فوتبــال 11

یکشنبه، 28 اردیبهشت 1399 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
رفال گیکویچ 0 (0) 0 36 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.07
کوین شلوتربک 0 (0) 3 16 9 (3) 90 مدافع 6.67
فلورین هوبنر 0 (0) 2 32 15 (10) 90 مدافع 7.08
نون سوباتیچ 0 (0) 1 28 11 (4) 90 مدافع 5.75
کریستوفر لنز 0 (0) 0 31 11 (5) 90 مدافع 7.12
Robert Andrich 1 (0) 2 24 12 (5) 71 هافبک 6.47
کریستوفر تریمل 0 (0) 1 39 8 (4) 90 مدافع 6.89
Marcus Ingvartsen 0 (0) 1 25 8 (3) 81 مهاجم 6.21
Marius Bulter 1 (1) 1 11 9 (4) 85 مهاجم 6.23
Grischa Promel 2 (0) 1 28 10 (8) 85 هافبک 6.71
آنتونی اویا 2 (0) 1 13 15 (6) 71 مهاجم 6.47
کریستین گنتنر 2 (0) 0 11 0 (0) 19 هافبک 6.29
سباستین اندرسون 0 (0) 0 6 3 (1) 19 مهاجم 6.17
Julian Ryerson 0 (0) 0 4 2 (1) 9 مدافع 6.42
جاشوا میس 0 (0) 1 0 1 (1) 9 مهاجم 6.37
فیلیکس کروس 1 (1) 0 0 1 (0) 9 هافبک 6.09
مانوئل نویر 0 (0) 0 44 2 (2) 90 دروازه‌بان 7.48
آلفونسو دیویس 0 (0) 0 47 11 (3) 90 مدافع 7.01
ژروم بواتنگ 0 (0) 1 88 6 (4) 90 مدافع 7.3
داوید آلابا 0 (0) 1 81 4 (3) 90 مدافع 7.29
بنجامین پاوارد 3 (1) 3 69 14 (9) 90 مدافع 8.71
یاشوا کیمیش 1 (0) 2 90 10 (6) 90 هافبک 8.16
تیاگو آلکانترا 0 (0) 1 92 16 (7) 90 هافبک 7.1
توماس مولر 1 (0) 2 46 17 (10) 89 مهاجم 7.48
سرژ گنابری 4 (1) 3 28 12 (5) 85 مهاجم 6.89
روبرت لواندوفسکی 2 (1) 0 22 9 (3) 90 مهاجم 6.79
لئون گورتزکا 2 (0) 1 33 11 (6) 71 هافبک 6.93
کینگزی کومان 0 (0) 0 12 2 (2) 19 مهاجم 6.47
میکائیل کیزانس 0 (0) 0 0 1 (0) 1 هافبک 0
ایوان پریشیچ 0 (0) 0 2 0 (0) 9 مهاجم 6.26
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
رفال گیکویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.07
کوین شلوتربک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.67
فلورین هوبنر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.08
نون سوباتیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.75
کریستوفر لنز 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.12
Robert Andrich 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.47
کریستوفر تریمل 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.89
Marcus Ingvartsen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.21
Marius Bulter 1 (1) 5 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.23
Grischa Promel 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.71
آنتونی اویا 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.47
کریستین گنتنر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.29
سباستین اندرسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.17
Julian Ryerson 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.42
جاشوا میس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.37
فیلیکس کروس 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.09
مانوئل نویر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.48
آلفونسو دیویس 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.01
ژروم بواتنگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.3
داوید آلابا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.29
بنجامین پاوارد 3 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مدافع 8.71
یاشوا کیمیش 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 8.16
تیاگو آلکانترا 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.1
توماس مولر 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.48
سرژ گنابری 4 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.89
روبرت لواندوفسکی 2 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 6.79
