فوتبــال 11

شنبه، 19 بهمن 1398 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Mark Ridgers 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Shaun Rooney 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Brad McKay 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Kevin McHattie 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Carl Tremarco 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
David Carson 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Sean Welsh 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Miles Storey 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Charlie Trafford 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Tom Walsh 0 (0) 0 0 0 (0) 83 هافبک 0
Jordan White 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
James Vincent 0 (0) 0 0 0 (0) 7 هافبک 0
رایان اسکوفیلد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Steve Lawson 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ciaron Brown 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Jon Guthrie 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ricki Lamie 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Marvin Bartley 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Keaghan Jacobs 0 (0) 0 0 0 (0) 77 هافبک 0
Steven Lawless 0 (0) 0 0 0 (0) 66 مهاجم 0
Scott Pitman 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Aymen Souda 0 (0) 0 0 0 (0) 73 مهاجم 0
Lyndon Dykes 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Craig Sibbald 0 (0) 0 0 0 (0) 13 مهاجم 0
Scott Robinson 0 (0) 0 0 0 (0) 17 هافبک 0
Dolly Menga 0 (0) 0 0 0 (0) 24 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Mark Ridgers 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Shaun Rooney 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Brad McKay 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kevin McHattie 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Carl Tremarco 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
David Carson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sean Welsh 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Miles Storey 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Charlie Trafford 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Tom Walsh 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jordan White 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
James Vincent 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رایان اسکوفیلد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Steve Lawson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ciaron Brown 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jon Guthrie 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ricki Lamie 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Marvin Bartley 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Keaghan Jacobs 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Steven Lawless 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Scott Pitman 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Aymen Souda 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Lyndon Dykes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Craig Sibbald 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Scott Robinson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Dolly Menga 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Mark Ridgers 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Shaun Rooney 0 0 0 0 0 مدافع 0
Brad McKay 0 0 0 0 0 مدافع 0
Kevin McHattie 0 0 0 0 0 مدافع 0
Carl Tremarco 0 0 0 0 0 مدافع 0
David Carson 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sean Welsh 0 0 0 0 0 هافبک 0
Miles Storey 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Charlie Trafford 0 0 0 0 0 هافبک 0
Tom Walsh 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jordan White 0 0 0 0 0 مهاجم 0
James Vincent 0 0 0 0 0 هافبک 0
رایان اسکوفیلد 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Steve Lawson 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ciaron Brown 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jon Guthrie 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ricki Lamie 0 0 0 0 0 مدافع 0
Marvin Bartley 0 0 0 0 0 هافبک 0
Keaghan Jacobs 0 0 0 0 0 هافبک 0
Steven Lawless 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Scott Pitman 0 0 0 0 0 هافبک 0
Aymen Souda 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Lyndon Dykes 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Craig Sibbald 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Scott Robinson 0 0 0 0 0 هافبک 0
Dolly Menga 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Mark Ridgers 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Shaun Rooney 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Brad McKay 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Kevin McHattie 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Carl Tremarco 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
David Carson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sean Welsh 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Miles Storey 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Charlie Trafford 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Tom Walsh 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jordan White 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
James Vincent 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رایان اسکوفیلد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Steve Lawson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ciaron Brown 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jon Guthrie 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ricki Lamie 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Marvin Bartley 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Keaghan Jacobs 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Steven Lawless 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Scott Pitman 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Aymen Souda 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Lyndon Dykes 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Craig Sibbald 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Scott Robinson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Dolly Menga 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11