فوتبــال 11

پنجشنبه، 11 مهر 1398 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Matvey Safonov 0 (0) 0 24 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.28
Cristian Ramírez 3 (0) 0 53 10 (4) 90 مدافع 6.24
اوروش اسپاهیچ 0 (0) 1 56 15 (9) 90 مدافع 6.57
Aleksandr Martynovich 0 (0) 2 56 10 (6) 90 مدافع 7.06
Sergei Petrov 0 (0) 2 44 7 (5) 90 مدافع 6.6
کریستوفر اولسن 0 (0) 2 29 7 (2) 74 هافبک 5.79
تونی ویلنا 2 (0) 2 36 13 (5) 90 هافبک 6.42
Magomed-Shapi Suleymanov 1 (0) 2 21 12 (6) 90 مهاجم 6.81
Jon Gudni Fjoluson 0 (0) 0 21 7 (3) 45 مدافع 6.26
مارکوس برگ 2 (1) 0 33 13 (4) 90 مهاجم 6.28
Younes Namli 0 (0) 1 25 5 (2) 70 هافبک 6.5
Daniil Utkin 1 (0) 0 12 2 (0) 16 هافبک 5.87
مانوئل فرناندز 1 (0) 0 7 2 (0) 20 هافبک 6.21
Ari 2 (2) 1 18 8 (3) 45 مهاجم 7.13
لئاندرو چیچیسولا 0 (0) 0 32 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.5
رائول گارسیا 0 (0) 1 19 12 (8) 90 مدافع 7.59
برونو گونزالس 0 (0) 2 29 14 (10) 90 مدافع 6.92
آلان نیوم 1 (0) 1 26 9 (5) 90 مدافع 6.84
کندی 1 (0) 0 14 12 (3) 76 هافبک 6.85
فیصل فجر 3 (0) 5 42 12 (7) 90 هافبک 7.33
داوید تیمور 2 (0) 0 18 4 (1) 81 هافبک 5.36
فرانسیسکو پورتیو 0 (0) 0 28 5 (3) 72 مهاجم 6.5
انریک گایگو 5 (1) 1 22 26 (14) 90 مهاجم 7.45
آنخل 4 (2) 1 11 7 (2) 84 مهاجم 8.2
لئاندرو کابررا 1 (0) 0 18 5 (4) 90 مدافع 6.59
مارک کوکورلا 0 (0) 2 5 2 (2) 14 هافبک 6.56
نمانیا ماکسیموویچ 0 (0) 0 6 0 (0) 13 هافبک 6.37
جیسون 0 (0) 2 9 3 (3) 18 مهاجم 6.73
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Matvey Safonov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.28
Cristian Ramírez 3 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.24
اوروش اسپاهیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.57
Aleksandr Martynovich 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.06
Sergei Petrov 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.6
کریستوفر اولسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.79
تونی ویلنا 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.42
Magomed-Shapi Suleymanov 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 6.81
Jon Gudni Fjoluson 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.26
مارکوس برگ 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.28
Younes Namli 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.5
Daniil Utkin 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 5.87
مانوئل فرناندز 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.21
Ari 2 (2) 2 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.13
لئاندرو چیچیسولا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.5
رائول گارسیا 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.59
برونو گونزالس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.92
آلان نیوم 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.84
کندی 1 (0) 4 (2) 0 1 0 0 هافبک 6.85
فیصل فجر 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.33
داوید تیمور 2 (0) 1 (1) 0 0 0 1 هافبک 5.36
فرانسیسکو پورتیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
انریک گایگو 5 (1) 3 (2) 0 0 0 1 مهاجم 7.45
آنخل 4 (2) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 8.2
