فوتبــال 11

شنبه، 06 مهر 1398 ساعت ۱۷:۰۰
Opel Arena (24,303)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
رابین زنتنر 0 (0) 0 32 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.8
رونائل پیر-گابریل 1 (0) 0 26 4 (2) 62 مدافع 6.61
Jeremiah St. Juste 0 (0) 5 66 10 (8) 90 مدافع 7.34
موسی نیاخیت 0 (0) 1 58 12 (6) 90 مدافع 6.38
دنیل بروسینسکی 0 (0) 2 40 10 (6) 90 مدافع 7.08
ادمیلسون فرناندز 1 (0) 1 36 12 (5) 76 هافبک 6.18
پییر کوندی 3 (1) 5 50 16 (10) 90 هافبک 7.35
ژان-پل بوئتیوس 4 (2) 4 30 14 (9) 90 هافبک 6.99
روبین کوایسون 1 (1) 0 9 5 (1) 45 مهاجم 6.27
بوته باکو 0 (0) 6 45 14 (9) 90 مدافع 6.82
آدام سالای 2 (1) 1 16 16 (5) 90 مهاجم 6.55
کریم اونیزیوو 1 (0) 1 6 8 (3) 45 مهاجم 6.32
الکساندرو ماکسیم 1 (0) 1 11 3 (0) 28 هافبک 6.5
تایوو اونیای 1 (0) 0 4 3 (1) 14 مهاجم 6.29
پاوائو پروان 0 (0) 0 25 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.72
رابین کنوخه 0 (0) 6 51 17 (13) 90 مدافع 7.57
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 1 42 12 (5) 90 هافبک 6.71
Marcel Tisserand 1 (1) 1 40 7 (3) 90 مدافع 8.49
ویلیام 0 (0) 8 50 17 (10) 90 مدافع 7.01
ماکسیمیلیان آرنولد 0 (0) 1 29 8 (3) 71 هافبک 7.26
ژروم روسیون 0 (0) 3 33 13 (8) 90 مدافع 7
آدمیر مهمدی 0 (0) 2 33 16 (4) 84 مهاجم 6.28
یوسیپ برکالو 0 (0) 0 29 11 (1) 65 مهاجم 6.03
واوت وخورشت 2 (1) 1 28 12 (5) 90 مهاجم 6.42
جفری بروما 0 (0) 1 27 4 (4) 90 مدافع 7.18
یانیک گیرهارد 0 (0) 0 7 1 (1) 19 هافبک 6.36
ژوآئو ویکتور 0 (0) 2 2 5 (3) 12 مهاجم 6.47
فیلیکس کلاوس 1 (1) 0 10 3 (1) 25 مهاجم 6.42
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
رابین زنتنر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.8
رونائل پیر-گابریل 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.61
Jeremiah St. Juste 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.34
موسی نیاخیت 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.38
دنیل بروسینسکی 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.08
ادمیلسون فرناندز 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.18
پییر کوندی 3 (1) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.35
ژان-پل بوئتیوس 4 (2) 4 (3) 0 0 0 1 هافبک 6.99
روبین کوایسون 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.27
بوته باکو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.82
آدام سالای 2 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.55
کریم اونیزیوو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.32
الکساندرو ماکسیم 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
تایوو اونیای 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.29
پاوائو پروان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.72
رابین کنوخه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.57
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.71
Marcel Tisserand 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 8.49
ویلیام 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.01
ماکسیمیلیان آرنولد 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.26
ژروم روسیون 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مدافع 7
آدمیر مهمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.28
یوسیپ برکالو 0 (0) 4 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.03
