0 0 3 (0) 0 مدافع 6.65
والدیمار آنتون 32 (23) 71% 0 0 4 (2) 0 مدافع 7.21
ادگار پریب 18 (14) 77% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.61
گنکی هاراگوچی 23 (15) 65% 1 0 2 (1) 0 هافبک 7.32
ماروین دوکش 21 (14) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 8.8
یان گودتی 22 (11) 50% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 6.56
Martin Hansen 33 (21) 63% 0 0 15 (4) 0 دروازه‌بان 8.04
Josip Elez 29 (26) 89% 0 0 4 (3) 0 مدافع 6.96
دومینیک کایزر 32 (18) 56% 2 5 5 (1) 0 هافبک 6.47
مارک اشتندرا 11 (7) 63% 1 1 1 (0) 0 هافبک 6.91
میئیکو آلبورنوس 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.31
لینتون ماینا 3 (2) 66% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.33
Hendrik Weydandt 1 (1) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.43
Danilo Soares 57 (40) 70% 3 5 9 (2) 1 مدافع 6.93
واسیلیس لامبروپولوس 25 (22) 88% 0 0 4 (4) 0 مدافع 6.15
Maxim Leitsch 37 (31) 83% 1 0 8 (5) 0 مدافع 6.31
کریستین گامبوئا 52 (38) 73% 1 3 7 (2) 0 مدافع 6.79
Anthony Losilla 71 (60) 84% 0 0 14 (13) 0 هافبک 7.43
Robert Tesche 50 (39) 78% 0 0 6 (5) 0 هافبک 6.51
Jordi Osei-Tutu 20 (14) 70% 1 5 0 (0) 0 مدافع 6.6
Thomas Eisfeld 47 (43) 91% 5 8 9 (9) 1 هافبک 7.3
مانوئل وینسایمر 19 (14) 73% 3 2 0 (0) 1 مهاجم 6.79
Patrick Drewes 34 (22) 64% 0 0 23 (11) 0 دروازه‌بان 5.33
سباستین مایر 35 (26) 74% 1 1 2 (1) 0 هافبک 6.29
Tom Weilandt 19 (14) 73% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 6.73
Stefano Celozzi 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Patrick Fabian 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Vitaly Janelt 6 (6) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.66
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11