فوتبــال 11

پنجشنبه، 11 مهر 1398 ساعت ۲۰:۲۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
جسی مولین 0 (0) 0 35 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.54
ویلیام سالیبا 0 (0) 2 39 3 (3) 90 مدافع 6.74
لوئیک پرین 0 (0) 2 67 6 (3) 90 مدافع 6.39
یان ام‌ویلا 1 (0) 1 57 6 (3) 90 هافبک 6.89
زیدو یوسف 0 (0) 2 32 13 (7) 90 هافبک 6.63
متیو دبوشی 0 (0) 4 20 9 (5) 60 مدافع 6.43
رومن هاموما 1 (0) 6 21 18 (10) 90 مهاجم 6.97
وهبی خزری 1 (0) 2 27 11 (6) 86 مهاجم 6.95
Timothée Kolodziejczak 2 (2) 1 60 7 (2) 90 مدافع 7.33
Arnaud Nordin 2 (1) 1 26 17 (12) 90 مهاجم 7.3
روبرت بریچ 0 (0) 1 7 13 (6) 65 مهاجم 6.41
Harold Moukoudi 0 (0) 1 16 4 (2) 30 مدافع 6.42
Denis Bouanga 1 (1) 0 12 10 (8) 25 مهاجم 7.37
Charles Abi 1 (0) 0 1 2 (0) 9 مهاجم 6.3
پاوائو پروان 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.86
Marcel Tisserand 0 (0) 4 47 13 (6) 90 مدافع 7.06
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 1 45 10 (3) 90 هافبک 6.29
رابین کنوخه 0 (0) 3 49 11 (6) 90 مدافع 6.55
ماکسیمیلیان آرنولد 1 (1) 6 31 15 (8) 90 هافبک 7.54
یوسیپ برکالو 1 (0) 1 20 10 (2) 72 مهاجم 6.04
واوت وخورشت 0 (0) 1 17 6 (3) 60 مهاجم 6.5
جفری بروما 0 (0) 0 46 7 (3) 90 مدافع 6.37
ویلیام 1 (1) 5 41 20 (9) 90 مدافع 7.13
ژروم روسیون 1 (0) 0 23 4 (1) 83 مدافع 6.17
فیلیکس کلاوس 1 (0) 2 23 16 (9) 90 مهاجم 7
رناتو استفن 0 (0) 0 0 2 (0) 12 مهاجم 6.02
ژوآئو ویکتور 0 (0) 0 2 2 (1) 18 مهاجم 6.42
Lukas Nmecha 0 (0) 0 6 4 (1) 30 مهاجم 6.15
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
جسی مولین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.54
ویلیام سالیبا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.74
لوئیک پرین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.39
یان ام‌ویلا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.89
زیدو یوسف 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.63
متیو دبوشی 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.43
رومن هاموما 1 (0) 6 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.97
وهبی خزری 1 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.95
Timothée Kolodziejczak 2 (2) 3 (1) 1 0 0 0 مدافع 7.33
Arnaud Nordin 2 (1) 8 (6) 0 0 0 0 مهاجم 7.3
روبرت بریچ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.41
Harold Moukoudi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.42
Denis Bouanga 1 (1) 6 (6) 0 0 0 0 مهاجم 7.37
Charles Abi 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
پاوائو پروان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.86
Marcel Tisserand 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.06
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.29
رابین کنوخه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.55
ماکسیمیلیان آرنولد 1 (1) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.54
یوسیپ برکالو 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.04
واوت وخورشت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
جفری بروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.37
ویلیام 1 (1) 3 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.13
ژروم روسیون 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.17
