فوتبــال 11

چهارشنبه، 22 آبان 1398 ساعت ۲۰:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
موریتس نیکولاس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
لنارد مالونی 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
فلورین هوبنر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nicolai Rapp 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Julian Ryerson 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مانوئل اشمیده‌باخ 0 (0) 0 0 0 (0) 82 هافبک 0
فیلیکس کروس 0 (0) 0 0 0 (0) 73 هافبک 0
Ken Reichel 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سلیمان عبداللهی 0 (0) 0 0 0 (0) 17 مهاجم 0
آنتونی اویا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
شرالدو بکر 0 (0) 0 0 0 (0) 67 مهاجم 0
کوین شلوتربک 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
Florian Flecker 0 (0) 0 0 0 (0) 73 مهاجم 0
یولیوس کاد 0 (0) 0 0 0 (0) 17 هافبک 0
Maurice Opfermann 0 (0) 0 0 0 (0) 8 هافبک 0
Marius Bulter 0 (0) 0 0 0 (0) 23 مهاجم 0
دومنیک ریمن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
دارکو تودوروویچ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Stefan Thesker 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Dominik Schmidt 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Young Jae Seo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
الکساندر ایگنوفسکی 0 (0) 0 0 0 (0) 64 هافبک 0
Salim Khelifi 0 (0) 0 0 0 (0) 64 مهاجم 0
Alexander Mühling 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Finn Porath 0 (0) 0 0 0 (0) 19 مهاجم 0
Makana Baku 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Lion Lauberbach 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Philipp Sander 0 (0) 0 0 0 (0) 71 هافبک 0
Jonas Meffert 0 (0) 0 0 0 (0) 26 هافبک 0
Emmanuel Iyoha 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
موریتس نیکولاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لنارد مالونی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فلورین هوبنر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nicolai Rapp 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Julian Ryerson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مانوئل اشمیده‌باخ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فیلیکس کروس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ken Reichel 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
سلیمان عبداللهی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آنتونی اویا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
شرالدو بکر 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
کوین شلوتربک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Florian Flecker 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
یولیوس کاد 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Maurice Opfermann 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marius Bulter 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
دومنیک ریمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دارکو تودوروویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Stefan Thesker 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Dominik Schmidt 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Young Jae Seo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
الکساندر ایگنوفسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Salim Khelifi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Alexander Mühling 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Finn Porath 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Makana Baku 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Lion Lauberbach 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Philipp Sander 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jonas Meffert 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Emmanuel Iyoha 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
موریتس نیکولاس 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لنارد مالونی 0 0 0 0 0 مدافع 0
فلورین هوبنر 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nicolai Rapp 0 0 0 0 0 مدافع 0
Julian Ryerson 0 0 0 0 0 مدافع 0
مانوئل اشمیده‌باخ 0 0 0 0 0 هافبک 0
فیلیکس کروس 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ken Reichel 0 0 0 0 0 مدافع 0
سلیمان عبداللهی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آنتونی اویا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
شرالدو بکر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کوین شلوتربک 0 0 0 0 0 مدافع 0
Florian Flecker 0 0 0 0 0 مهاجم 0
یولیوس کاد 0 0 0 0 0 هافبک 0
Maurice Opfermann 0 0 0 0 0 هافبک 0
Marius Bulter 0 0 0 0 0 مهاجم 0
دومنیک ریمن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دارکو تودوروویچ 0 0 0 0 0 مدافع 0
Stefan Thesker 0 0 0 0 0 مدافع 0
Dominik Schmidt 0 0 0 0 0 مدافع 0
Young Jae Seo 0 0 0 0 0 مدافع 0
الکساندر ایگنوفسکی 0 0 0 0 0 هافبک 0
Salim Khelifi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Alexander Mühling 0 0 0 0 0 هافبک 0
Finn Porath 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Makana Baku 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Lion Lauberbach 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Philipp Sander 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jonas Meffert 0 0 0 0 0 هافبک 0
Emmanuel Iyoha 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
موریتس نیکولاس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
لنارد مالونی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فلورین هوبنر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nicolai Rapp 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Julian Ryerson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مانوئل اشمیده‌باخ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فیلیکس کروس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ken Reichel 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سلیمان عبداللهی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آنتونی اویا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
شرالدو بکر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کوین شلوتربک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Florian Flecker 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
یولیوس کاد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Maurice Opfermann 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marius Bulter 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
دومنیک ریمن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
دارکو تودوروویچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Stefan Thesker 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Dominik Schmidt 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Young Jae Seo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
الکساندر ایگنوفسکی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Salim Khelifi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Alexander Mühling 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Finn Porath 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Makana Baku 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Lion Lauberbach 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Philipp Sander 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jonas Meffert 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Emmanuel Iyoha 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11