فوتبــال 11

چهارشنبه، 27 آذر 1398 ساعت ۱۶:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Filip Stankovic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Stefano Vaghi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Etienne Youte Kinkoue 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Michael Ronaldo Mboe Ntube 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Tibo Persyn 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Gaetano Oristanio 0 (0) 0 0 0 (0) 67 هافبک 0
Thomas Schirò 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Niccolo Squizzato 0 (0) 0 0 0 (0) 67 هافبک 0
Lorenzo Colombini 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Edoardo Vergani 0 (0) 0 0 0 (0) 82 مهاجم 0
Samuele Mulattieri 0 (0) 0 0 0 (0) 58 مهاجم 0
Riccardo Boscolo Chio 0 (0) 0 0 0 (0) 23 هافبک 0
Nicholas Bonfanti 0 (0) 0 0 0 (0) 8 مهاجم 0
Wilfried Gnonto 0 (0) 0 0 0 (0) 32 مهاجم 0
Matias Fonseca 0 (0) 0 0 0 (0) 23 مهاجم 0
Andrea Trovato 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Francesco Verde 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Pietro Giordani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Lorenzo Vecchi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Andrea Nigro 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Raul Obleac 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Pietro Santi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Mattia Tonetto 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Vitalucci 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Pierluca Luciani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Samuele Venturini 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Filip Stankovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Stefano Vaghi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Etienne Youte Kinkoue 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Michael Ronaldo Mboe Ntube 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tibo Persyn 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Gaetano Oristanio 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Thomas Schirò 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Niccolo Squizzato 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lorenzo Colombini 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Edoardo Vergani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Samuele Mulattieri 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Riccardo Boscolo Chio 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nicholas Bonfanti 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Wilfried Gnonto 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Matias Fonseca 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Andrea Trovato 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Francesco Verde 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Pietro Giordani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lorenzo Vecchi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Andrea Nigro 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Raul Obleac 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Pietro Santi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mattia Tonetto 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Vitalucci 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 هافبک 0
Pierluca Luciani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Samuele Venturini 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Filip Stankovic 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Stefano Vaghi 0 0 0 0 0 مدافع 0
Etienne Youte Kinkoue 0 0 0 0 0 مدافع 0
Michael Ronaldo Mboe Ntube 0 0 0 0 0 مدافع 0
Tibo Persyn 0 0 0 0 0 هافبک 0
Gaetano Oristanio 0 0 0 0 0 هافبک 0
Thomas Schirò 0 0 0 0 0 هافبک 0
Niccolo Squizzato 0 0 0 0 0 هافبک 0
Lorenzo Colombini 0 0 0 0 0 مدافع 0
Edoardo Vergani 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Samuele Mulattieri 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Riccardo Boscolo Chio 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nicholas Bonfanti 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Wilfried Gnonto 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Matias Fonseca 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Andrea Trovato 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Francesco Verde 0 0 0 0 0 مدافع 0
Pietro Giordani 0 0 0 0 0 مدافع 0
Lorenzo Vecchi 0 0 0 0 0 مدافع 0
Andrea Nigro 0 0 0 0 0 مدافع 0
Raul Obleac 0 0 0 0 0 هافبک 0
Pietro Santi 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mattia Tonetto 0 0 0 0 0 مدافع 0
Vitalucci 0 0 0 0 0 هافبک 0
Pierluca Luciani 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Samuele Venturini 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Filip Stankovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Stefano Vaghi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Etienne Youte Kinkoue 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Michael Ronaldo Mboe Ntube 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Tibo Persyn 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Gaetano Oristanio 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Thomas Schirò 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Niccolo Squizzato 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Lorenzo Colombini 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Edoardo Vergani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Samuele Mulattieri 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Riccardo Boscolo Chio 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nicholas Bonfanti 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Wilfried Gnonto 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Matias Fonseca 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Andrea Trovato 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Francesco Verde 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Pietro Giordani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Lorenzo Vecchi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Andrea Nigro 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Raul Obleac 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Pietro Santi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mattia Tonetto 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Vitalucci 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Pierluca Luciani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Samuele Venturini 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11