فوتبــال 11

پنجشنبه، 11 مهر 1398 ساعت ۲۰:۲۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Alexander Kofler 0 (0) 0 25 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.91
Michael Novak 0 (0) 4 25 13 (4) 90 مدافع 6.14
Michael Sollbauer 0 (0) 2 22 8 (6) 90 مدافع 6.62
Nemanja Rnic 0 (0) 2 25 5 (5) 90 مدافع 6.84
Lukas Schmitz 0 (0) 3 33 7 (4) 90 مدافع 6.76
Romano Schmid 1 (0) 4 30 12 (6) 90 هافبک 7.25
Mario Leitgeb 0 (0) 6 32 10 (7) 90 هافبک 6.94
Marcel Ritzmaier 4 (0) 2 26 12 (5) 89 هافبک 6.46
Michael Liendl 2 (2) 1 39 9 (3) 88 هافبک 7.18
Shon Weissman 2 (2) 2 23 7 (5) 81 مهاجم 7.14
Anderson Niangbo 0 (0) 0 22 9 (1) 90 مهاجم 6.14
Christopher Wernitznig 0 (0) 0 0 0 (0) 1 هافبک 0
Marc Andre Schmerbock 0 (0) 0 0 0 (0) 2 مهاجم 0
Alexander Schmidt 0 (0) 0 0 4 (0) 9 مهاجم 6.09
داویده سانتون 0 (0) 0 59 9 (7) 90 مدافع 6.79
فدریکو فازیو 1 (0) 2 73 7 (4) 90 مدافع 6.79
لئوناردو اسپیناتزولا 2 (1) 0 59 12 (5) 80 مدافع 7.39
برایان کریستانته 1 (0) 2 72 8 (6) 82 هافبک 6.82
آمادو دیاوارا 0 (0) 0 81 3 (2) 90 هافبک 6.53
نیکولا زانیولو 3 (2) 2 25 16 (6) 90 هافبک 6.65
خاویر پاستوره 2 (0) 1 36 11 (3) 77 هافبک 7.2
جاستین کلایورت 2 (0) 1 24 10 (6) 90 هافبک 6.96
آنتونیو میرانته 0 (0) 0 40 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.96
جانلوکا مانچینی 1 (0) 2 62 7 (4) 90 مدافع 6.93
نیکولا کالینیچ 6 (2) 0 22 6 (3) 90 مهاجم 6.98
الکساندر کلاروف 0 (0) 0 7 1 (1) 10 مدافع 6.48
جردن ورتو 0 (0) 0 7 2 (1) 8 هافبک 6.43
میرکو آنتونوچی 1 (0) 2 5 4 (2) 13 مهاجم 6.45
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Alexander Kofler 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.91
Michael Novak 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.14
Michael Sollbauer 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.62
Nemanja Rnic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.84
Lukas Schmitz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.76
Romano Schmid 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.25
Mario Leitgeb 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.94
Marcel Ritzmaier 4 (0) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.46
Michael Liendl 2 (2) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.18
Shon Weissman 2 (2) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.14
Anderson Niangbo 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.14
Christopher Wernitznig 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Marc Andre Schmerbock 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Alexander Schmidt 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.09
داویده سانتون 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.79
فدریکو فازیو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.79
لئوناردو اسپیناتزولا 2 (1) 9 (4) 1 0 0 0 مدافع 7.39
برایان کریستانته 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.82
آمادو دیاوارا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.53
نیکولا زانیولو 3 (2) 6 (3) 0 0 0 1 هافبک 6.65
خاویر پاستوره 2 (0) 4 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.2
جاستین کلایورت 2 (0) 4 (4) 0 0 0 0 هافبک 6.96
آنتونیو میرانته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.96
جانلوکا مانچینی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.93