لئاندرو کابررا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.59
مارک کوکورلا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.56
نمانیا ماکسیموویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.37
جیسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.73
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Matvey Safonov 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.28
Cristian Ramírez 2 0 0 2 0 مدافع 6.24
اوروش اسپاهیچ 6 2 1 1 0 مدافع 6.57
Aleksandr Martynovich 4 3 2 1 0 مدافع 7.06
Sergei Petrov 2 0 2 0 0 مدافع 6.6
کریستوفر اولسن 0 1 2 1 0 هافبک 5.79
تونی ویلنا 3 1 2 1 0 هافبک 6.42
Magomed-Shapi Suleymanov 1 0 2 0 0 مهاجم 6.81
Jon Gudni Fjoluson 2 0 0 2 0 مدافع 6.26
مارکوس برگ 2 1 0 3 0 مهاجم 6.28
Younes Namli 0 0 1 0 0 هافبک 6.5
Daniil Utkin 0 0 0 0 0 هافبک 5.87
مانوئل فرناندز 0 1 0 0 0 هافبک 6.21
Ari 0 0 1 1 0 مهاجم 7.13
لئاندرو چیچیسولا 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.5
رائول گارسیا 4 1 1 1 0 مدافع 7.59
برونو گونزالس 5 0 2 1 0 مدافع 6.92
آلان نیوم 3 2 1 1 0 مدافع 6.84
کندی 0 1 0 0 0 هافبک 6.85
فیصل فجر 3 3 5 1 0 هافبک 7.33
داوید تیمور 3 1 0 3 0 هافبک 5.36
فرانسیسکو پورتیو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.5
انریک گایگو 2 0 1 4 0 مهاجم 7.45
آنخل 1 0 1 2 0 مهاجم 8.2
لئاندرو کابررا 4 1 0 1 0 مدافع 6.59
مارک کوکورلا 1 0 2 0 0 هافبک 6.56
نمانیا ماکسیموویچ 1 1 0 0 0 هافبک 6.37
جیسون 0 0 2 0 0 مهاجم 6.73
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Matvey Safonov 24 (15) 62% 0 0 11 (3) 0 دروازه‌بان 6.28
Cristian Ramírez 53 (42) 80% 0 1 9 (4) 0 مدافع 6.24
اوروش اسپاهیچ 56 (40) 71% 0 0 12 (4) 0 مدافع 6.57
Aleksandr Martynovich 56 (45) 80% 0 0 16 (9) 0 مدافع 7.06
Sergei Petrov 44 (35) 79% 0 1 3 (3) 0 مدافع 6.6
کریستوفر اولسن 29 (26) 89% 2 0 1 (1) 0 هافبک 5.79
تونی ویلنا 36 (26) 72% 1 0 11 (8) 0 هافبک 6.42
Magomed-Shapi Suleymanov 21 (16) 76% 1 2 0 (0) 1 مهاجم 6.81
Jon Gudni Fjoluson 21 (14) 66% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.26
مارکوس برگ 33 (21) 63% 0 0 3 (3) 0 مهاجم 6.28
Younes Namli 25 (18) 72% 2 5 2 (0) 0 هافبک 6.5
Daniil Utkin 12 (9) 75% 0 0 3 (1) 0 هافبک 5.87
مانوئل فرناندز 7 (6) 85% 0 2 1 (0) 0 هافبک 6.21
Ari 18 (13) 72% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 7.13
لئاندرو چیچیسولا 32 (12) 38% 0 0 29 (10) 0 دروازه‌بان 6.5
رائول گارسیا 19 (14) 73% 3 6 3 (0) 1 مدافع 7.59
برونو گونزالس 29 (18) 62% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.92
آلان نیوم 26 (16) 61% 0 3 11 (1) 0 مدافع 6.84
کندی 14 (8) 57% 1 1 3 (2) 1 هافبک 6.85
فیصل فجر 42 (29) 69% 2 3 10 (3) 0 هافبک 7.33
داوید تیمور 18 (14) 77% 0 0 4 (4) 0 هافبک 5.36
فرانسیسکو پورتیو 28 (20) 71% 2 2 3 (1) 0 مهاجم 6.5
انریک گایگو 22 (13) 59% 1 0 1 (0) 1 مهاجم 7.45
آنخل 11 (9) 81% 2 1 0 (0) 0 مهاجم 8.2
لئاندرو کابررا 18 (12) 66% 0 0 9 (4) 0 مدافع 6.59
مارک کوکورلا 5 (4) 80% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.56
نمانیا ماکسیموویچ 6 (5) 83% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.37
جیسون 9 (7) 77% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.73
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11