فوتبــال 11

چهارشنبه، 08 آبان 1398 ساعت ۲۱:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
میرکو سالوی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Aleksandar Cvetkovic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Marko Basic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Baba Souare 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Allan Arigoni 0 (0) 0 0 0 (0) 87 مدافع 0
Djibril Diani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Veroljub Salatic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Allen Njie 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Andreas Wittwer 0 (0) 0 0 0 (0) 87 مدافع 0
Nassim Ben Khalifa 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Danijel Subotic 0 (0) 0 0 0 (0) 84 مهاجم 0
Petar Pusic 0 (0) 0 0 0 (0) 3 هافبک 0
Amel Rustemoski 0 (0) 0 0 0 (0) 6 مهاجم 0
Mersim Asllani 0 (0) 0 0 0 (0) 3 هافبک 0
ماریوس مولر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Otar Kakabadze 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Stefan Knezevic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Lucas Alves 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Silvan Sidler 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ibrahima Ndiaye 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Simon Grether 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Idriz Voca 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Darian Males 0 (0) 0 0 0 (0) 78 مهاجم 0
Blessing Eleke 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Francesco Margiotta 0 (0) 0 0 0 (0) 89 مهاجم 0
David Mistrafovic 0 (0) 0 0 0 (0) 1 هافبک 0
رایدر ماتوس 0 (0) 0 0 0 (0) 12 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
میرکو سالوی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Aleksandar Cvetkovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Marko Basic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Baba Souare 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Allan Arigoni 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Djibril Diani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Veroljub Salatic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Allen Njie 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Andreas Wittwer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nassim Ben Khalifa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Danijel Subotic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Petar Pusic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Amel Rustemoski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Mersim Asllani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ماریوس مولر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Otar Kakabadze 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Stefan Knezevic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lucas Alves 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Silvan Sidler 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ibrahima Ndiaye 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Simon Grether 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Idriz Voca 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Darian Males 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Blessing Eleke 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Francesco Margiotta 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
David Mistrafovic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رایدر ماتوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
میرکو سالوی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Aleksandar Cvetkovic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Marko Basic 0 0 0 0 0 هافبک 0
Baba Souare 0 0 0 0 0 مدافع 0
Allan Arigoni 0 0 0 0 0 مدافع 0
Djibril Diani 0 0 0 0 0 هافبک 0
Veroljub Salatic 0 0 0 0 0 هافبک 0
Allen Njie 0 0 0 0 0 هافبک 0
Andreas Wittwer 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nassim Ben Khalifa 0 0 0 0 0 هافبک 0
Danijel Subotic 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Petar Pusic 0 0 0 0 0 هافبک 0
Amel Rustemoski 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mersim Asllani 0 0 0 0 0 هافبک 0
ماریوس مولر 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Otar Kakabadze 0 0 0 0 0 مدافع 0
Stefan Knezevic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Lucas Alves 0 0 0 0 0 مدافع 0
Silvan Sidler 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ibrahima Ndiaye 0 0 0 0 0 هافبک 0
Simon Grether 0 0 0 0 0 مدافع 0
Idriz Voca 0 0 0 0 0 هافبک 0
Darian Males 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Blessing Eleke 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Francesco Margiotta 0 0 0 0 0 مهاجم 0
David Mistrafovic 0 0 0 0 0 هافبک 0
رایدر ماتوس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
میرکو سالوی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Aleksandar Cvetkovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Marko Basic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Baba Souare 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Allan Arigoni 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Djibril Diani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Veroljub Salatic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Allen Njie 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Andreas Wittwer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nassim Ben Khalifa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Danijel Subotic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Petar Pusic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Amel Rustemoski 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mersim Asllani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ماریوس مولر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Otar Kakabadze 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Stefan Knezevic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Lucas Alves 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Silvan Sidler 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ibrahima Ndiaye 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Simon Grether 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Idriz Voca 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Darian Males 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Blessing Eleke 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Francesco Margiotta 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
David Mistrafovic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رایدر ماتوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11