نیکولا کالینیچ 6 (2) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.98
الکساندر کلاروف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.48
جردن ورتو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.43
میرکو آنتونوچی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.45
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Alexander Kofler 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.91
Michael Novak 1 0 4 1 0 مدافع 6.14
Michael Sollbauer 7 0 2 2 0 مدافع 6.62
Nemanja Rnic 2 2 2 0 0 مدافع 6.84
Lukas Schmitz 2 3 3 0 0 مدافع 6.76
Romano Schmid 1 2 4 0 0 هافبک 7.25
Mario Leitgeb 3 0 6 1 0 هافبک 6.94
Marcel Ritzmaier 0 3 2 4 0 هافبک 6.46
Michael Liendl 0 1 1 1 0 هافبک 7.18
Shon Weissman 0 1 2 0 0 مهاجم 7.14
Anderson Niangbo 0 0 0 1 0 مهاجم 6.14
Christopher Wernitznig 1 0 0 0 0 هافبک 0
Marc Andre Schmerbock 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Alexander Schmidt 0 0 0 1 0 مهاجم 6.09
داویده سانتون 1 1 0 1 0 مدافع 6.79
فدریکو فازیو 2 1 2 1 0 مدافع 6.79
لئوناردو اسپیناتزولا 0 3 0 0 0 مدافع 7.39
برایان کریستانته 0 0 2 1 0 هافبک 6.82
آمادو دیاوارا 0 1 0 1 0 هافبک 6.53
نیکولا زانیولو 0 0 2 3 0 هافبک 6.65
خاویر پاستوره 0 0 1 1 0 هافبک 7.2
جاستین کلایورت 0 1 1 0 0 هافبک 6.96
آنتونیو میرانته 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.96
جانلوکا مانچینی 3 2 2 3 0 مدافع 6.93
نیکولا کالینیچ 0 0 0 0 0 مهاجم 6.98
الکساندر کلاروف 2 0 0 0 0 مدافع 6.48
جردن ورتو 0 1 0 0 0 هافبک 6.43
میرکو آنتونوچی 0 0 2 0 0 مهاجم 6.45
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Alexander Kofler 25 (10) 40% 0 0 18 (3) 0 دروازه‌بان 6.91
Michael Novak 25 (19) 76% 0 2 3 (1) 0 مدافع 6.14
Michael Sollbauer 22 (13) 59% 0 1 6 (1) 0 مدافع 6.62
Nemanja Rnic 25 (19) 76% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.84
Lukas Schmitz 33 (20) 60% 0 0 5 (0) 0 مدافع 6.76
Romano Schmid 30 (24) 80% 3 3 2 (1) 1 هافبک 7.25
Mario Leitgeb 32 (21) 65% 1 0 1 (1) 0 هافبک 6.94
Marcel Ritzmaier 26 (19) 73% 0 3 4 (0) 0 هافبک 6.46
Michael Liendl 39 (28) 71% 1 4 9 (5) 0 هافبک 7.18
Shon Weissman 23 (16) 69% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 7.14
Anderson Niangbo 22 (17) 77% 1 0 2 (1) 0 مهاجم 6.14
Christopher Wernitznig 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Marc Andre Schmerbock 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Alexander Schmidt 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.09
داویده سانتون 59 (51) 86% 1 0 5 (4) 0 مدافع 6.79
فدریکو فازیو 73 (60) 82% 0 1 14 (10) 0 مدافع 6.79
لئوناردو اسپیناتزولا 59 (44) 74% 2 3 12 (6) 0 مدافع 7.39
برایان کریستانته 72 (54) 75% 2 0 12 (5) 1 هافبک 6.82
آمادو دیاوارا 81 (69) 85% 0 0 5 (3) 0 هافبک 6.53
نیکولا زانیولو 25 (21) 84% 3 5 0 (0) 0 هافبک 6.65
خاویر پاستوره 36 (33) 91% 6 6 5 (5) 0 هافبک 7.2
جاستین کلایورت 24 (15) 62% 3 3 2 (1) 0 هافبک 6.96
آنتونیو میرانته 40 (33) 82% 0 0 20 (13) 0 دروازه‌بان 6.96
جانلوکا مانچینی 62 (61) 98% 0 0 7 (6) 0 مدافع 6.93
نیکولا کالینیچ 22 (19) 86% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.98
الکساندر کلاروف 7 (4) 57% 0 1 0 (0) 0 مدافع 6.48
جردن ورتو 7 (5) 71% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.43
میرکو آنتونوچی 5 (5) 100% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.45
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11