واوت وخورشت 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.42
جفری بروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.18
یانیک گیرهارد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.36
ژوآئو ویکتور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.47
فیلیکس کلاوس 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.42
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
رابین زنتنر 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.8
رونائل پیر-گابریل 1 2 0 0 0 مدافع 6.61
Jeremiah St. Juste 1 4 5 1 0 مدافع 7.34
موسی نیاخیت 1 2 1 1 0 مدافع 6.38
دنیل بروسینسکی 2 0 2 1 0 مدافع 7.08
ادمیلسون فرناندز 0 1 1 1 0 هافبک 6.18
پییر کوندی 2 2 5 0 0 هافبک 7.35
ژان-پل بوئتیوس 0 1 4 1 0 هافبک 6.99
روبین کوایسون 0 0 0 0 0 مهاجم 6.27
بوته باکو 0 0 6 1 0 مدافع 6.82
آدام سالای 0 0 1 1 0 مهاجم 6.55
کریم اونیزیوو 2 0 1 3 0 مهاجم 6.32
الکساندرو ماکسیم 0 0 1 1 0 هافبک 6.5
تایوو اونیای 0 0 0 0 0 مهاجم 6.29
پاوائو پروان 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.72
رابین کنوخه 8 2 6 1 0 مدافع 7.57
ژوزوا گیلاووگی 5 0 1 0 0 هافبک 6.71
Marcel Tisserand 8 2 1 2 0 مدافع 8.49
ویلیام 3 0 8 4 0 مدافع 7.01
ماکسیمیلیان آرنولد 2 0 1 1 0 هافبک 7.26
ژروم روسیون 2 0 3 1 0 مدافع 7
آدمیر مهمدی 0 0 2 4 0 مهاجم 6.28
یوسیپ برکالو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.03
واوت وخورشت 4 0 1 2 0 مهاجم 6.42
جفری بروما 8 1 1 0 0 مدافع 7.18
یانیک گیرهارد 1 0 0 0 0 هافبک 6.36
ژوآئو ویکتور 1 0 2 0 0 مهاجم 6.47
فیلیکس کلاوس 1 0 0 1 0 مهاجم 6.42
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
رابین زنتنر 32 (23) 71% 0 0 17 (8) 0 دروازه‌بان 6.8
رونائل پیر-گابریل 26 (22) 84% 1 2 4 (3) 0 مدافع 6.61
Jeremiah St. Juste 66 (57) 86% 0 0 8 (6) 0 مدافع 7.34
موسی نیاخیت 58 (54) 93% 0 1 4 (3) 0 مدافع 6.38
دنیل بروسینسکی 40 (23) 57% 3 15 8 (2) 2 مدافع 7.08
ادمیلسون فرناندز 36 (27) 75% 0 0 4 (1) 0 هافبک 6.18
پییر کوندی 50 (37) 74% 1 2 4 (1) 0 هافبک 7.35
ژان-پل بوئتیوس 30 (22) 73% 0 0 5 (4) 0 هافبک 6.99
روبین کوایسون 9 (7) 77% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.27
بوته باکو 45 (36) 80% 1 4 4 (2) 0 مدافع 6.82
آدام سالای 16 (7) 43% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.55
کریم اونیزیوو 6 (5) 83% 0 2 1 (0) 0 مهاجم 6.32
الکساندرو ماکسیم 11 (11) 100% 3 7 1 (1) 0 هافبک 6.5
تایوو اونیای 4 (4) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.29
پاوائو پروان 25 (18) 72% 0 0 19 (12) 0 دروازه‌بان 7.72
رابین کنوخه 51 (42) 82% 0 0 5 (3) 0 مدافع 7.57
ژوزوا گیلاووگی 42 (36) 85% 0 1 5 (3) 0 هافبک 6.71
Marcel Tisserand 40 (30) 75% 0 0 9 (5) 0 مدافع 8.49
ویلیام 50 (34) 68% 1 1 10 (2) 0 مدافع 7.01
ماکسیمیلیان آرنولد 29 (22) 75% 2 1 6 (4) 1 هافبک 7.26
ژروم روسیون 33 (26) 78% 1 0 5 (2) 1 مدافع 7
آدمیر مهمدی 33 (26) 78% 0 0 2 (2) 0 مهاجم 6.28
یوسیپ برکالو 29 (17) 58% 0 1 2 (0) 0 مهاجم 6.03
واوت وخورشت 28 (14) 50% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.42
جفری بروما 27 (20) 74% 0 0 5 (3) 0 مدافع 7.18
یانیک گیرهارد 7 (5) 71% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.36
ژوآئو ویکتور 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.47
فیلیکس کلاوس 10 (6) 60% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.42
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11