فوتبــال 11

پنجشنبه، 02 آبان 1398 ساعت ۲۰:۲۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Thomas Kaminski 0 (0) 0 29 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.58
Nana Asare 0 (0) 2 55 14 (5) 90 مدافع 6.19
Michael Ngadeu Ngadjui 0 (0) 0 56 8 (3) 90 مدافع 6.63
Igor Plastun 2 (0) 2 58 14 (9) 90 مدافع 6.81
میکائیل لوستیگ 0 (0) 3 50 11 (6) 90 مدافع 6.72
وادیس اوجیجا-اوفو 1 (0) 1 64 11 (4) 90 هافبک 6.4
الیشا اووزو 0 (0) 0 32 5 (1) 60 هافبک 6.47
اسون کومس 1 (0) 2 49 7 (3) 87 هافبک 7.04
Jonathan David 3 (1) 2 22 10 (6) 90 هافبک 6.72
Roman Yaremchuk 4 (3) 0 17 9 (3) 90 مهاجم 7.88
لوران دیپویتر 1 (0) 0 16 8 (2) 73 مهاجم 6.65
Roman Bezus 1 (0) 2 17 6 (3) 30 هافبک 6.68
Giorgi Kvilitaia 1 (0) 0 8 5 (2) 17 مهاجم 6.11
ژان-لوک دومپ 0 (0) 0 1 2 (2) 9 مهاجم 7.15
پاوائو پروان 0 (0) 0 33 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.91
Marcel Tisserand 0 (0) 0 31 9 (4) 90 مدافع 7.34
جفری بروما 1 (1) 0 18 9 (4) 90 مدافع 6.38
رابین کنوخه 0 (0) 0 39 6 (3) 90 مدافع 6.53
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 4 37 5 (5) 90 هافبک 6.8
ماکسیمیلیان آرنولد 1 (0) 3 39 11 (6) 90 هافبک 7
ویلیام 0 (0) 1 19 2 (1) 45 مدافع 6.46
یوسیپ برکالو 3 (0) 1 23 7 (3) 66 مهاجم 6.66
واوت وخورشت 5 (2) 2 21 20 (11) 90 مهاجم 7.76
رناتو استفن 1 (0) 2 43 11 (6) 79 مهاجم 7.23
ژوآئو ویکتور 4 (2) 3 27 17 (11) 90 مهاجم 7.68
ژروم روسیون 0 (0) 0 6 0 (0) 11 مدافع 6.29
کوین امبابو 1 (0) 1 14 8 (4) 45 مدافع 6.9
Lukas Nmecha 0 (0) 1 11 5 (3) 24 مهاجم 6.47
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Thomas Kaminski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.58
Nana Asare 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.19
Michael Ngadeu Ngadjui 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.63
Igor Plastun 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.81
میکائیل لوستیگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.72
وادیس اوجیجا-اوفو 1 (0) 3 (2) 0 1 0 0 هافبک 6.4
الیشا اووزو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.47
اسون کومس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.04
Jonathan David 3 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.72
Roman Yaremchuk 4 (3) 1 (0) 2 0 0 2 مهاجم 7.88
لوران دیپویتر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.65
Roman Bezus 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.68
Giorgi Kvilitaia 1 (0) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.11
ژان-لوک دومپ 0 (0) 2 (2) 0 1 0 0 مهاجم 7.15
پاوائو پروان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.91
Marcel Tisserand 0 (0) 2 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.34
جفری بروما 1 (1) 1 (1) 0 0 0 1 مدافع 6.38
رابین کنوخه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.53
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.8
ماکسیمیلیان آرنولد 1 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 7
ویلیام 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.46
یوسیپ برکالو 3 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.66
واوت وخورشت 5 (2) 3 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.76
رناتو استفن 1 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.23
ژوآئو ویکتور 4 (2) 1 (1) 1 0 0 1 مهاجم 7.68
