فوتبــال 11

چهارشنبه، 06 آذر 1398 ساعت ۱۴:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Daniil Odoevski 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Maksim Smirnov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Danila Prokhin 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Vladislav Molchan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ilya Vakhaniya 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Vadim Simutenkov 0 (0) 0 0 0 (0) 83 هافبک 0
Daniil Shamkin 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Kirill Kravtsov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Roman Nogtev 0 (0) 0 0 0 (0) 61 هافبک 0
Kirill Kosarev 0 (0) 0 0 0 (0) 83 مهاجم 0
Kiril Schetinin 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ivan Bychkov 0 (0) 0 0 0 (0) 7 مدافع 0
Daniil Knyazev 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
Georgi Karginov 0 (0) 0 0 0 (0) 7 هافبک 0
Nikita Simdyankin 0 (0) 0 0 0 (0) 29 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Pierre Kalulu 0 (0) 0 0 0 (0) 70 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Melvin Bard 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Heritier Deyonge 0 (0) 0 0 0 (0) 69 مدافع 0
El Hadj Coly 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Cedric Augarreau 0 (0) 0 0 0 (0) 83 هافبک 0
Titouan Thomas 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Hermann Tebily 0 (0) 0 0 0 (0) 55 مهاجم 0
امین گوئیری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Eli Wissa 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Malo Gusto 0 (0) 0 0 0 (0) 20 مدافع 0
Florent Da Silva 0 (0) 0 0 0 (0) 7 هافبک 0
Djibrail Dib 0 (0) 0 0 0 (0) 21 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Daniil Odoevski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Maksim Smirnov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Danila Prokhin 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
Vladislav Molchan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ilya Vakhaniya 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Vadim Simutenkov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Daniil Shamkin 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Kirill Kravtsov 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Roman Nogtev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kirill Kosarev 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Kiril Schetinin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ivan Bychkov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Daniil Knyazev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Georgi Karginov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nikita Simdyankin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Pierre Kalulu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Melvin Bard 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Heritier Deyonge 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
El Hadj Coly 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Cedric Augarreau 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Titouan Thomas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Hermann Tebily 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
امین گوئیری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Eli Wissa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Malo Gusto 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Florent Da Silva 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Djibrail Dib 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Daniil Odoevski 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Maksim Smirnov 0 0 0 0 0 مدافع 0
Danila Prokhin 0 0 0 0 0 مدافع 0
Vladislav Molchan 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ilya Vakhaniya 0 0 0 0 0 مدافع 0
Vadim Simutenkov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Daniil Shamkin 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kirill Kravtsov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Roman Nogtev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kirill Kosarev 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Kiril Schetinin 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ivan Bychkov 0 0 0 0 0 مدافع 0
Daniil Knyazev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Georgi Karginov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nikita Simdyankin 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Pierre Kalulu 0 0 0 0 0 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 0 0 0 0 مدافع 0
Melvin Bard 0 0 0 0 0 مدافع 0
Heritier Deyonge 0 0 0 0 0 مدافع 0
El Hadj Coly 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Cedric Augarreau 0 0 0 0 0 هافبک 0
Titouan Thomas 0 0 0 0 0 هافبک 0
Hermann Tebily 0 0 0 0 0 مهاجم 0
امین گوئیری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Eli Wissa 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Malo Gusto 0 0 0 0 0 مدافع 0
Florent Da Silva 0 0 0 0 0 هافبک 0
Djibrail Dib 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Daniil Odoevski 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Maksim Smirnov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Danila Prokhin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Vladislav Molchan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ilya Vakhaniya 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Vadim Simutenkov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Daniil Shamkin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kirill Kravtsov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Roman Nogtev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kirill Kosarev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Kiril Schetinin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ivan Bychkov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Daniil Knyazev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Georgi Karginov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nikita Simdyankin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Pierre Kalulu 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Melvin Bard 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Heritier Deyonge 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
El Hadj Coly 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Cedric Augarreau 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Titouan Thomas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Hermann Tebily 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
امین گوئیری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Eli Wissa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Malo Gusto 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Florent Da Silva 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Djibrail Dib 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11