فوتبــال 11

جمعه، 11 بهمن 1398 ساعت ۱۹:۱۵
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
قاسم برهان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
یوسف مفتاح 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
علی المهدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Mostafa Essam Qadeera 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Homam Ahmed 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سوفیان هانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
احمد علاءالدین 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Adlène Guédioura 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
عثمان الیهری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
جاناتان کودجیا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Amro Abdelfatah 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Jasem Adel Al Hail 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Moataz Majed Bostami 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
الخاندرو گالوس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Bahaa Mamdouh Ellithi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ibrahim Abdelfattah 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Ahmed Doozandeh 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Mehdi Berrahma 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Eisa Ahmed Palangi 0 (0) 0 0 0 (0) 83 مهاجم 0
Abdenasser El Khayati 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
سردار رشیدف 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Kayke Rodrigues 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Ali Awad 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
Abdulaziz Ade Ibrahim 0 (0) 0 0 0 (0) 7 هافبک 0
Yousef Hani Ballan 0 (0) 0 0 0 (0) 22 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
قاسم برهان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
یوسف مفتاح 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
علی المهدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mostafa Essam Qadeera 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Homam Ahmed 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سوفیان هانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
احمد علاءالدین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Adlène Guédioura 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
عثمان الیهری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جاناتان کودجیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Amro Abdelfatah 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jasem Adel Al Hail 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Moataz Majed Bostami 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
الخاندرو گالوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Bahaa Mamdouh Ellithi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ibrahim Abdelfattah 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ahmed Doozandeh 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mehdi Berrahma 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Eisa Ahmed Palangi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Abdenasser El Khayati 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سردار رشیدف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Kayke Rodrigues 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ali Awad 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Abdulaziz Ade Ibrahim 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Yousef Hani Ballan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
قاسم برهان 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
یوسف مفتاح 0 0 0 0 0 مدافع 0
علی المهدی 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mostafa Essam Qadeera 0 0 0 0 0 هافبک 0
Homam Ahmed 0 0 0 0 0 مدافع 0
سوفیان هانی 0 0 0 0 0 هافبک 0
احمد علاءالدین 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Adlène Guédioura 0 0 0 0 0 هافبک 0
عثمان الیهری 0 0 0 0 0 هافبک 0
جاناتان کودجیا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Amro Abdelfatah 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jasem Adel Al Hail 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Moataz Majed Bostami 0 0 0 0 0 هافبک 0
الخاندرو گالوس 0 0 0 0 0 مدافع 0
Bahaa Mamdouh Ellithi 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ibrahim Abdelfattah 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ahmed Doozandeh 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mehdi Berrahma 0 0 0 0 0 هافبک 0
Eisa Ahmed Palangi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Abdenasser El Khayati 0 0 0 0 0 هافبک 0
سردار رشیدف 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Kayke Rodrigues 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ali Awad 0 0 0 0 0 هافبک 0
Abdulaziz Ade Ibrahim 0 0 0 0 0 هافبک 0
Yousef Hani Ballan 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
قاسم برهان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
یوسف مفتاح 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
علی المهدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mostafa Essam Qadeera 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Homam Ahmed 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سوفیان هانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
احمد علاءالدین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Adlène Guédioura 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
عثمان الیهری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
جاناتان کودجیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Amro Abdelfatah 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jasem Adel Al Hail 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Moataz Majed Bostami 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
الخاندرو گالوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Bahaa Mamdouh Ellithi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ibrahim Abdelfattah 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ahmed Doozandeh 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mehdi Berrahma 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Eisa Ahmed Palangi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Abdenasser El Khayati 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سردار رشیدف 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Kayke Rodrigues 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ali Awad 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Abdulaziz Ade Ibrahim 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Yousef Hani Ballan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11