فوتبــال 11

پنجشنبه، 08 اسفند 1398 ساعت ۱۷:۲۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
محمد البکری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
محمد موسی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
احمد یاسر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سلطان البریک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
ادمیلسون جونیور 0 (0) 0 0 0 (0) 88 هافبک 0
عاصم مادیبو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
کریم بودیاف 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
علی عفیف 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Kwang-Song Han 0 (0) 0 0 0 (0) 77 مهاجم 0
Mohammed Muntari 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
عبدالله عبدالسلام 0 (0) 0 0 0 (0) 65 هافبک 0
Khalid Mohammed 0 (0) 0 0 0 (0) 13 هافبک 0
Nasser Al Yazidi 0 (0) 0 0 0 (0) 2 هافبک 0
عبدالرحمان فهمی 0 (0) 0 0 0 (0) 25 هافبک 0
Ebrahim Mordou 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
رامین رضائیان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Mustafa Jalal Jaafari 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Alvaro Mejia 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Reda Shanbah 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Saleh Al-Yeri 0 (0) 0 0 0 (0) 82 مدافع 0
Nigel de Jong 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Anas Elfadil Ahmed 0 (0) 0 0 0 (0) 88 مدافع 0
Jean-Paul Othniel Kesse Amangoua 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
احمد عکایشی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Al Doukkali 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
Saad Hussein Athab 0 (0) 0 0 0 (0) 24 مدافع 0
Abdullah Al Yazidi 0 (0) 0 0 0 (0) 2 مهاجم 0
سعود فرهان 0 (0) 0 0 0 (0) 8 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
محمد البکری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمد موسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
احمد یاسر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سلطان البریک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ادمیلسون جونیور 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
عاصم مادیبو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کریم بودیاف 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
علی عفیف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Kwang-Song Han 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Mohammed Muntari 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
عبدالله عبدالسلام 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Khalid Mohammed 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nasser Al Yazidi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
عبدالرحمان فهمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ebrahim Mordou 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
رامین رضائیان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mustafa Jalal Jaafari 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Alvaro Mejia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Reda Shanbah 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Saleh Al-Yeri 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nigel de Jong 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Anas Elfadil Ahmed 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jean-Paul Othniel Kesse Amangoua 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
احمد عکایشی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Al Doukkali 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Saad Hussein Athab 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Abdullah Al Yazidi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سعود فرهان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
محمد البکری 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمد موسی 0 0 0 0 0 مدافع 0
احمد یاسر 0 0 0 0 0 مدافع 0
سلطان البریک 0 0 0 0 0 مدافع 0
ادمیلسون جونیور 0 0 0 0 0 هافبک 0
عاصم مادیبو 0 0 0 0 0 هافبک 0
کریم بودیاف 0 0 0 0 0 هافبک 0
علی عفیف 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Kwang-Song Han 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mohammed Muntari 0 0 0 0 0 مهاجم 0
عبدالله عبدالسلام 0 0 0 0 0 هافبک 0
Khalid Mohammed 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nasser Al Yazidi 0 0 0 0 0 هافبک 0
عبدالرحمان فهمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ebrahim Mordou 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
رامین رضائیان 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mustafa Jalal Jaafari 0 0 0 0 0 هافبک 0
Alvaro Mejia 0 0 0 0 0 مدافع 0
Reda Shanbah 0 0 0 0 0 مدافع 0
Saleh Al-Yeri 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nigel de Jong 0 0 0 0 0 هافبک 0
Anas Elfadil Ahmed 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jean-Paul Othniel Kesse Amangoua 0 0 0 0 0 مهاجم 0
احمد عکایشی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Al Doukkali 0 0 0 0 0 هافبک 0
Saad Hussein Athab 0 0 0 0 0 مدافع 0
Abdullah Al Yazidi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سعود فرهان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
محمد البکری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
محمد موسی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
احمد یاسر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سلطان البریک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ادمیلسون جونیور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
عاصم مادیبو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کریم بودیاف 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
علی عفیف 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Kwang-Song Han 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mohammed Muntari 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
عبدالله عبدالسلام 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Khalid Mohammed 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nasser Al Yazidi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
عبدالرحمان فهمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ebrahim Mordou 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
رامین رضائیان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mustafa Jalal Jaafari 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Alvaro Mejia 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Reda Shanbah 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Saleh Al-Yeri 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nigel de Jong 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Anas Elfadil Ahmed 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jean-Paul Othniel Kesse Amangoua 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
احمد عکایشی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Al Doukkali 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Saad Hussein Athab 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Abdullah Al Yazidi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سعود فرهان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11