فوتبــال 11

پنجشنبه، 11 مهر 1398 ساعت ۲۰:۲۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
لوریس کاریوس 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.83
پدرو ربوشو 0 (0) 0 54 4 (3) 90 مدافع 6.28
Necip Uysal 0 (0) 0 73 5 (3) 90 مدافع 6.56
دوماگوی ویدا 2 (0) 1 72 8 (7) 90 مدافع 6.92
داگلاس 1 (0) 3 92 15 (8) 90 مدافع 6.8
آدم یاییچ 1 (0) 0 54 5 (2) 90 هافبک 6.91
محمد الننی 1 (0) 2 100 7 (5) 90 هافبک 7.16
Dorukhan Toköz 1 (0) 3 55 10 (6) 79 هافبک 6.89
Jeremain Lens 0 (0) 1 40 15 (5) 84 هافبک 6.57
Güven Yalçın 1 (0) 0 8 1 (0) 27 مهاجم 6.24
Caner Erkin 2 (1) 5 40 13 (9) 90 مدافع 8.07
اوموت ناییر 2 (0) 0 7 19 (13) 63 مهاجم 6.92
Gökhan Gönül 0 (0) 0 5 1 (0) 11 مدافع 5.94
Oğuzhan Özyakup 0 (0) 0 5 0 (0) 11 هافبک 6.19
روی پاتریسیو 0 (0) 0 21 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.84
ویلی بولی 2 (1) 0 44 11 (5) 90 مدافع 7.63
جانی کاسترو 0 (0) 5 38 18 (12) 90 مدافع 7.57
مورگان گیبس-وایت 0 (0) 0 16 5 (0) 62 هافبک 6.13
روبن نویس 1 (0) 0 44 2 (2) 90 هافبک 7.47
مت دوهرتی 0 (0) 1 40 6 (1) 90 هافبک 6.49
رائول خیمنز 1 (0) 0 17 8 (3) 79 مهاجم 6.46
کانر کودی 0 (0) 0 36 4 (1) 90 مدافع 7.33
رومان سایس 2 (1) 3 48 14 (6) 90 مدافع 7.12
ژوآئو موتینیو 0 (0) 5 36 12 (5) 90 هافبک 7.17
پدرو نتو 0 (0) 1 15 7 (1) 45 مهاجم 6.08
لئاندر دندونکر 1 (1) 0 13 3 (0) 28 هافبک 6.43
پاتریک کوترونه 1 (0) 1 5 5 (2) 11 مهاجم 6.61
آدام ترائوره 0 (0) 0 11 8 (4) 45 مهاجم 6.51
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
لوریس کاریوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.83
پدرو ربوشو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.28
Necip Uysal 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.56
دوماگوی ویدا 2 (0) 1 (1) 0 0 0 1 مدافع 6.92
داگلاس 1 (0) 6 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.8
آدم یاییچ 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.91
محمد الننی 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.16
Dorukhan Toköz 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.89
Jeremain Lens 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.57
Güven Yalçın 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.24
Caner Erkin 2 (1) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 8.07
اوموت ناییر 2 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.92
Gökhan Gönül 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.94
Oğuzhan Özyakup 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.19
روی پاتریسیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.84
ویلی بولی 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.63
جانی کاسترو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.57
مورگان گیبس-وایت 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.13
روبن نویس 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.47
مت دوهرتی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.49
رائول خیمنز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.46
کانر کودی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.33
رومان سایس 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.12
ژوآئو موتینیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.17
