فوتبــال 11

شنبه، 28 دی 1398 ساعت ۲۳:۲۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
آلبان لافونت 0 (0) 0 16 2 (0) 90 دروازه‌بان 0
دنیس اپیا 0 (0) 0 40 10 (4) 90 مدافع 0
آندری ژیروتو 0 (0) 5 38 14 (9) 90 مدافع 0
توماس باسیلا 0 (0) 0 26 4 (0) 75 مدافع 0
چارلز ترائوره 0 (0) 4 44 10 (6) 90 مدافع 0
مهدی عبید 6 (1) 1 48 8 (6) 90 هافبک 0
عبدالله توره 4 (0) 4 48 7 (7) 90 هافبک 0
لودوویک بلس 1 (0) 2 29 14 (4) 82 هافبک 0
Imrân Louza 2 (1) 0 28 3 (0) 90 هافبک 0
موزس سیمون 2 (1) 0 28 10 (2) 90 مهاجم 0
Renaud Emond 1 (1) 0 15 7 (3) 65 مهاجم 0
رنه کرهین 0 (0) 0 8 1 (1) 15 هافبک 0
Kader Bamba 0 (0) 0 5 5 (2) 25 هافبک 0
Anthony Limbombe 1 (1) 0 3 0 (0) 8 مهاجم 0
آنتونی لوپس 0 (0) 0 39 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
کنی ته‌ته 0 (0) 5 74 8 (6) 90 مدافع 0
یواکیم اندرسن 1 (0) 1 87 8 (4) 90 مدافع 0
جیسون دنایر 0 (0) 2 64 4 (3) 90 مدافع 0
مکسول کورنه 1 (0) 1 32 9 (7) 70 مدافع 0
Jean Lucas 0 (0) 5 49 14 (7) 90 هافبک 0
لوکاس توزا 0 (0) 0 32 8 (4) 90 هافبک 0
برت‌راند ترائوره 0 (0) 0 30 7 (3) 63 هافبک 0
مارتین تریه 2 (2) 1 23 11 (4) 90 مهاجم 0
Ryan Cherki 3 (2) 2 22 13 (7) 90 هافبک 0
موسی دمبله 3 (3) 0 18 10 (5) 79 مهاجم 0
فرناندو مارسل 0 (0) 0 8 1 (1) 20 مدافع 0
تیاگو مندس 0 (0) 0 15 0 (0) 27 هافبک 0
امین گوئیری 1 (1) 0 6 2 (0) 11 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
آلبان لافونت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنیس اپیا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
آندری ژیروتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
توماس باسیلا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
چارلز ترائوره 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی عبید 6 (1) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
عبدالله توره 4 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
لودوویک بلس 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Imrân Louza 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
موزس سیمون 2 (1) 1 (1) 1 2 0 1 مهاجم 0
Renaud Emond 1 (1) 0 (0) 1 0 0 1 مهاجم 0
رنه کرهین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kader Bamba 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Anthony Limbombe 1 (1) 0 (0) 0 1 0 1 مهاجم 0
آنتونی لوپس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
کنی ته‌ته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
یواکیم اندرسن 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جیسون دنایر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
مکسول کورنه 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Jean Lucas 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
لوکاس توزا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
برت‌راند ترائوره 0 (0) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
