فوتبــال 11

جمعه، 01 آذر 1398 ساعت ۱۶:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
علیرضا بیرانوند 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
جلال حسینی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد انصاری 0 (0) 0 0 0 (0) 69 مدافع 0
محمدحسین کنعانی‌زادگان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مهدی شیری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
احمد نوراللهی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
محسن ربیع‌خواه 0 (0) 0 0 0 (0) 76 هافبک 0
مهدی ترابی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
محمد نادری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
وحید امیری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
علی علیپور 0 (0) 0 0 0 (0) 76 مهاجم 0
سیامک نعمتی 0 (0) 0 0 0 (0) 14 هافبک 0
مهدی عبدی 0 (0) 0 0 0 (0) 14 مهاجم 0
امید عالیشاه 0 (0) 0 0 0 (0) 21 هافبک 0
سوشا مکانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
محمد طیبی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
میثم نقی‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
مجید عیدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سجاد جعفری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
فرزاد حاتمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
سعید کریمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
احمد جبوری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
پیام ملکیان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
علیرضا بیرانوند 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
جلال حسینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد انصاری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمدحسین کنعانی‌زادگان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی شیری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
احمد نوراللهی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محسن ربیع‌خواه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی ترابی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمد نادری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
وحید امیری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
علی علیپور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سیامک نعمتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی عبدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
امید عالیشاه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سوشا مکانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمد طیبی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
میثم نقی‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مجید عیدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سجاد جعفری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فرزاد حاتمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سعید کریمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
احمد جبوری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
پیام ملکیان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
علیرضا بیرانوند 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
جلال حسینی 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد انصاری 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمدحسین کنعانی‌زادگان 0 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی شیری 0 0 0 0 0 مدافع 0
احمد نوراللهی 0 0 0 0 0 هافبک 0
محسن ربیع‌خواه 0 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی ترابی 0 0 0 0 0 هافبک 0
محمد نادری 0 0 0 0 0 مدافع 0
وحید امیری 0 0 0 0 0 هافبک 0
علی علیپور 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سیامک نعمتی 0 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی عبدی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
امید عالیشاه 0 0 0 0 0 هافبک 0
سوشا مکانی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمد طیبی 0 0 0 0 0 مدافع 0
علیرضا علی‌زاده 0 0 0 0 0 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
میثم نقی‌زاده 0 0 0 0 0 هافبک 0
مجید عیدی 0 0 0 0 0 مدافع 0
سجاد جعفری 0 0 0 0 0 هافبک 0
فرزاد حاتمی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سعید کریمی 0 0 0 0 0 مدافع 0
احمد جبوری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
پیام ملکیان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
صادق بابا احمدی 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
علیرضا بیرانوند 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
جلال حسینی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد انصاری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمدحسین کنعانی‌زادگان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مهدی شیری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
احمد نوراللهی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
محسن ربیع‌خواه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مهدی ترابی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
محمد نادری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
وحید امیری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
علی علیپور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سیامک نعمتی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مهدی عبدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
امید عالیشاه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سوشا مکانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
محمد طیبی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
حسین ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
میثم نقی‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مجید عیدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سجاد جعفری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فرزاد حاتمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سعید کریمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
احمد جبوری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
پیام ملکیان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11