پدرو نتو 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.08
لئاندر دندونکر 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.43
پاتریک کوترونه 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.61
آدام ترائوره 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.51
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
لوریس کاریوس 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.83
پدرو ربوشو 1 0 0 0 0 مدافع 6.28
Necip Uysal 2 1 0 2 0 مدافع 6.56
دوماگوی ویدا 3 3 1 0 0 مدافع 6.92
داگلاس 2 1 3 1 0 مدافع 6.8
آدم یاییچ 0 1 0 0 0 هافبک 6.91
محمد الننی 1 3 2 0 0 هافبک 7.16
Dorukhan Toköz 0 1 3 2 0 هافبک 6.89
Jeremain Lens 0 0 1 1 0 هافبک 6.57
Güven Yalçın 0 0 0 0 0 مهاجم 6.24
Caner Erkin 1 2 5 2 0 مدافع 8.07
اوموت ناییر 0 0 0 0 0 مهاجم 6.92
Gökhan Gönül 0 0 0 0 0 مدافع 5.94
Oğuzhan Özyakup 1 0 0 0 0 هافبک 6.19
روی پاتریسیو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.84
ویلی بولی 4 3 0 1 0 مدافع 7.63
جانی کاسترو 1 3 5 4 0 مدافع 7.57
مورگان گیبس-وایت 0 1 0 0 0 هافبک 6.13
روبن نویس 1 2 0 0 0 هافبک 7.47
مت دوهرتی 1 1 1 2 0 هافبک 6.49
رائول خیمنز 2 0 0 2 0 مهاجم 6.46
کانر کودی 5 1 0 0 0 مدافع 7.33
رومان سایس 2 2 3 3 0 مدافع 7.12
ژوآئو موتینیو 0 0 5 0 0 هافبک 7.17
پدرو نتو 0 1 1 2 0 مهاجم 6.08
لئاندر دندونکر 0 0 0 0 0 هافبک 6.43
پاتریک کوترونه 0 0 1 0 0 مهاجم 6.61
آدام ترائوره 1 0 0 1 0 مهاجم 6.51
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
لوریس کاریوس 28 (19) 67% 0 0 14 (5) 0 دروازه‌بان 6.83
پدرو ربوشو 54 (46) 85% 0 1 7 (2) 0 مدافع 6.28
Necip Uysal 73 (64) 88% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.56
دوماگوی ویدا 72 (63) 87% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.92
داگلاس 92 (80) 87% 0 1 6 (4) 0 مدافع 6.8
آدم یاییچ 54 (47) 87% 3 5 2 (2) 1 هافبک 6.91
محمد الننی 100 (91) 91% 0 1 9 (5) 0 هافبک 7.16
Dorukhan Toköz 55 (46) 83% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.89
Jeremain Lens 40 (35) 87% 2 5 1 (1) 0 هافبک 6.57
Güven Yalçın 8 (6) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.24
Caner Erkin 40 (31) 77% 4 5 5 (3) 0 مدافع 8.07
اوموت ناییر 7 (2) 28% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.92
Gökhan Gönül 5 (4) 80% 0 0 1 (0) 0 مدافع 5.94
Oğuzhan Özyakup 5 (4) 80% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.19
روی پاتریسیو 21 (15) 71% 0 0 15 (9) 0 دروازه‌بان 6.84
ویلی بولی 44 (34) 77% 0 0 3 (0) 0 مدافع 7.63
جانی کاسترو 38 (25) 65% 1 3 2 (0) 0 مدافع 7.57
مورگان گیبس-وایت 16 (10) 62% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.13
روبن نویس 44 (34) 77% 2 1 12 (9) 1 هافبک 7.47
مت دوهرتی 40 (32) 80% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.49
رائول خیمنز 17 (11) 64% 0 0 2 (0) 0 مهاجم 6.46
کانر کودی 36 (32) 88% 0 0 9 (6) 0 مدافع 7.33
رومان سایس 48 (38) 79% 0 1 7 (3) 0 مدافع 7.12
ژوآئو موتینیو 36 (32) 88% 4 3 4 (3) 0 هافبک 7.17
پدرو نتو 15 (13) 86% 0 2 1 (0) 0 مهاجم 6.08
لئاندر دندونکر 13 (11) 84% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.43
پاتریک کوترونه 5 (4) 80% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.61
آدام ترائوره 11 (10) 90% 0 4 0 (0) 0 مهاجم 6.51
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11