مارتین تریه 2 (2) 2 (2) 1 0 0 0 مهاجم 0
Ryan Cherki 3 (2) 5 (3) 2 2 1 0 هافبک 0
موسی دمبله 3 (3) 2 (1) 1 1 0 0 مهاجم 0
فرناندو مارسل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تیاگو مندس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
امین گوئیری 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
آلبان لافونت 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنیس اپیا 1 4 0 0 0 مدافع 0
آندری ژیروتو 0 2 5 3 0 مدافع 0
توماس باسیلا 1 3 0 1 1 مدافع 0
چارلز ترائوره 1 1 4 2 0 مدافع 0
مهدی عبید 0 0 1 0 0 هافبک 0
عبدالله توره 0 1 4 0 0 هافبک 0
لودوویک بلس 0 0 2 2 0 هافبک 0
Imrân Louza 0 2 0 0 0 هافبک 0
موزس سیمون 0 1 0 1 0 مهاجم 0
Renaud Emond 0 0 0 0 0 مهاجم 0
رنه کرهین 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kader Bamba 0 0 0 0 0 هافبک 0
Anthony Limbombe 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آنتونی لوپس 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
کنی ته‌ته 4 0 5 2 0 مدافع 0
یواکیم اندرسن 5 0 1 2 0 مدافع 0
جیسون دنایر 4 1 2 0 0 مدافع 0
مکسول کورنه 1 0 1 0 0 مدافع 0
Jean Lucas 3 1 5 1 0 هافبک 0
لوکاس توزا 4 2 0 2 0 هافبک 0
برت‌راند ترائوره 3 0 0 1 0 هافبک 0
مارتین تریه 1 1 1 0 0 مهاجم 0
Ryan Cherki 0 0 2 1 0 هافبک 0
موسی دمبله 2 0 0 0 0 مهاجم 0
فرناندو مارسل 1 1 0 0 0 مدافع 0
تیاگو مندس 0 0 0 0 0 هافبک 0
امین گوئیری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
آلبان لافونت 16 (7) 43% 0 0 11 (2) 0 دروازه‌بان 0
دنیس اپیا 40 (25) 62% 0 2 8 (3) 0 مدافع 0
آندری ژیروتو 38 (27) 71% 0 1 7 (2) 0 مدافع 0
توماس باسیلا 26 (22) 84% 1 0 6 (4) 0 مدافع 0
چارلز ترائوره 44 (31) 70% 0 0 5 (2) 0 مدافع 0
مهدی عبید 48 (44) 91% 0 8 5 (4) 0 هافبک 0
عبدالله توره 48 (38) 80% 1 1 4 (3) 0 هافبک 0
لودوویک بلس 29 (24) 82% 0 2 4 (3) 0 هافبک 0
Imrân Louza 28 (22) 78% 4 5 2 (1) 1 هافبک 0
موزس سیمون 28 (22) 78% 3 5 2 (2) 1 مهاجم 0
Renaud Emond 15 (10) 66% 1 0 2 (0) 0 مهاجم 0
رنه کرهین 8 (7) 87% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
Kader Bamba 5 (4) 80% 1 2 0 (0) 0 هافبک 0
Anthony Limbombe 3 (3) 100% 1 2 0 (0) 1 مهاجم 0
آنتونی لوپس 39 (25) 64% 0 0 22 (8) 0 دروازه‌بان 0
کنی ته‌ته 74 (64) 86% 0 0 1 (1) 0 مدافع 0
یواکیم اندرسن 87 (76) 87% 0 0 8 (3) 0 مدافع 0
جیسون دنایر 64 (59) 92% 0 0 7 (6) 0 مدافع 0
مکسول کورنه 32 (21) 65% 0 1 4 (3) 0 مدافع 0
Jean Lucas 49 (40) 81% 1 0 1 (1) 0 هافبک 0
لوکاس توزا 32 (26) 81% 0 1 2 (0) 0 هافبک 0
برت‌راند ترائوره 30 (21) 70% 2 1 3 (2) 1 هافبک 0
مارتین تریه 23 (19) 82% 0 0 3 (2) 0 مهاجم 0
Ryan Cherki 22 (19) 86% 3 0 2 (1) 2 هافبک 0
موسی دمبله 18 (13) 72% 2 1 0 (0) 1 مهاجم 0
فرناندو مارسل 8 (5) 62% 1 0 3 (2) 0 مدافع 0
تیاگو مندس 15 (14) 93% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
امین گوئیری 6 (4) 66% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11