لئون گورتزکا 2 (0) 0 (0) 0 0 1 0 هافبک 6.93
کینگزی کومان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.47
میکائیل کیزانس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ایوان پریشیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.26
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
رفال گیکویچ 1 1 0 0 0 دروازه‌بان 6.07
کوین شلوتربک 5 1 3 1 0 مدافع 6.67
فلورین هوبنر 0 3 2 1 0 مدافع 7.08
نون سوباتیچ 7 2 1 2 1 مدافع 5.75
کریستوفر لنز 4 4 0 3 0 مدافع 7.12
Robert Andrich 0 0 2 3 0 هافبک 6.47
کریستوفر تریمل 7 2 1 0 0 مدافع 6.89
Marcus Ingvartsen 1 0 1 1 0 مهاجم 6.21
Marius Bulter 0 0 1 0 0 مهاجم 6.23
Grischa Promel 0 2 1 1 0 هافبک 6.71
آنتونی اویا 3 0 1 0 0 مهاجم 6.47
کریستین گنتنر 0 0 0 0 0 هافبک 6.29
سباستین اندرسون 0 0 0 0 0 مهاجم 6.17
Julian Ryerson 0 0 0 0 0 مدافع 6.42
جاشوا میس 0 0 1 0 0 مهاجم 6.37
فیلیکس کروس 0 0 0 1 0 هافبک 6.09
مانوئل نویر 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.48
آلفونسو دیویس 2 2 0 1 0 مدافع 7.01
ژروم بواتنگ 4 2 1 0 0 مدافع 7.3
داوید آلابا 1 2 1 0 0 مدافع 7.29
بنجامین پاوارد 1 3 3 1 0 مدافع 8.71
یاشوا کیمیش 1 1 2 1 0 هافبک 8.16
تیاگو آلکانترا 2 2 1 2 0 هافبک 7.1
توماس مولر 0 1 2 1 0 مهاجم 7.48
سرژ گنابری 0 1 3 2 0 مهاجم 6.89
روبرت لواندوفسکی 0 0 0 1 0 مهاجم 6.79
لئون گورتزکا 0 0 1 1 0 هافبک 6.93
کینگزی کومان 0 0 0 0 0 مهاجم 6.47
میکائیل کیزانس 0 0 0 0 0 هافبک 0
ایوان پریشیچ 0 0 0 0 0 مهاجم 6.26
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
رفال گیکویچ 36 (17) 47% 0 0 32 (14) 0 دروازه‌بان 6.07
کوین شلوتربک 16 (12) 75% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.67
فلورین هوبنر 32 (21) 65% 1 0 5 (3) 0 مدافع 7.08
نون سوباتیچ 28 (16) 57% 0 0 10 (2) 0 مدافع 5.75
کریستوفر لنز 31 (24) 77% 1 6 2 (0) 1 مدافع 7.12
Robert Andrich 24 (18) 75% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.47
کریستوفر تریمل 39 (28) 71% 1 12 6 (1) 0 مدافع 6.89
Marcus Ingvartsen 25 (17) 68% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.21
Marius Bulter 11 (7) 63% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.23
Grischa Promel 28 (21) 75% 1 0 3 (1) 0 هافبک 6.71
آنتونی اویا 13 (6) 46% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.47
کریستین گنتنر 11 (9) 81% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.29
سباستین اندرسون 6 (3) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.17
Julian Ryerson 4 (4) 100% 0 1 0 (0) 0 مدافع 6.42
جاشوا میس 0 (0) 0 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.37
فیلیکس کروس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.09
مانوئل نویر 44 (31) 70% 0 0 20 (8) 0 دروازه‌بان 7.48
آلفونسو دیویس 47 (36) 76% 3 2 3 (3) 0 مدافع 7.01
ژروم بواتنگ 88 (72) 82% 0 0 12 (3) 0 مدافع 7.3
داوید آلابا 81 (74) 91% 0 1 6 (3) 0 مدافع 7.29
بنجامین پاوارد 69 (59) 85% 1 2 5 (3) 0 مدافع 8.71
یاشوا کیمیش 90 (79) 88% 3 9 9 (7) 0 هافبک 8.16
تیاگو آلکانترا 92 (80) 87% 0 0 7 (4) 0 هافبک 7.1
توماس مولر 46 (38) 82% 2 4 0 (0) 0 مهاجم 7.48
سرژ گنابری 28 (21) 75% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.89
روبرت لواندوفسکی 22 (15) 68% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.79
لئون گورتزکا 33 (24) 72% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.93
کینگزی کومان 12 (9) 75% 0 2 3 (2) 0 مهاجم 6.47
میکائیل کیزانس 0 (0) 0 0 1 0 (0) 0 هافبک 0
ایوان پریشیچ 2 (1) 50% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.26
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11