فوتبــال 11

چهارشنبه، 15 آبان 1398 ساعت ۱۶:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Marcel Johnen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Leon Gaedicke 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Fabian Rüth 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Kevin Bukusu 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Phil Kemper 0 (0) 0 0 0 (0) 87 هافبک 0
Adrian Stanilewicz 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ayman Azhil 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Cem Türkmen 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
Hans Anapak 0 (0) 0 0 0 (0) 66 مهاجم 0
Marco Wolf 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Christopher Scott 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Marc Martin Lamti 0 (0) 0 0 0 (0) 3 هافبک 0
Kingsley Sarpei 0 (0) 0 0 0 (0) 24 مهاجم 0
Abdul Moursalim Fesenmeyer 0 (0) 0 0 0 (0) 24 مهاجم 0
Jose Saldaña 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Fernando Medrano 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Marco Moreno 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Manuel Lama Maroto 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Iker Recio 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Oscar Castro Dorta 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Rodrigo Riquelme 0 (0) 0 0 0 (0) 82 مهاجم 0
Nacho Quintana 0 (0) 0 0 0 (0) 72 هافبک 0
Alberto Soto 0 (0) 0 0 0 (0) 82 هافبک 0
Cedric Teguia 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Alberto Salido 0 (0) 0 0 0 (0) 59 مهاجم 0
Javier Hyjek 0 (0) 0 0 0 (0) 18 هافبک 0
Fernando Alfonso Gutierrez Ramirez 0 (0) 0 0 0 (0) 8 هافبک 0
Isaiah Navarro 0 (0) 0 0 0 (0) 8 هافبک 0
Marc Tenas 0 (0) 0 0 0 (0) 31 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Marcel Johnen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Leon Gaedicke 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Fabian Rüth 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kevin Bukusu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Phil Kemper 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Adrian Stanilewicz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ayman Azhil 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Cem Türkmen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Hans Anapak 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marco Wolf 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Christopher Scott 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marc Martin Lamti 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kingsley Sarpei 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Abdul Moursalim Fesenmeyer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jose Saldaña 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Fernando Medrano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Marco Moreno 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Manuel Lama Maroto 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Iker Recio 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Oscar Castro Dorta 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Rodrigo Riquelme 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Nacho Quintana 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Alberto Soto 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Cedric Teguia 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Alberto Salido 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Javier Hyjek 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Fernando Alfonso Gutierrez Ramirez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Isaiah Navarro 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Marc Tenas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Marcel Johnen 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Leon Gaedicke 0 0 0 0 0 مدافع 0
Fabian Rüth 0 0 0 0 0 مدافع 0
Kevin Bukusu 0 0 0 0 0 مدافع 0
Phil Kemper 0 0 0 0 0 هافبک 0
Adrian Stanilewicz 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ayman Azhil 0 0 0 0 0 هافبک 0
Cem Türkmen 0 0 0 0 0 هافبک 0
Hans Anapak 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Marco Wolf 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Christopher Scott 0 0 0 0 0 هافبک 0
Marc Martin Lamti 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kingsley Sarpei 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Abdul Moursalim Fesenmeyer 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jose Saldaña 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Fernando Medrano 0 0 0 0 0 مدافع 0
Marco Moreno 0 0 0 0 0 مدافع 0
Manuel Lama Maroto 0 0 0 0 0 مدافع 0
Iker Recio 0 0 0 0 0 مدافع 0
Oscar Castro Dorta 0 0 0 0 0 هافبک 0
Rodrigo Riquelme 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Nacho Quintana 0 0 0 0 0 هافبک 0
Alberto Soto 0 0 0 0 0 هافبک 0
Cedric Teguia 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Alberto Salido 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Javier Hyjek 0 0 0 0 0 هافبک 0
Fernando Alfonso Gutierrez Ramirez 0 0 0 0 0 هافبک 0
Isaiah Navarro 0 0 0 0 0 هافبک 0
Marc Tenas 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Marcel Johnen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Leon Gaedicke 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Fabian Rüth 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Kevin Bukusu 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Phil Kemper 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Adrian Stanilewicz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ayman Azhil 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Cem Türkmen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Hans Anapak 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Marco Wolf 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Christopher Scott 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marc Martin Lamti 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kingsley Sarpei 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Abdul Moursalim Fesenmeyer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jose Saldaña 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Fernando Medrano 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Marco Moreno 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Manuel Lama Maroto 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Iker Recio 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Oscar Castro Dorta 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Rodrigo Riquelme 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Nacho Quintana 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Alberto Soto 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Cedric Teguia 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Alberto Salido 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Javier Hyjek 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Fernando Alfonso Gutierrez Ramirez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Isaiah Navarro 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marc Tenas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11