فوتبــال 11

شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
فرناندو موسلرا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
مارتین کاسرس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Matías Viña 0 (0) 0 0 0 (0) 78 مدافع 0
خوزه خیمنز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
دیگو گودین 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Brian Lozano 0 (0) 0 0 0 (0) 74 هافبک 0
لوکاس توریرا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
فدریکو والورده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
ماتیاس وسینو 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
Brian Rodriguez 0 (0) 0 0 0 (0) 61 مهاجم 0
ماکسی گومز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
دیگو لاکسالت 0 (0) 0 0 0 (0) 12 هافبک 0
رودریگو بنتانکور 0 (0) 0 0 0 (0) 24 هافبک 0
ناهیتان مندز 0 (0) 0 0 0 (0) 29 هافبک 0
Jonathan Rodriguez 0 (0) 0 0 0 (0) 16 مهاجم 0
پدرو گایسه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Carlos Zambrano 0 (0) 0 0 0 (0) 68 مدافع 0
میگوئل تراوکو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
لوئیس ادوینکولا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Luis Abram 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
رناتو تاپیا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
کریستوفر گونزالس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Gabriel Costa 0 (0) 0 0 0 (0) 57 هافبک 0
آندره کاریو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Josepmir Ballon 0 (0) 0 0 0 (0) 61 هافبک 0
پائولو گررو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
کریستین کوا 0 (0) 0 0 0 (0) 33 هافبک 0
یوردی رینا 0 (0) 0 0 0 (0) 29 مهاجم 0
اندرسون سانتاماریا 0 (0) 0 0 0 (0) 22 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
فرناندو موسلرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مارتین کاسرس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Matías Viña 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
خوزه خیمنز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دیگو گودین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Brian Lozano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
لوکاس توریرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فدریکو والورده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ماتیاس وسینو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Brian Rodriguez 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
ماکسی گومز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
دیگو لاکسالت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رودریگو بنتانکور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ناهیتان مندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jonathan Rodriguez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
پدرو گایسه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Carlos Zambrano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میگوئل تراوکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لوئیس ادوینکولا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Luis Abram 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رناتو تاپیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کریستوفر گونزالس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Gabriel Costa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آندره کاریو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Josepmir Ballon 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پائولو گررو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کریستین کوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یوردی رینا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
اندرسون سانتاماریا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
فرناندو موسلرا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مارتین کاسرس 0 0 0 0 0 مدافع 0
Matías Viña 0 0 0 0 0 مدافع 0
خوزه خیمنز 0 0 0 0 0 مدافع 0
دیگو گودین 0 0 0 0 0 مدافع 0
Brian Lozano 0 0 0 0 0 هافبک 0
لوکاس توریرا 0 0 0 0 0 هافبک 0
فدریکو والورده 0 0 0 0 0 هافبک 0
ماتیاس وسینو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Brian Rodriguez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ماکسی گومز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
دیگو لاکسالت 0 0 0 0 0 هافبک 0
رودریگو بنتانکور 0 0 0 0 0 هافبک 0
ناهیتان مندز 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jonathan Rodriguez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
پدرو گایسه 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Carlos Zambrano 0 0 0 0 0 مدافع 0
میگوئل تراوکو 0 0 0 0 0 مدافع 0
لوئیس ادوینکولا 0 0 0 0 0 مدافع 0
Luis Abram 0 0 0 0 0 مدافع 0
رناتو تاپیا 0 0 0 0 0 هافبک 0
کریستوفر گونزالس 0 0 0 0 0 هافبک 0
Gabriel Costa 0 0 0 0 0 هافبک 0
آندره کاریو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Josepmir Ballon 0 0 0 0 0 هافبک 0
پائولو گررو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کریستین کوا 0 0 0 0 0 هافبک 0
یوردی رینا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
اندرسون سانتاماریا 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
فرناندو موسلرا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
مارتین کاسرس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Matías Viña 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
خوزه خیمنز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
دیگو گودین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Brian Lozano 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
لوکاس توریرا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فدریکو والورده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ماتیاس وسینو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Brian Rodriguez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ماکسی گومز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
دیگو لاکسالت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رودریگو بنتانکور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ناهیتان مندز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jonathan Rodriguez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
پدرو گایسه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Carlos Zambrano 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
میگوئل تراوکو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
لوئیس ادوینکولا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Luis Abram 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رناتو تاپیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کریستوفر گونزالس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Gabriel Costa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آندره کاریو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Josepmir Ballon 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
پائولو گررو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کریستین کوا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یوردی رینا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
اندرسون سانتاماریا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11