فوتبــال 11

سه شنبه، 08 بهمن 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یاسر المسیلیم 0 (0) 0 12 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 0 (0) 1 64 8 (5) 90 مدافع 0
Mohammed Al-Khabrani 1 (0) 1 46 4 (3) 90 مدافع 0
محمد الفتیل 0 (0) 1 42 3 (1) 90 مدافع 0
Hussein Al Sulaimani 0 (0) 1 88 8 (6) 90 مدافع 0
سلمان المؤشر 0 (0) 1 39 10 (6) 90 هافبک 0
Josef De Souza 2 (0) 4 47 13 (8) 90 هافبک 0
علی الاسمری 1 (0) 3 35 17 (7) 69 هافبک 0
مارکو مارین 1 (0) 1 47 6 (4) 90 هافبک 0
Youcef Belaïli 7 (2) 0 21 11 (7) 89 هافبک 0
حسین المقهوی 4 (0) 2 35 16 (9) 90 هافبک 0
معتز هوساوی 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مدافع 0
Nouh Al-Mousa 0 (0) 0 15 3 (2) 21 هافبک 0
Rustam Yatimov 0 (0) 0 31 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
Zoir Juraboev 0 (0) 3 51 11 (5) 90 مدافع 0
Marko Milic 0 (0) 4 22 7 (4) 90 مدافع 0
Oleksiy Larin 1 (0) 0 13 0 (0) 90 مدافع 0
Tabrezi Davlatmir 2 (1) 2 37 9 (4) 90 مدافع 0
Mukhammadzhon Rakhimov 0 (0) 1 18 14 (3) 90 مهاجم 0
Victor Svezhov 2 (0) 3 40 10 (5) 89 هافبک 0
Alisher Dzhalilov 1 (0) 1 35 7 (2) 90 هافبک 0
Ekhson Pandzhshanbe 1 (0) 1 39 15 (5) 90 هافبک 0
Manuchehr Dzhalilov 2 (1) 5 15 13 (6) 90 مهاجم 0
Sheriddin Boboev 1 (0) 1 24 12 (6) 90 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یاسر المسیلیم 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Mohammed Al-Khabrani 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد الفتیل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Hussein Al Sulaimani 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 0
سلمان المؤشر 0 (0) 5 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Josef De Souza 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
علی الاسمری 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
مارکو مارین 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Youcef Belaïli 7 (2) 5 (2) 1 0 0 2 هافبک 0
حسین المقهوی 4 (0) 0 (0) 0 0 1 0 هافبک 0
معتز هوساوی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nouh Al-Mousa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Rustam Yatimov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Zoir Juraboev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Marko Milic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Oleksiy Larin 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tabrezi Davlatmir 2 (1) 4 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Mukhammadzhon Rakhimov 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Victor Svezhov 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Alisher Dzhalilov 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ekhson Pandzhshanbe 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Manuchehr Dzhalilov 2 (1) 3 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Sheriddin Boboev 1 (0) 5 (4) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یاسر المسیلیم 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 1 2 1 0 0 مدافع 0
Mohammed Al-Khabrani 4 3 1 0 0 مدافع 0
محمد الفتیل 5 3 1 0 0 مدافع 0
Hussein Al Sulaimani 1 1 1 1 0 مدافع 0
سلمان المؤشر 0 0 1 1 0 هافبک 0
Josef De Souza 1 0 4 0 0 هافبک 0
علی الاسمری 0 1 3 4 0 هافبک 0
مارکو مارین 0 0 1 0 0 هافبک 0
Youcef Belaïli 0 0 0 0 0 هافبک 0
حسین المقهوی 0 1 2 0 0 هافبک 0
معتز هوساوی 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nouh Al-Mousa 1 0 0 0 0 هافبک 0
Rustam Yatimov 6 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Zoir Juraboev 3 3 3 4 0 مدافع 0
Marko Milic 3 2 4 2 0 مدافع 0
Oleksiy Larin 1 3 0 0 0 مدافع 0
Tabrezi Davlatmir 2 0 2 2 0 مدافع 0
Mukhammadzhon Rakhimov 2 2 1 6 0 مهاجم 0
Victor Svezhov 5 6 3 3 1 هافبک 0
Alisher Dzhalilov 1 0 1 0 0 هافبک 0
Ekhson Pandzhshanbe 0 1 1 2 0 هافبک 0
Manuchehr Dzhalilov 0 0 5 1 0 مهاجم 0
Sheriddin Boboev 0 0 1 1 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یاسر المسیلیم 12 (11) 91% 0 0 4 (3) 0 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 64 (44) 69% 1 3 7 (4) 0 مدافع 0
Mohammed Al-Khabrani 46 (35) 76% 0 0 9 (7) 0 مدافع 0
محمد الفتیل 42 (40) 95% 0 0 7 (7) 0 مدافع 0
Hussein Al Sulaimani 88 (76) 86% 2 5 10 (6) 0 مدافع 0
سلمان المؤشر 39 (31) 79% 1 7 1 (0) 0 هافبک 0
Josef De Souza 47 (40) 85% 1 0 1 (1) 0 هافبک 0
علی الاسمری 35 (31) 88% 0 1 4 (3) 0 هافبک 0
مارکو مارین 47 (32) 68% 4 8 1 (1) 0 هافبک 0
Youcef Belaïli 21 (17) 81% 1 2 1 (1) 0 هافبک 0
حسین المقهوی 35 (30) 85% 1 1 1 (0) 0 هافبک 0
معتز هوساوی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nouh Al-Mousa 15 (12) 80% 0 0 2 (2) 0 هافبک 0
Rustam Yatimov 31 (11) 35% 0 0 28 (8) 0 دروازه‌بان 0
Zoir Juraboev 51 (36) 70% 0 0 10 (3) 0 مدافع 0
Marko Milic 22 (16) 72% 0 0 8 (3) 0 مدافع 0
Oleksiy Larin 13 (10) 76% 0 0 5 (3) 0 مدافع 0
Tabrezi Davlatmir 37 (30) 81% 0 9 6 (1) 0 مدافع 0
Mukhammadzhon Rakhimov 18 (8) 44% 0 2 1 (0) 0 مهاجم 0
Victor Svezhov 40 (31) 77% 0 0 3 (1) 0 هافبک 0
Alisher Dzhalilov 35 (29) 82% 2 2 6 (2) 0 هافبک 0
Ekhson Pandzhshanbe 39 (29) 74% 4 1 2 (1) 0 هافبک 0
Manuchehr Dzhalilov 15 (12) 80% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Sheriddin Boboev 24 (19) 79% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11