فوتبــال 11

شنبه، 23 شهریور 1398 ساعت ۱۹:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
حامد لک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
محمد مسلمی‌پور 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
عزیز معبودی 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
ادواردو مانشا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
شاهین ثاقبی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
احمد زنده‌روح 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
فرید بهزادی کریمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
شاهین توکلی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
سامان نریمان جهان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
مسیح زاهدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد قادری 0 (0) 0 0 0 (0) 67 مهاجم 0
اتابک زارعی 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
علی آل‌کثیر 0 (0) 0 0 0 (0) 23 مهاجم 0
مهدی رحمتی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
محمدحسین مرادمند 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
فرشاد فرجی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
علی نعمتی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سعید صادقی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
اکبر صادقی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
علی نبی‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
کارلوس چاواریا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
حسین مهربان 0 (0) 0 0 0 (0) 69 مهاجم 0
محمدعلی فرامرزی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
یونس شاکری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
سروش رفیعی 0 (0) 0 0 0 (0) 21 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
حامد لک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمد مسلمی‌پور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
عزیز معبودی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ادواردو مانشا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
شاهین ثاقبی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
احمد زنده‌روح 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فرید بهزادی کریمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
شاهین توکلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سامان نریمان جهان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مسیح زاهدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد قادری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
اتابک زارعی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
علی آل‌کثیر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مهدی رحمتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمدحسین مرادمند 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فرشاد فرجی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
علی نعمتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سعید صادقی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
اکبر صادقی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
علی نبی‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کارلوس چاواریا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
حسین مهربان 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
محمدعلی فرامرزی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
یونس شاکری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سروش رفیعی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
حامد لک 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمد مسلمی‌پور 0 0 0 0 0 مدافع 0
عزیز معبودی 0 0 0 0 0 مدافع 0
ادواردو مانشا 0 0 0 0 0 مدافع 0
شاهین ثاقبی 0 0 0 0 0 هافبک 0
احمد زنده‌روح 0 0 0 0 0 هافبک 0
فرید بهزادی کریمی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
شاهین توکلی 0 0 0 0 0 هافبک 0
سامان نریمان جهان 0 0 0 0 0 هافبک 0
مسیح زاهدی 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد قادری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
اتابک زارعی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
علی آل‌کثیر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مهدی رحمتی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمدحسین مرادمند 0 0 0 0 0 مدافع 0
فرشاد فرجی 0 0 0 0 0 مدافع 0
علی نعمتی 0 0 0 0 0 مدافع 0
سعید صادقی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
اکبر صادقی 0 0 0 0 0 هافبک 0
علی نبی‌زاده 0 0 0 0 0 هافبک 0
کارلوس چاواریا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
حسین مهربان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
محمدعلی فرامرزی 0 0 0 0 0 مدافع 0
یونس شاکری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سروش رفیعی 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
حامد لک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
محمد مسلمی‌پور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
عزیز معبودی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ادواردو مانشا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
شاهین ثاقبی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
احمد زنده‌روح 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فرید بهزادی کریمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
شاهین توکلی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سامان نریمان جهان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مسیح زاهدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد قادری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
اتابک زارعی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
علی آل‌کثیر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مهدی رحمتی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
محمدحسین مرادمند 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فرشاد فرجی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
علی نعمتی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سعید صادقی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
اکبر صادقی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
علی نبی‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کارلوس چاواریا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
حسین مهربان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
محمدعلی فرامرزی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
یونس شاکری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سروش رفیعی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11