فیلیکس کلاوس 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7
رناتو استفن 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.02
ژوآئو ویکتور 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.42
Lukas Nmecha 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.15
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
جسی مولین 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.54
ویلیام سالیبا 0 2 2 0 0 مدافع 6.74
لوئیک پرین 1 1 2 1 0 مدافع 6.39
یان ام‌ویلا 0 4 1 0 0 هافبک 6.89
زیدو یوسف 0 1 2 2 0 هافبک 6.63
متیو دبوشی 0 1 4 0 0 مدافع 6.43
رومن هاموما 0 0 6 1 0 مهاجم 6.97
وهبی خزری 0 1 2 1 0 مهاجم 6.95
Timothée Kolodziejczak 2 2 1 1 0 مدافع 7.33
Arnaud Nordin 0 0 1 1 0 مهاجم 7.3
روبرت بریچ 0 0 1 2 0 مهاجم 6.41
Harold Moukoudi 0 1 1 0 0 مدافع 6.42
Denis Bouanga 0 0 0 0 0 مهاجم 7.37
Charles Abi 0 0 0 0 0 مهاجم 6.3
پاوائو پروان 1 1 0 0 0 دروازه‌بان 6.86
Marcel Tisserand 1 6 4 3 0 مدافع 7.06
ژوزوا گیلاووگی 2 0 1 3 0 هافبک 6.29
رابین کنوخه 4 4 3 0 0 مدافع 6.55
ماکسیمیلیان آرنولد 1 2 6 2 0 هافبک 7.54
یوسیپ برکالو 0 0 1 0 0 مهاجم 6.04
واوت وخورشت 0 1 1 0 0 مهاجم 6.5
جفری بروما 6 0 0 3 0 مدافع 6.37
ویلیام 0 1 5 1 0 مدافع 7.13
ژروم روسیون 0 0 0 0 0 مدافع 6.17
فیلیکس کلاوس 0 1 2 1 0 مهاجم 7
رناتو استفن 0 0 0 0 0 مهاجم 6.02
ژوآئو ویکتور 0 1 0 0 0 مهاجم 6.42
Lukas Nmecha 0 0 0 2 0 مهاجم 6.15
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
جسی مولین 35 (25) 71% 0 0 20 (10) 0 دروازه‌بان 6.54
ویلیام سالیبا 39 (37) 94% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.74
لوئیک پرین 67 (60) 89% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.39
یان ام‌ویلا 57 (52) 91% 0 0 9 (8) 0 هافبک 6.89
زیدو یوسف 32 (25) 78% 0 0 6 (3) 0 هافبک 6.63
متیو دبوشی 20 (14) 70% 0 1 6 (5) 0 مدافع 6.43
رومن هاموما 21 (14) 66% 1 4 0 (0) 0 مهاجم 6.97
وهبی خزری 27 (20) 74% 1 4 6 (3) 0 مهاجم 6.95
Timothée Kolodziejczak 60 (44) 73% 1 1 13 (4) 0 مدافع 7.33
Arnaud Nordin 26 (20) 76% 0 6 0 (0) 0 مهاجم 7.3
روبرت بریچ 7 (2) 28% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.41
Harold Moukoudi 16 (14) 87% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.42
Denis Bouanga 12 (7) 58% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 7.37
Charles Abi 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.3
پاوائو پروان 27 (19) 70% 0 0 14 (7) 0 دروازه‌بان 6.86
Marcel Tisserand 47 (40) 85% 0 0 8 (6) 0 مدافع 7.06
ژوزوا گیلاووگی 45 (36) 80% 1 0 9 (5) 0 هافبک 6.29
رابین کنوخه 49 (34) 69% 0 0 11 (4) 0 مدافع 6.55
ماکسیمیلیان آرنولد 31 (24) 77% 1 2 9 (5) 1 هافبک 7.54
یوسیپ برکالو 20 (15) 75% 0 2 1 (0) 0 مهاجم 6.04
واوت وخورشت 17 (13) 76% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.5
جفری بروما 46 (41) 89% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.37
ویلیام 41 (31) 75% 0 2 5 (4) 0 مدافع 7.13
ژروم روسیون 23 (18) 78% 1 2 2 (0) 0 مدافع 6.17
فیلیکس کلاوس 23 (16) 69% 0 2 1 (0) 0 مهاجم 7
رناتو استفن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.02
ژوآئو ویکتور 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.42
Lukas Nmecha 6 (5) 83% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.15
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11