فوتبــال 11

چهارشنبه، 01 آبان 1398 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Celton Biai 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
João Ferreira 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Pedro Alvaro 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Morato 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Rafael Rodrigues 0 (0) 0 0 0 (0) 86 مدافع 0
Tiago Dantas 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Rafael Brito 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ronaldo Camara 0 (0) 0 0 0 (0) 62 هافبک 0
Tiago Gouveia 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Goncalo Ramos 0 (0) 0 0 0 (0) 62 مهاجم 0
Úmaro Embaló 0 (0) 0 0 0 (0) 80 مهاجم 0
Tomas Araùjo 0 (0) 0 0 0 (0) 10 مدافع 0
Henrique Jocu 0 (0) 0 0 0 (0) 4 هافبک 0
Paulo Bernardo 0 (0) 0 0 0 (0) 28 هافبک 0
Henrique Araújo 0 (0) 0 0 0 (0) 28 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Andy Minolien 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
Pierre Kalulu 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Melvin Bard 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Cedric Augarreau 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Titouan Thomas 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Yaya Soumare 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Ryan Cherki 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Bradley Barcola 0 (0) 0 0 0 (0) 69 مهاجم 0
El Hadj Coly 0 (0) 0 0 0 (0) 79 مهاجم 0
Arthur Pontet 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
Nassim Benaissa 0 (0) 0 0 0 (0) 11 هافبک 0
Eli Wissa 0 (0) 0 0 0 (0) 21 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Celton Biai 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
João Ferreira 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Pedro Alvaro 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Morato 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Rafael Rodrigues 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tiago Dantas 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Rafael Brito 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ronaldo Camara 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Tiago Gouveia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Goncalo Ramos 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Úmaro Embaló 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Tomas Araùjo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Henrique Jocu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Paulo Bernardo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Henrique Araújo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Andy Minolien 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Pierre Kalulu 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Melvin Bard 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cedric Augarreau 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Titouan Thomas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Yaya Soumare 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ryan Cherki 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 هافبک 0
Bradley Barcola 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
El Hadj Coly 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Arthur Pontet 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nassim Benaissa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Eli Wissa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Celton Biai 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
João Ferreira 0 0 0 0 0 مدافع 0
Pedro Alvaro 0 0 0 0 0 مدافع 0
Morato 0 0 0 0 0 مدافع 0
Rafael Rodrigues 0 0 0 0 0 مدافع 0
Tiago Dantas 0 0 0 0 0 هافبک 0
Rafael Brito 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ronaldo Camara 0 0 0 0 0 هافبک 0
Tiago Gouveia 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Goncalo Ramos 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Úmaro Embaló 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Tomas Araùjo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Henrique Jocu 0 0 0 0 0 هافبک 0
Paulo Bernardo 0 0 0 0 0 هافبک 0
Henrique Araújo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Andy Minolien 0 0 0 0 0 مدافع 0
Pierre Kalulu 0 0 0 0 0 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 0 0 0 0 مدافع 0
Melvin Bard 0 0 0 0 0 مدافع 0
Cedric Augarreau 0 0 0 0 0 هافبک 0
Titouan Thomas 0 0 0 0 0 هافبک 0
Yaya Soumare 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ryan Cherki 0 0 0 0 0 هافبک 0
Bradley Barcola 0 0 0 0 0 مهاجم 0
El Hadj Coly 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Arthur Pontet 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nassim Benaissa 0 0 0 0 0 هافبک 0
Eli Wissa 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Celton Biai 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
João Ferreira 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Pedro Alvaro 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Morato 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Rafael Rodrigues 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Tiago Dantas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Rafael Brito 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ronaldo Camara 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Tiago Gouveia 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Goncalo Ramos 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Úmaro Embaló 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Tomas Araùjo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Henrique Jocu 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Paulo Bernardo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Henrique Araújo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Lucas Margueron 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Andy Minolien 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Pierre Kalulu 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Sinaly Diomande 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Melvin Bard 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Cedric Augarreau 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Titouan Thomas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Yaya Soumare 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ryan Cherki 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Bradley Barcola 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
El Hadj Coly 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Arthur Pontet 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nassim Benaissa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Eli Wissa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11