فوتبــال 11

چهارشنبه، 16 بهمن 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Limones 0 (0) 0 29 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Alexander Gonzalez 1 (0) 3 31 15 (5) 90 مدافع 0
Odei Onaindia 1 (1) 3 18 5 (5) 90 مدافع 0
Sergio Gonzalez Poirrier 0 (0) 3 35 6 (4) 90 مدافع 0
Enric Franquesa 0 (0) 2 23 4 (3) 85 مدافع 0
Mickael Malsa 0 (0) 0 42 6 (2) 90 هافبک 0
Antonio Sánchez 2 (1) 1 41 15 (5) 90 هافبک 0
Alvaro Rey 2 (0) 0 27 17 (9) 90 هافبک 0
Álvaro Peña 1 (0) 2 15 16 (7) 67 هافبک 0
مارتین مرکلانز 5 (2) 0 29 9 (4) 90 مهاجم 0
Matheus Aias 1 (1) 0 16 16 (7) 79 مهاجم 0
Gorka Kijera 0 (0) 0 0 0 (0) 9 مدافع 0
یان گوریدی 0 (0) 0 5 3 (1) 23 هافبک 0
Marcos de Sousa 0 (0) 2 6 5 (3) 11 مهاجم 0
آندرس فرناندز 0 (0) 0 25 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ماریو گاسپر 0 (0) 2 42 9 (5) 90 مدافع 0
رامیرو فونس موری 0 (0) 0 65 6 (3) 90 مدافع 0
Sofian Chakla 1 (0) 0 16 6 (2) 45 مدافع 0
ژاویر کینتیا 1 (0) 2 47 8 (4) 90 مدافع 0
ویسنته ایبورا 1 (1) 7 52 18 (11) 90 هافبک 0
ساموئل چاکوئزه 2 (1) 2 30 8 (3) 65 هافبک 0
آندره زامبو آنگیسا 0 (0) 1 52 14 (9) 71 هافبک 0
سانتی کازورلا 2 (1) 4 73 14 (8) 90 هافبک 0
خاویر اونتیوروس 6 (3) 3 50 23 (15) 90 مهاجم 0
جرارد مورنو 1 (0) 0 37 5 (1) 90 مهاجم 0
موی گومز 0 (0) 0 9 1 (0) 19 مهاجم 0
روبن پنیا 0 (0) 0 26 2 (1) 45 مدافع 0
پاکو آلکاسر 1 (1) 0 3 3 (0) 25 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Limones 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Alexander Gonzalez 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Odei Onaindia 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Sergio Gonzalez Poirrier 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Enric Franquesa 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Mickael Malsa 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Antonio Sánchez 2 (1) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 0
Alvaro Rey 2 (0) 6 (4) 0 0 0 0 هافبک 0
Álvaro Peña 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
مارتین مرکلانز 5 (2) 3 (1) 1 3 0 0 مهاجم 0
Matheus Aias 1 (1) 4 (3) 1 0 0 0 مهاجم 0
Gorka Kijera 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
یان گوریدی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Marcos de Sousa 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آندرس فرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ماریو گاسپر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رامیرو فونس موری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sofian Chakla 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ژاویر کینتیا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ویسنته ایبورا 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ساموئل چاکوئزه 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
آندره زامبو آنگیسا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سانتی کازورلا 2 (1) 3 (2) 1 0 0 0 هافبک 0
خاویر اونتیوروس 6 (3) 13 (11) 1 0 0 0 مهاجم 0
جرارد مورنو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
موی گومز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
روبن پنیا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
پاکو آلکاسر 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Limones 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Alexander Gonzalez 3 1 3 0 0 مدافع 0
Odei Onaindia 6 3 3 1 1 مدافع 0
Sergio Gonzalez Poirrier 2 1 3 0 0 مدافع 0
Enric Franquesa 1 0 2 0 0 مدافع 0
Mickael Malsa 3 2 0 2 0 هافبک 0
Antonio Sánchez 0 0 1 0 0 هافبک 0
Alvaro Rey 0 1 0 1 0 هافبک 0
Álvaro Peña 0 0 2 1 0 هافبک 0
مارتین مرکلانز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Matheus Aias 1 0 0 2 0 مهاجم 0
Gorka Kijera 0 0 0 0 0 مدافع 0
یان گوریدی 1 0 0 0 0 هافبک 0
Marcos de Sousa 0 0 2 0 0 مهاجم 0
آندرس فرناندز 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ماریو گاسپر 1 0 2 1 0 مدافع 0
رامیرو فونس موری 1 0 0 0 0 مدافع 0
Sofian Chakla 1 1 0 1 0 مدافع 0
ژاویر کینتیا 2 0 2 2 1 مدافع 0
ویسنته ایبورا 1 1 7 3 0 هافبک 0
ساموئل چاکوئزه 2 1 2 2 0 هافبک 0
آندره زامبو آنگیسا 0 0 1 1 0 هافبک 0
سانتی کازورلا 1 1 4 0 0 هافبک 0
خاویر اونتیوروس 0 0 3 1 0 مهاجم 0
جرارد مورنو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
موی گومز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
روبن پنیا 0 1 0 0 0 مدافع 0
پاکو آلکاسر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Limones 29 (10) 35% 0 0 27 (9) 0 دروازه‌بان 0
Alexander Gonzalez 31 (21) 67% 0 2 5 (0) 0 مدافع 0
Odei Onaindia 18 (14) 77% 1 0 5 (2) 0 مدافع 0
Sergio Gonzalez Poirrier 35 (26) 74% 0 0 10 (2) 0 مدافع 0
Enric Franquesa 23 (14) 60% 0 1 2 (0) 0 مدافع 0
Mickael Malsa 42 (33) 78% 0 1 8 (2) 0 هافبک 0
Antonio Sánchez 41 (32) 78% 0 0 4 (1) 0 هافبک 0
Alvaro Rey 27 (23) 85% 1 2 4 (4) 0 هافبک 0
Álvaro Peña 15 (13) 86% 1 0 2 (2) 0 هافبک 0
مارتین مرکلانز 29 (23) 79% 4 8 3 (2) 3 مهاجم 0
Matheus Aias 16 (11) 68% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
Gorka Kijera 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
یان گوریدی 5 (5) 100% 1 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marcos de Sousa 6 (4) 66% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 0
آندرس فرناندز 25 (19) 76% 0 0 12 (6) 0 دروازه‌بان 0
ماریو گاسپر 42 (34) 81% 1 4 6 (2) 0 مدافع 0
رامیرو فونس موری 65 (56) 86% 0 0 16 (9) 0 مدافع 0
Sofian Chakla 16 (12) 75% 0 0 3 (1) 0 مدافع 0
ژاویر کینتیا 47 (40) 85% 1 7 2 (0) 0 مدافع 0
ویسنته ایبورا 52 (48) 92% 0 0 7 (7) 0 هافبک 0
ساموئل چاکوئزه 30 (21) 70% 2 0 3 (1) 0 هافبک 0
آندره زامبو آنگیسا 52 (44) 84% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
سانتی کازورلا 73 (61) 84% 3 5 4 (2) 0 هافبک 0
خاویر اونتیوروس 50 (38) 76% 2 6 2 (0) 0 مهاجم 0
جرارد مورنو 37 (29) 78% 1 1 2 (2) 0 مهاجم 0
موی گومز 9 (9) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
روبن پنیا 26 (19) 73% 0 3 5 (2) 0 مدافع 0
پاکو آلکاسر 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11