فوتبــال 11

چهارشنبه، 24 مهر 1398 ساعت ۰۵:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
پدرو گایسه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
لوئیس ادوینکولا 0 (0) 0 0 0 (0) 87 مدافع 0
Carlos Zambrano 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Luis Abram 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
میگوئل تراوکو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
رناتو تاپیا 0 (0) 0 0 0 (0) 83 هافبک 0
کریستوفر گونزالس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
کریستین کوا 0 (0) 0 0 0 (0) 71 هافبک 0
ادیسون فلورس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
آندره کاریو 0 (0) 0 0 0 (0) 79 هافبک 0
پائولو گررو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
الدو کرزو 0 (0) 0 0 0 (0) 3 مدافع 0
Carlos Ascues 0 (0) 0 0 0 (0) 11 هافبک 0
Gabriel Costa 0 (0) 0 0 0 (0) 19 مهاجم 0
یوردی رینا 0 (0) 0 0 0 (0) 7 مهاجم 0
مارتین کامپانیا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
مارتین کاسرس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
خوزه خیمنز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
دیگو گودین 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
دیگو لاکسالت 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
فدریکو والورده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Brian Rodriguez 0 (0) 0 0 0 (0) 63 مهاجم 0
ماتیاس وسینو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
رودریگو بنتانکور 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Brian Lozano 0 (0) 0 0 0 (0) 75 مهاجم 0
ماکسی گومز 0 (0) 0 0 0 (0) 34 مهاجم 0
Giovanni Gonzalez 0 (0) 0 0 0 (0) 56 مدافع 0
Matías Viña 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
ناهیتان مندز 0 (0) 0 0 0 (0) 27 هافبک 0
Jonathan Rodriguez 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
Darwin Nunez 0 (0) 0 0 0 (0) 15 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
پدرو گایسه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لوئیس ادوینکولا 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
Carlos Zambrano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Luis Abram 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میگوئل تراوکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رناتو تاپیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کریستوفر گونزالس 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
کریستین کوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ادیسون فلورس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آندره کاریو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پائولو گررو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
الدو کرزو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Carlos Ascues 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Gabriel Costa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
یوردی رینا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مارتین کامپانیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مارتین کاسرس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
خوزه خیمنز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دیگو گودین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دیگو لاکسالت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فدریکو والورده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Brian Rodriguez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ماتیاس وسینو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رودریگو بنتانکور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Brian Lozano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ماکسی گومز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Giovanni Gonzalez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Matías Viña 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
ناهیتان مندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jonathan Rodriguez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Darwin Nunez 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
پدرو گایسه 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لوئیس ادوینکولا 0 0 0 0 0 مدافع 0
Carlos Zambrano 0 0 0 0 0 مدافع 0
Luis Abram 0 0 0 0 0 مدافع 0
میگوئل تراوکو 0 0 0 0 0 مدافع 0
رناتو تاپیا 0 0 0 0 0 هافبک 0
کریستوفر گونزالس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کریستین کوا 0 0 0 0 0 هافبک 0
ادیسون فلورس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آندره کاریو 0 0 0 0 0 هافبک 0
پائولو گررو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
الدو کرزو 0 0 0 0 0 مدافع 0
Carlos Ascues 0 0 0 0 0 هافبک 0
Gabriel Costa 0 0 0 0 0 مهاجم 0
یوردی رینا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مارتین کامپانیا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مارتین کاسرس 0 0 0 0 0 مدافع 0
خوزه خیمنز 0 0 0 0 0 مدافع 0
دیگو گودین 0 0 0 0 0 مدافع 0
دیگو لاکسالت 0 0 0 0 0 هافبک 0
فدریکو والورده 0 0 0 0 0 هافبک 0
Brian Rodriguez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ماتیاس وسینو 0 0 0 0 0 هافبک 0
رودریگو بنتانکور 0 0 0 0 0 هافبک 0
Brian Lozano 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ماکسی گومز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Giovanni Gonzalez 0 0 0 0 0 مدافع 0
Matías Viña 0 0 0 0 0 مدافع 0
ناهیتان مندز 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jonathan Rodriguez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Darwin Nunez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
پدرو گایسه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
لوئیس ادوینکولا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Carlos Zambrano 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Luis Abram 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
میگوئل تراوکو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رناتو تاپیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کریستوفر گونزالس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کریستین کوا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ادیسون فلورس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آندره کاریو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
پائولو گررو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
الدو کرزو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Carlos Ascues 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Gabriel Costa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
یوردی رینا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مارتین کامپانیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
مارتین کاسرس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
خوزه خیمنز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
دیگو گودین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
دیگو لاکسالت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فدریکو والورده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Brian Rodriguez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ماتیاس وسینو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رودریگو بنتانکور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Brian Lozano 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ماکسی گومز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Giovanni Gonzalez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Matías Viña 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ناهیتان مندز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jonathan Rodriguez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Darwin Nunez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11