فوتبــال 11

سه شنبه، 20 اسفند 1398 ساعت ۱۷:۳۰
3 - 3
AP (3 - 5)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Ludovico Gelmi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Davide Ghislandi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Caleb Okoli 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
David Heidenreich 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Matteo Ruggeri 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Emmanuel Gyabuaa 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Rodrigo Guth 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Alessandro Cortinovis 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
آماد ترائوره 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Roberto Piccoli 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Nicolò Cambiaghi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Pierre Kalulu 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Castello Lukeba 0 (0) 0 0 0 (0) 68 مدافع 0
Melih Altikulac 0 (0) 0 0 0 (0) 85 مدافع 0
Florent Da Silva 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Arthur Pontet 0 (0) 0 0 0 (0) 79 مدافع 0
Melvin Bard 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Modeste Duku Mbenga 0 (0) 0 0 0 (0) 79 هافبک 0
Ryan Cherki 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
امین گوئیری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Malo Gusto 0 (0) 0 0 0 (0) 22 مدافع 0
Nassim Benaissa 0 (0) 0 0 0 (0) 11 هافبک 0
Bradley Barcola 0 (0) 0 0 0 (0) 5 مهاجم 0
Eli Wissa 0 (0) 0 0 0 (0) 11 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Ludovico Gelmi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Davide Ghislandi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Caleb Okoli 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
David Heidenreich 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Matteo Ruggeri 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Emmanuel Gyabuaa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Rodrigo Guth 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
Alessandro Cortinovis 0 (0) 0 (0) 0 2 0 0 هافبک 0
آماد ترائوره 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Roberto Piccoli 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
Nicolò Cambiaghi 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Pierre Kalulu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Castello Lukeba 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Melih Altikulac 0 (0) 0 (0) 0 2 0 0 مدافع 0
Florent Da Silva 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Arthur Pontet 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Melvin Bard 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Modeste Duku Mbenga 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Ryan Cherki 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
امین گوئیری 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Malo Gusto 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nassim Benaissa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Bradley Barcola 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Eli Wissa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Ludovico Gelmi 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Davide Ghislandi 0 0 0 0 0 مدافع 0
Caleb Okoli 0 0 0 0 0 مدافع 0
David Heidenreich 0 0 0 0 0 مدافع 0
Matteo Ruggeri 0 0 0 0 0 مدافع 0
Emmanuel Gyabuaa 0 0 0 0 0 هافبک 0
Rodrigo Guth 0 0 0 0 0 مدافع 0
Alessandro Cortinovis 0 0 0 0 0 هافبک 0
آماد ترائوره 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Roberto Piccoli 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Nicolò Cambiaghi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Pierre Kalulu 0 0 0 0 0 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 0 0 0 0 مدافع 0
Castello Lukeba 0 0 0 0 0 مدافع 0
Melih Altikulac 0 0 0 0 0 مدافع 0
Florent Da Silva 0 0 0 0 0 هافبک 0
Arthur Pontet 0 0 0 0 0 مدافع 0
Melvin Bard 0 0 0 0 0 مدافع 0
Modeste Duku Mbenga 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ryan Cherki 0 0 0 0 0 هافبک 0
امین گوئیری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Malo Gusto 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nassim Benaissa 0 0 0 0 0 هافبک 0
Bradley Barcola 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Eli Wissa 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Ludovico Gelmi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Davide Ghislandi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Caleb Okoli 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
David Heidenreich 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Matteo Ruggeri 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Emmanuel Gyabuaa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Rodrigo Guth 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Alessandro Cortinovis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آماد ترائوره 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Roberto Piccoli 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Nicolò Cambiaghi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Pierre Kalulu 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Castello Lukeba 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Melih Altikulac 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Florent Da Silva 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Arthur Pontet 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Melvin Bard 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Modeste Duku Mbenga 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ryan Cherki 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
امین گوئیری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Malo Gusto 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nassim Benaissa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Bradley Barcola 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Eli Wissa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11