ژروم روسیون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.29
کوین امبابو 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.9
Lukas Nmecha 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.47
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Thomas Kaminski 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.58
Nana Asare 2 2 2 2 0 مدافع 6.19
Michael Ngadeu Ngadjui 6 2 0 2 0 مدافع 6.63
Igor Plastun 3 1 2 2 0 مدافع 6.81
میکائیل لوستیگ 3 0 3 0 0 مدافع 6.72
وادیس اوجیجا-اوفو 1 1 1 1 0 هافبک 6.4
الیشا اووزو 1 4 0 1 0 هافبک 6.47
اسون کومس 1 0 2 1 0 هافبک 7.04
Jonathan David 0 0 2 0 0 هافبک 6.72
Roman Yaremchuk 2 0 0 2 0 مهاجم 7.88
لوران دیپویتر 0 1 0 3 0 مهاجم 6.65
Roman Bezus 0 0 2 1 0 هافبک 6.68
Giorgi Kvilitaia 0 0 0 1 0 مهاجم 6.11
ژان-لوک دومپ 0 0 0 0 0 مهاجم 7.15
پاوائو پروان 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.91
Marcel Tisserand 0 3 0 1 0 مدافع 7.34
جفری بروما 2 2 0 2 0 مدافع 6.38
رابین کنوخه 2 0 0 1 0 مدافع 6.53
ژوزوا گیلاووگی 2 2 4 0 0 هافبک 6.8
ماکسیمیلیان آرنولد 0 0 3 2 0 هافبک 7
ویلیام 3 1 1 0 0 مدافع 6.46
یوسیپ برکالو 0 2 1 1 0 مهاجم 6.66
واوت وخورشت 1 1 2 1 0 مهاجم 7.76
رناتو استفن 0 1 2 0 0 مهاجم 7.23
ژوآئو ویکتور 0 1 3 3 0 مهاجم 7.68
ژروم روسیون 1 1 0 0 0 مدافع 6.29
کوین امبابو 2 0 1 1 0 مدافع 6.9
Lukas Nmecha 0 0 1 1 0 مهاجم 6.47
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Thomas Kaminski 29 (16) 55% 0 0 23 (10) 0 دروازه‌بان 6.58
Nana Asare 55 (49) 89% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.19
Michael Ngadeu Ngadjui 56 (49) 87% 0 0 17 (12) 0 مدافع 6.63
Igor Plastun 58 (45) 78% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.81
میکائیل لوستیگ 50 (34) 68% 1 5 7 (2) 1 مدافع 6.72
وادیس اوجیجا-اوفو 64 (41) 64% 3 0 9 (1) 0 هافبک 6.4
الیشا اووزو 32 (25) 78% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.47
اسون کومس 49 (42) 85% 2 3 12 (10) 1 هافبک 7.04
Jonathan David 22 (17) 77% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.72
Roman Yaremchuk 17 (10) 58% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 7.88
لوران دیپویتر 16 (10) 62% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.65
Roman Bezus 17 (13) 76% 1 1 3 (2) 1 هافبک 6.68
Giorgi Kvilitaia 8 (5) 62% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.11
ژان-لوک دومپ 1 (1) 100% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 7.15
پاوائو پروان 33 (17) 51% 0 0 22 (8) 0 دروازه‌بان 5.91
Marcel Tisserand 31 (22) 71% 1 0 7 (3) 1 مدافع 7.34
جفری بروما 18 (16) 88% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.38
رابین کنوخه 39 (31) 79% 1 0 6 (4) 0 مدافع 6.53
ژوزوا گیلاووگی 37 (23) 63% 0 1 8 (2) 0 هافبک 6.8
ماکسیمیلیان آرنولد 39 (29) 74% 2 6 9 (7) 0 هافبک 7
ویلیام 19 (15) 78% 0 3 3 (2) 0 مدافع 6.46
یوسیپ برکالو 23 (16) 69% 0 3 3 (1) 0 مهاجم 6.66
واوت وخورشت 21 (13) 61% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 7.76
رناتو استفن 43 (33) 76% 4 2 6 (1) 1 مهاجم 7.23
ژوآئو ویکتور 27 (17) 63% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 7.68
ژروم روسیون 6 (3) 50% 1 0 0 (0) 0 مدافع 6.29
کوین امبابو 14 (10) 71% 3 1 3 (2) 1 مدافع 6.9
Lukas Nmecha 11 (8) 72% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.47
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11