فوتبــال 11

شنبه، 27 اردیبهشت 1399 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
اولیور باومن 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.52
پاول کادژابک 0 (0) 3 42 9 (6) 90 مدافع 6.79
کوین اکپوگوما 0 (0) 2 60 6 (4) 90 مدافع 6.02
بنیامین هوبنر 1 (0) 0 60 10 (5) 90 مدافع 5.85
سباستین رودی 2 (0) 1 38 4 (3) 66 هافبک 6.56
فلورین گریلیچ 1 (0) 6 70 16 (13) 90 هافبک 7.41
روبرت اسکوف 3 (0) 3 24 9 (8) 90 مهاجم 7.05
ایلاس بیبو 1 (0) 1 3 6 (3) 45 مهاجم 6.37
کریستوف بومگارتنر 3 (1) 0 26 13 (4) 89 هافبک 5.44
استفان پوش 2 (0) 1 25 12 (6) 90 مدافع 6.12
استیون زوبر 1 (0) 0 15 5 (1) 66 هافبک 6.17
Ilay Elmkies 0 (0) 1 4 1 (1) 1 هافبک 0
دنیس گایگر 2 (0) 0 19 2 (0) 24 هافبک 6.2
Maximilian Beier 2 (1) 1 9 5 (1) 45 مهاجم 6.14
جاکوب برون لارسن 0 (0) 1 10 2 (2) 24 مهاجم 6.92
رون یارستین 0 (0) 0 33 2 (2) 90 دروازه‌بان 7.75
ماروین پلاتن‌هارت 0 (0) 0 42 2 (0) 90 مدافع 7.32
ددریک بویاتا 0 (0) 0 66 6 (2) 90 مدافع 6.9
پیر سیلیان شلبرد 0 (0) 2 20 4 (4) 87 هافبک 7.12
مارکو گروییچ 0 (0) 5 46 16 (9) 90 هافبک 7.52
متئوس کونیا 4 (2) 0 18 17 (4) 79 مهاجم 7.03
جردن توروناریگا 0 (0) 0 72 5 (4) 90 مدافع 7.95
پیتر پکاریک 1 (0) 1 36 11 (5) 90 مدافع 7.39
ماکسیمیلان میتشتد 4 (2) 1 24 9 (3) 89 مدافع 7.7
دودی لوکباکیو 0 (0) 0 23 10 (4) 79 مهاجم 6.79
وداد ایبیشویچ 3 (2) 0 12 11 (4) 79 مهاجم 7.86
یاوایرو دیلروسون 0 (0) 0 1 1 (0) 1 هافبک 0
کریستوف پیاتک 0 (0) 0 5 4 (2) 11 مهاجم 6.35
سانتیاگو آسکاسیبار 0 (0) 0 4 0 (0) 9 هافبک 6.39
آرنه مایر 1 (0) 0 14 1 (0) 11 هافبک 6.54
Jessic Ngankam 0 (0) 0 2 1 (0) 11 مهاجم 6.24
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
اولیور باومن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.52
پاول کادژابک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.79
کوین اکپوگوما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.02
بنیامین هوبنر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.85
سباستین رودی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.56
فلورین گریلیچ 1 (0) 2 (2) 0 0 0 1 هافبک 7.41
روبرت اسکوف 3 (0) 5 (4) 0 0 0 0 مهاجم 7.05
ایلاس بیبو 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.37
کریستوف بومگارتنر 3 (1) 4 (1) 0 0 0 3 هافبک 5.44
استفان پوش 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.12
استیون زوبر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.17
Ilay Elmkies 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دنیس گایگر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
Maximilian Beier 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.14
جاکوب برون لارسن 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.92
رون یارستین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.75
ماروین پلاتن‌هارت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.32
ددریک بویاتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
پیر سیلیان شلبرد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.12
مارکو گروییچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.52
متئوس کونیا 4 (2) 4 (2) 1 0 0 1 مهاجم 7.03
جردن توروناریگا 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.95
پیتر پکاریک 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.39
ماکسیمیلان میتشتد 4 (2) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.7
دودی لوکباکیو 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.79
وداد ایبیشویچ 3 (2) 3 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.86
