فوتبــال 11

چهارشنبه، 10 مهر 1398 ساعت ۱۶:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Tim Schreiber 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Malik Talabidi 0 (0) 0 0 0 (0) 61 مدافع 0
Eric Martel 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Frederik Jakel 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Matt Bondswell 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Alessandro Schulz 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Kacper Mariusz Smorgol 0 (0) 0 0 0 (0) 80 هافبک 0
Kossivi Amededjisso 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Joscha Wosz 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Dennis Borkwoski 0 (0) 0 0 0 (0) 62 مهاجم 0
Noah Jean Holm 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Linus Jakob Zimmer 0 (0) 0 0 0 (0) 29 مدافع 0
Fabrice Hartmann 0 (0) 0 0 0 (0) 28 مهاجم 0
Solomon Bonnah 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
Oliver Bias 0 (0) 0 0 0 (0) 10 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Andy Minolien 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Pierre Kalulu 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Melvin Bard 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Cedric Augarreau 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Titouan Thomas 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Yaya Soumare 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Ryan Cherki 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Bradley Barcola 0 (0) 0 0 0 (0) 71 مهاجم 0
El Hadj Coly 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Eli Wissa 0 (0) 0 0 0 (0) 19 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Tim Schreiber 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Malik Talabidi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Eric Martel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Frederik Jakel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Matt Bondswell 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Alessandro Schulz 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Kacper Mariusz Smorgol 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kossivi Amededjisso 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Joscha Wosz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Dennis Borkwoski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Noah Jean Holm 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Linus Jakob Zimmer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Fabrice Hartmann 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Solomon Bonnah 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Oliver Bias 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Andy Minolien 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Pierre Kalulu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Melvin Bard 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cedric Augarreau 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Titouan Thomas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Yaya Soumare 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ryan Cherki 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 هافبک 0
Bradley Barcola 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
El Hadj Coly 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Eli Wissa 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Tim Schreiber 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Malik Talabidi 0 0 0 0 0 مدافع 0
Eric Martel 0 0 0 0 0 مدافع 0
Frederik Jakel 0 0 0 0 0 مدافع 0
Matt Bondswell 0 0 0 0 0 مدافع 0
Alessandro Schulz 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kacper Mariusz Smorgol 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kossivi Amededjisso 0 0 0 0 0 هافبک 0
Joscha Wosz 0 0 0 0 0 هافبک 0
Dennis Borkwoski 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Noah Jean Holm 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Linus Jakob Zimmer 0 0 0 0 0 مدافع 0
Fabrice Hartmann 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Solomon Bonnah 0 0 0 0 0 مدافع 0
Oliver Bias 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Andy Minolien 0 0 0 0 0 مدافع 0
Pierre Kalulu 0 0 0 0 0 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 0 0 0 0 مدافع 0
Melvin Bard 0 0 0 0 0 مدافع 0
Cedric Augarreau 0 0 0 0 0 هافبک 0
Titouan Thomas 0 0 0 0 0 هافبک 0
Yaya Soumare 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ryan Cherki 0 0 0 0 0 هافبک 0
Bradley Barcola 0 0 0 0 0 مهاجم 0
El Hadj Coly 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Eli Wissa 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Tim Schreiber 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Malik Talabidi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Eric Martel 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Frederik Jakel 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Matt Bondswell 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Alessandro Schulz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kacper Mariusz Smorgol 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kossivi Amededjisso 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Joscha Wosz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Dennis Borkwoski 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Noah Jean Holm 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Linus Jakob Zimmer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Fabrice Hartmann 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Solomon Bonnah 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Oliver Bias 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Andy Minolien 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Pierre Kalulu 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Melvin Bard 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Cedric Augarreau 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Titouan Thomas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Yaya Soumare 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ryan Cherki 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Bradley Barcola 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
El Hadj Coly 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Eli Wissa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11