فوتبــال 11

چهارشنبه، 08 آبان 1398 ساعت ۲۳:۳۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
الکساندر اولییرو 0 (0) 0 21 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
توماس باسیلا 0 (0) 0 68 4 (0) 77 مدافع 0
آندری ژیروتو 0 (0) 4 96 6 (6) 90 مدافع 0
نیکولاس پالوئا 0 (0) 3 114 7 (5) 90 مدافع 0
ساموئل موتوسامی 0 (0) 1 73 7 (4) 90 هافبک 0
عبدالله توره 1 (0) 1 68 6 (2) 65 هافبک 0
Imrân Louza 2 (1) 3 116 11 (4) 90 هافبک 0
Kader Bamba 1 (0) 4 43 13 (11) 90 هافبک 0
لودوویک بلس 4 (2) 1 61 6 (1) 90 هافبک 0
موزس سیمون 5 (4) 0 36 3 (1) 65 مهاجم 0
Thody Elie Youan 2 (1) 1 40 5 (3) 90 مهاجم 0
Percy Prado 0 (0) 0 14 0 (0) 13 مدافع 0
مهدی عبید 1 (1) 1 28 2 (2) 25 هافبک 0
خلیفه کولیبالی 0 (0) 0 10 4 (0) 25 مهاجم 0
Vincent Demarconnay 0 (0) 1 39 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
Strahinja Tanasijević 0 (0) 1 13 2 (1) 55 مدافع 0
Axel Bamba 0 (0) 1 56 6 (4) 90 مدافع 0
Felipe Saad 0 (0) 0 45 2 (0) 90 مدافع 0
Ali Abdi 0 (0) 2 25 8 (5) 90 مدافع 0
Cyril Mandouki 1 (0) 1 42 5 (2) 76 هافبک 0
Mario Jason Kikonda 0 (0) 3 49 5 (5) 90 هافبک 0
Richard Steven Sila 0 (0) 0 23 6 (2) 82 مهاجم 0
Jonathan Pitroipa 2 (0) 0 44 11 (5) 90 مهاجم 0
Mohamed Mara 0 (0) 0 26 11 (4) 90 مهاجم 0
Oussama Abdeldjelil 1 (0) 0 18 11 (4) 90 مهاجم 0
Thomas Garcia 0 (0) 1 13 3 (2) 35 مدافع 0
Bryan Alceus 0 (0) 0 5 2 (0) 14 هافبک 0
Adama Sarr 1 (0) 0 2 1 (0) 8 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
الکساندر اولییرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
توماس باسیلا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آندری ژیروتو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
نیکولاس پالوئا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ساموئل موتوسامی 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
عبدالله توره 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Imrân Louza 2 (1) 0 (0) 1 2 0 0 هافبک 0
Kader Bamba 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
لودوویک بلس 4 (2) 0 (0) 2 0 0 0 هافبک 0
موزس سیمون 5 (4) 0 (0) 3 0 0 0 مهاجم 0
Thody Elie Youan 2 (1) 0 (0) 1 1 0 1 مهاجم 0
Percy Prado 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی عبید 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 0
خلیفه کولیبالی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Vincent Demarconnay 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Strahinja Tanasijević 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Axel Bamba 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Felipe Saad 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ali Abdi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cyril Mandouki 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mario Jason Kikonda 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Richard Steven Sila 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jonathan Pitroipa 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
Mohamed Mara 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
Oussama Abdeldjelil 1 (0) 0 (0) 0 0 1 0 مهاجم 0
Thomas Garcia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Bryan Alceus 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Adama Sarr 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
الکساندر اولییرو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
توماس باسیلا 0 0 0 3 1 مدافع 0
آندری ژیروتو 2 1 4 0 0 مدافع 0
نیکولاس پالوئا 1 3 3 0 0 مدافع 0
ساموئل موتوسامی 0 0 1 0 0 هافبک 0
عبدالله توره 0 2 1 0 0 هافبک 0
Imrân Louza 0 1 3 1 0 هافبک 0
Kader Bamba 0 1 4 0 0 هافبک 0
لودوویک بلس 0 0 1 0 0 هافبک 0
موزس سیمون 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Thody Elie Youan 0 1 1 0 0 مهاجم 0
Percy Prado 0 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی عبید 0 0 1 0 0 هافبک 0
خلیفه کولیبالی 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Vincent Demarconnay 0 0 1 0 0 دروازه‌بان 0
Strahinja Tanasijević 1 1 1 2 0 مدافع 0
Axel Bamba 3 4 1 2 0 مدافع 0
Felipe Saad 2 2 0 1 0 مدافع 0
Ali Abdi 6 2 2 0 0 مدافع 0
Cyril Mandouki 1 1 1 0 0 هافبک 0
Mario Jason Kikonda 0 0 3 0 0 هافبک 0
Richard Steven Sila 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jonathan Pitroipa 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mohamed Mara 1 2 0 1 0 مهاجم 0
Oussama Abdeldjelil 0 1 0 3 0 مهاجم 0
Thomas Garcia 3 1 1 1 0 مدافع 0
Bryan Alceus 0 0 0 0 0 هافبک 0
Adama Sarr 1 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
الکساندر اولییرو 21 (20) 95% 0 0 2 (1) 0 دروازه‌بان 0
توماس باسیلا 68 (66) 97% 1 2 1 (1) 0 مدافع 0
آندری ژیروتو 96 (94) 98% 0 0 2 (1) 0 مدافع 0
نیکولاس پالوئا 114 (103) 90% 1 0 13 (9) 1 مدافع 0
ساموئل موتوسامی 73 (66) 90% 0 1 3 (1) 0 هافبک 0
عبدالله توره 68 (64) 94% 2 0 1 (0) 0 هافبک 0
Imrân Louza 116 (110) 95% 3 3 6 (4) 0 هافبک 0
Kader Bamba 43 (38) 88% 0 3 1 (0) 0 هافبک 0
لودوویک بلس 61 (54) 88% 2 3 4 (2) 0 هافبک 0
موزس سیمون 36 (29) 80% 1 1 1 (0) 0 مهاجم 0
Thody Elie Youan 40 (30) 75% 1 2 0 (0) 1 مهاجم 0
Percy Prado 14 (14) 100% 0 2 0 (0) 0 مدافع 0
مهدی عبید 28 (27) 96% 0 0 2 (2) 0 هافبک 0
خلیفه کولیبالی 10 (9) 90% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Vincent Demarconnay 39 (29) 74% 0 0 17 (7) 0 دروازه‌بان 0
Strahinja Tanasijević 13 (8) 61% 0 1 0 (0) 0 مدافع 0
Axel Bamba 56 (39) 70% 0 0 13 (3) 0 مدافع 0
Felipe Saad 45 (40) 88% 0 0 2 (2) 0 مدافع 0
Ali Abdi 25 (18) 72% 0 1 2 (0) 0 مدافع 0
Cyril Mandouki 42 (38) 90% 0 0 5 (4) 0 هافبک 0
Mario Jason Kikonda 49 (46) 93% 2 0 2 (2) 0 هافبک 0
Richard Steven Sila 23 (20) 87% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
Jonathan Pitroipa 44 (38) 86% 1 0 8 (5) 0 مهاجم 0
Mohamed Mara 26 (25) 96% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Oussama Abdeldjelil 18 (13) 72% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
Thomas Garcia 13 (11) 84% 1 1 0 (0) 0 مدافع 0
Bryan Alceus 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Adama Sarr 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11