یاوایرو دیلروسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کریستوف پیاتک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
سانتیاگو آسکاسیبار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.39
آرنه مایر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.54
Jessic Ngankam 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.24
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
اولیور باومن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.52
پاول کادژابک 0 2 3 0 0 مدافع 6.79
کوین اکپوگوما 5 2 2 1 0 مدافع 6.02
بنیامین هوبنر 4 2 0 0 0 مدافع 5.85
سباستین رودی 2 0 1 0 0 هافبک 6.56
فلورین گریلیچ 0 3 6 1 0 هافبک 7.41
روبرت اسکوف 0 0 3 1 0 مهاجم 7.05
ایلاس بیبو 0 0 1 0 0 مهاجم 6.37
کریستوف بومگارتنر 1 0 0 2 0 هافبک 5.44
استفان پوش 4 0 1 1 0 مدافع 6.12
استیون زوبر 1 0 0 1 0 هافبک 6.17
Ilay Elmkies 0 0 1 0 0 هافبک 0
دنیس گایگر 0 0 0 2 0 هافبک 6.2
Maximilian Beier 0 0 1 0 0 مهاجم 6.14
جاکوب برون لارسن 0 0 1 0 0 مهاجم 6.92
رون یارستین 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.75
ماروین پلاتن‌هارت 2 1 0 0 0 مدافع 7.32
ددریک بویاتا 3 1 0 2 0 مدافع 6.9
پیر سیلیان شلبرد 1 2 2 0 0 هافبک 7.12
مارکو گروییچ 4 1 5 3 0 هافبک 7.52
متئوس کونیا 0 0 0 5 0 مهاجم 7.03
جردن توروناریگا 2 1 0 0 0 مدافع 7.95
پیتر پکاریک 2 2 1 2 0 مدافع 7.39
ماکسیمیلان میتشتد 0 2 1 2 0 مدافع 7.7
دودی لوکباکیو 1 1 0 1 0 مهاجم 6.79
وداد ایبیشویچ 0 0 0 2 0 مهاجم 7.86
یاوایرو دیلروسون 0 0 0 0 0 هافبک 0
کریستوف پیاتک 0 0 0 0 0 مهاجم 6.35
سانتیاگو آسکاسیبار 1 1 0 0 0 هافبک 6.39
آرنه مایر 0 0 0 0 0 هافبک 6.54
Jessic Ngankam 0 0 0 0 0 مهاجم 6.24
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
اولیور باومن 27 (20) 74% 0 0 7 (0) 0 دروازه‌بان 6.52
پاول کادژابک 42 (31) 73% 3 7 4 (0) 1 مدافع 6.79
کوین اکپوگوما 60 (53) 88% 0 0 5 (0) 0 مدافع 6.02
بنیامین هوبنر 60 (51) 85% 0 0 5 (2) 0 مدافع 5.85
سباستین رودی 38 (29) 76% 1 1 3 (2) 1 هافبک 6.56
فلورین گریلیچ 70 (64) 91% 1 0 2 (2) 0 هافبک 7.41
روبرت اسکوف 24 (19) 79% 2 7 1 (0) 0 مهاجم 7.05
ایلاس بیبو 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.37
کریستوف بومگارتنر 26 (19) 73% 1 2 1 (1) 0 هافبک 5.44
استفان پوش 25 (17) 68% 0 0 2 (0) 0 مدافع 6.12
استیون زوبر 15 (12) 80% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.17
Ilay Elmkies 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
دنیس گایگر 19 (16) 84% 0 4 0 (0) 0 هافبک 6.2
Maximilian Beier 9 (8) 88% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.14
جاکوب برون لارسن 10 (7) 70% 2 1 0 (0) 2 مهاجم 6.92
رون یارستین 33 (26) 78% 0 0 18 (12) 0 دروازه‌بان 7.75
ماروین پلاتن‌هارت 42 (36) 85% 1 9 11 (7) 0 مدافع 7.32
ددریک بویاتا 66 (57) 87% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.9
پیر سیلیان شلبرد 20 (16) 80% 0 1 4 (1) 0 هافبک 7.12
مارکو گروییچ 46 (37) 80% 1 0 11 (9) 0 هافبک 7.52
متئوس کونیا 18 (8) 44% 1 2 3 (1) 0 مهاجم 7.03
جردن توروناریگا 72 (68) 94% 2 0 11 (10) 0 مدافع 7.95
پیتر پکاریک 36 (29) 80% 1 3 2 (2) 0 مدافع 7.39
ماکسیمیلان میتشتد 24 (20) 83% 1 3 4 (1) 1 مدافع 7.7
دودی لوکباکیو 23 (18) 78% 0 1 1 (1) 0 مهاجم 6.79
وداد ایبیشویچ 12 (11) 91% 2 0 1 (1) 1 مهاجم 7.86
یاوایرو دیلروسون 1 (1) 100% 0 1 0 (0) 0 هافبک 0
کریستوف پیاتک 5 (5) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.35
سانتیاگو آسکاسیبار 4 (4) 100% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.39
آرنه مایر 14 (13) 92% 0 0 4 (3) 0 هافبک 6.54
Jessic Ngankam 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.24
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11