فوتبــال 11

پنجشنبه، 11 مهر 1398 ساعت ۲۰:۲۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
داوید فون بالموس 0 (0) 0 31 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.75
Cedric Zesiger 0 (0) 1 64 12 (4) 90 مدافع 6.79
فردریک سورنسن 1 (1) 0 63 9 (5) 90 مدافع 6.55
یولیسیس گارسیا 0 (0) 2 46 11 (4) 90 مدافع 6.71
میشل آیبیشر 1 (0) 0 36 5 (3) 90 هافبک 6.64
فابیان لوستنبرگر 1 (0) 2 60 14 (10) 90 مدافع 7.44
سیدی یانکو 0 (0) 2 42 5 (5) 90 مدافع 7.2
کریستین فاسناخت 1 (1) 3 27 16 (7) 90 هافبک 7.27
ژان-پیر انسامه 3 (0) 0 18 16 (3) 90 مهاجم 6.12
جیانلوکا گائودینو 2 (1) 3 10 7 (3) 73 هافبک 6.73
راجر اسالی 3 (1) 0 14 2 (0) 67 مهاجم 7.18
جردن لوتومبا 0 (0) 1 8 4 (2) 23 مدافع 6.4
نیکولاس نگامالو 0 (0) 0 9 5 (3) 17 هافبک 6.6
Allan McGregor 0 (0) 1 28 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.31
Borna Barišić 0 (0) 1 43 7 (4) 90 مدافع 7.28
کانر گلدسان 2 (0) 0 44 7 (5) 90 مدافع 6.59
فیلیپ هلاندر 0 (0) 1 53 10 (8) 90 مدافع 6.59
James Tavernier 0 (0) 4 44 12 (9) 90 مدافع 7.01
Glen Kamara 0 (0) 2 42 11 (5) 90 هافبک 6.52
استیون دیویس 1 (0) 3 64 5 (4) 90 هافبک 6.43
Ryan Jack 0 (0) 2 55 6 (2) 65 هافبک 6.28
شی اوجو 1 (0) 0 20 6 (3) 90 مهاجم 6.15
Alfredo Morelos 4 (4) 2 28 25 (10) 90 مهاجم 7.7
اسکات آرفیلد 0 (0) 3 42 9 (5) 90 هافبک 6.71
Greg Stewart 0 (0) 0 3 7 (1) 25 مهاجم 5.82
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
داوید فون بالموس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.75
Cedric Zesiger 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 6.79
فردریک سورنسن 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.55
یولیسیس گارسیا 0 (0) 2 (1) 0 1 0 0 مدافع 6.71
میشل آیبیشر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.64
فابیان لوستنبرگر 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.44
سیدی یانکو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.2
کریستین فاسناخت 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.27
ژان-پیر انسامه 3 (0) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.12
جیانلوکا گائودینو 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.73
راجر اسالی 3 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.18
جردن لوتومبا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
نیکولاس نگامالو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.6
Allan McGregor 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.31
Borna Barišić 0 (0) 3 (2) 0 1 0 0 مدافع 7.28
کانر گلدسان 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.59
فیلیپ هلاندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.59
James Tavernier 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.01
Glen Kamara 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.52
استیون دیویس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.43
Ryan Jack 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.28
شی اوجو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.15
Alfredo Morelos 4 (4) 3 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.7
اسکات آرفیلد 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.71
Greg Stewart 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 5.82
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
داوید فون بالموس 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.75
Cedric Zesiger 3 3 1 2 0 مدافع 6.79
فردریک سورنسن 3 1 0 2 0 مدافع 6.55
یولیسیس گارسیا 3 0 2 1 0 مدافع 6.71
میشل آیبیشر 1 0 0 0 0 هافبک 6.64
فابیان لوستنبرگر 4 1 2 1 0 مدافع 7.44
سیدی یانکو 1 3 2 0 0 مدافع 7.2
کریستین فاسناخت 0 0 3 2 0 هافبک 7.27
ژان-پیر انسامه 4 0 0 4 0 مهاجم 6.12
جیانلوکا گائودینو 1 0 3 1 0 هافبک 6.73
راجر اسالی 0 0 0 1 0 مهاجم 7.18
جردن لوتومبا 0 0 1 0 0 مدافع 6.4
نیکولاس نگامالو 0 0 0 0 0 هافبک 6.6
Allan McGregor 1 0 1 0 0 دروازه‌بان 6.31
Borna Barišić 3 3 1 1 0 مدافع 7.28
کانر گلدسان 3 0 0 0 0 مدافع 6.59
فیلیپ هلاندر 4 1 1 0 0 مدافع 6.59
James Tavernier 5 0 4 1 0 مدافع 7.01
Glen Kamara 0 1 2 1 0 هافبک 6.52
استیون دیویس 1 0 3 0 0 هافبک 6.43
Ryan Jack 0 1 2 0 0 هافبک 6.28
شی اوجو 0 0 0 2 0 مهاجم 6.15
Alfredo Morelos 0 0 2 4 0 مهاجم 7.7
اسکات آرفیلد 0 1 3 0 0 هافبک 6.71
Greg Stewart 0 0 0 1 0 مهاجم 5.82
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
داوید فون بالموس 31 (20) 64% 0 0 16 (5) 0 دروازه‌بان 6.75
Cedric Zesiger 64 (47) 74% 2 0 14 (3) 0 مدافع 6.79
فردریک سورنسن 63 (51) 81% 0 0 10 (5) 0 مدافع 6.55
یولیسیس گارسیا 46 (32) 69% 1 6 7 (4) 1 مدافع 6.71
میشل آیبیشر 36 (28) 77% 1 2 11 (7) 0 هافبک 6.64
فابیان لوستنبرگر 60 (50) 83% 1 0 13 (8) 0 مدافع 7.44
سیدی یانکو 42 (35) 83% 1 5 5 (3) 0 مدافع 7.2
کریستین فاسناخت 27 (22) 81% 1 1 2 (2) 0 هافبک 7.27
ژان-پیر انسامه 18 (11) 61% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 6.12
جیانلوکا گائودینو 10 (8) 80% 2 4 3 (2) 0 هافبک 6.73
راجر اسالی 14 (10) 71% 1 0 1 (1) 1 مهاجم 7.18
جردن لوتومبا 8 (6) 75% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.4
نیکولاس نگامالو 9 (7) 77% 1 0 1 (1) 0 هافبک 6.6
Allan McGregor 28 (15) 53% 0 0 22 (9) 0 دروازه‌بان 6.31
Borna Barišić 43 (26) 61% 3 7 6 (1) 1 مدافع 7.28
کانر گلدسان 44 (38) 86% 0 0 8 (4) 0 مدافع 6.59
فیلیپ هلاندر 53 (41) 78% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.59
James Tavernier 44 (37) 84% 1 6 6 (2) 0 مدافع 7.01
Glen Kamara 42 (37) 88% 1 0 2 (1) 0 هافبک 6.52
استیون دیویس 64 (54) 84% 0 0 8 (5) 0 هافبک 6.43
Ryan Jack 55 (49) 89% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.28
شی اوجو 20 (15) 75% 0 3 1 (0) 0 مهاجم 6.15
Alfredo Morelos 28 (21) 75% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 7.7
اسکات آرفیلد 42 (27) 64% 3 0 3 (0) 0 هافبک 6.71
Greg Stewart 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 5.82
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11