فوتبــال 11

جمعه، 04 بهمن 1398 ساعت ۱۹:۱۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Gregory Gomis 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Jasem Ahmad 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Abdullah Marafee 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
مارک مونیسا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Fahad Shanin 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
احمد فتحی 0 (0) 0 0 0 (0) 87 هافبک 0
Khalaf Saad 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Yusuf Abdurisag 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
آرون گونارسون 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Mohamed Salah Elneel 0 (0) 0 0 0 (0) 78 مهاجم 0
حمدی الحرباوی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Hilal Mohammed Ibrahim 0 (0) 0 0 0 (0) 12 هافبک 0
Pierre-Michel Lasogga 0 (0) 0 0 0 (0) 12 مهاجم 0
امین لکومته 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Mohammed Emad Aiash 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
مهدی بن‌عطیه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
احمد یاسر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سلطان البریک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
عاصم مادیبو 0 (0) 0 0 0 (0) 76 هافبک 0
کریم بودیاف 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
یوسف مساکنی 0 (0) 0 0 0 (0) 29 مهاجم 0
Kwang-Song Han 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
معز علی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
ماریو مانژوکیچ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
محمد موسی 0 (0) 0 0 0 (0) 24 مدافع 0
لوئیز جونیور 0 (0) 0 0 0 (0) 14 هافبک 0
ادمیلسون جونیور 0 (0) 0 0 0 (0) 61 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Gregory Gomis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Jasem Ahmad 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Abdullah Marafee 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مارک مونیسا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Fahad Shanin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
احمد فتحی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Khalaf Saad 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Yusuf Abdurisag 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آرون گونارسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mohamed Salah Elneel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
حمدی الحرباوی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Hilal Mohammed Ibrahim 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Pierre-Michel Lasogga 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
امین لکومته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Mohammed Emad Aiash 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی بن‌عطیه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
احمد یاسر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سلطان البریک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
عاصم مادیبو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کریم بودیاف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یوسف مساکنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Kwang-Song Han 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
معز علی 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
ماریو مانژوکیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
محمد موسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لوئیز جونیور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ادمیلسون جونیور 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Gregory Gomis 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Jasem Ahmad 0 0 0 0 0 مدافع 0
Abdullah Marafee 0 0 0 0 0 هافبک 0
مارک مونیسا 0 0 0 0 0 مدافع 0
Fahad Shanin 0 0 0 0 0 مدافع 0
احمد فتحی 0 0 0 0 0 هافبک 0
Khalaf Saad 0 0 0 0 0 مدافع 0
Yusuf Abdurisag 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آرون گونارسون 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mohamed Salah Elneel 0 0 0 0 0 مهاجم 0
حمدی الحرباوی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Hilal Mohammed Ibrahim 0 0 0 0 0 هافبک 0
Pierre-Michel Lasogga 0 0 0 0 0 مهاجم 0
امین لکومته 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Mohammed Emad Aiash 0 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی بن‌عطیه 0 0 0 0 0 مدافع 0
احمد یاسر 0 0 0 0 0 مدافع 0
سلطان البریک 0 0 0 0 0 مدافع 0
عاصم مادیبو 0 0 0 0 0 هافبک 0
کریم بودیاف 0 0 0 0 0 هافبک 0
یوسف مساکنی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Kwang-Song Han 0 0 0 0 0 مهاجم 0
معز علی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ماریو مانژوکیچ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
محمد موسی 0 0 0 0 0 مدافع 0
لوئیز جونیور 0 0 0 0 0 هافبک 0
ادمیلسون جونیور 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Gregory Gomis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Jasem Ahmad 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Abdullah Marafee 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مارک مونیسا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Fahad Shanin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
احمد فتحی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Khalaf Saad 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Yusuf Abdurisag 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آرون گونارسون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mohamed Salah Elneel 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
حمدی الحرباوی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Hilal Mohammed Ibrahim 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Pierre-Michel Lasogga 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
امین لکومته 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Mohammed Emad Aiash 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مهدی بن‌عطیه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
احمد یاسر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سلطان البریک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
عاصم مادیبو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کریم بودیاف 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یوسف مساکنی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Kwang-Song Han 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
معز علی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ماریو مانژوکیچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
محمد موسی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
لوئیز جونیور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ادمیلسون جونیور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11