فوتبــال 11

چهارشنبه، 15 آبان 1398 ساعت ۲۳:۳۰
BayArena (28,160)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
لوکاس هرادکی 0 (0) 0 46 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.51
وندل 4 (0) 3 49 10 (5) 81 مدافع 7.16
سون بندر 0 (0) 1 63 8 (6) 90 مدافع 7.11
جاناتان تاه 0 (0) 1 57 11 (7) 90 مدافع 7.24
میچل وایزر 1 (1) 3 67 23 (9) 90 مدافع 6.8
کریم دریمبای 1 (0) 2 58 9 (4) 90 هافبک 6.83
کای هاورتس 1 (0) 2 43 11 (4) 88 هافبک 6.67
کریم بلعربی 2 (0) 1 44 12 (2) 90 مهاجم 6.59
کوین ولند 4 (2) 0 13 16 (2) 90 مهاجم 6.84
چارلز آرانگیز 1 (0) 1 40 7 (3) 65 هافبک 6.86
ندیم امیری 1 (0) 5 33 14 (7) 84 هافبک 6.73
یولیان باومگارتلینگر 0 (0) 0 8 0 (0) 25 هافبک 5.89
الکساندر دراگوویچ 0 (0) 0 1 1 (0) 8 مدافع 6.07
پاناگیتیس رتسوس 0 (0) 1 0 3 (1) 9 مدافع 5.99
یان اوبلاک 0 (0) 0 26 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.4
رنان لودی 1 (0) 0 16 5 (3) 52 مدافع 6.41
فیلیپه 0 (0) 2 45 13 (11) 90 مدافع 6.71
ماریو هرموسو 0 (0) 0 50 8 (6) 90 مدافع 6.46
سانتیاگو آریاس 1 (0) 1 60 12 (8) 90 مدافع 6.8
سائول نیگز 4 (2) 4 49 13 (10) 90 هافبک 7.82
توماس پارتی 0 (0) 4 53 10 (6) 90 هافبک 7.26
کوکه 0 (0) 4 74 14 (11) 90 هافبک 6.98
آلوارو موراتا 2 (2) 0 18 13 (2) 90 مهاجم 6.61
دیگو کاستا 0 (0) 0 8 8 (1) 61 مهاجم 6.12
آنخل کوریا 1 (1) 3 19 14 (6) 70 مهاجم 6.11
توما لمار 2 (2) 1 18 8 (5) 38 مهاجم 7.27
هکتور هررا 0 (0) 0 22 3 (2) 20 هافبک 6.47
ویتولو 2 (1) 0 17 4 (4) 29 مهاجم 6.95
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
لوکاس هرادکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.51
وندل 4 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.16
سون بندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.11
جاناتان تاه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.24
میچل وایزر 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.8
کریم دریمبای 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.83
کای هاورتس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.67
کریم بلعربی 2 (0) 5 (1) 0 1 0 0 مهاجم 6.59
کوین ولند 4 (2) 1 (0) 1 0 0 1 مهاجم 6.84
چارلز آرانگیز 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.86
ندیم امیری 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.73
یولیان باومگارتلینگر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.89
الکساندر دراگوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.07
پاناگیتیس رتسوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.99
یان اوبلاک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.4
رنان لودی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.41
فیلیپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.71
ماریو هرموسو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.46
سانتیاگو آریاس 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
سائول نیگز 4 (2) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.82
توماس پارتی 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.26
کوکه 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.98
آلوارو موراتا 2 (2) 0 (0) 1 0 0 1 مهاجم 6.61
دیگو کاستا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.12
آنخل کوریا 1 (1) 3 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.11
توما لمار 2 (2) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.27
هکتور هررا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.47
ویتولو 2 (1) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.95
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
لوکاس هرادکی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.51
وندل 1 1 3 2 0 مدافع 7.16
سون بندر 4 3 1 0 0 مدافع 7.11
جاناتان تاه 12 1 1 0 0 مدافع 7.24
میچل وایزر 5 1 3 5 0 مدافع 6.8
کریم دریمبای 1 0 2 2 0 هافبک 6.83
کای هاورتس 1 0 2 0 0 هافبک 6.67
کریم بلعربی 0 0 1 3 0 مهاجم 6.59
کوین ولند 1 0 0 5 0 مهاجم 6.84
چارلز آرانگیز 3 0 1 0 0 هافبک 6.86
ندیم امیری 0 0 5 1 0 هافبک 6.73
یولیان باومگارتلینگر 1 0 0 0 0 هافبک 5.89
الکساندر دراگوویچ 0 0 0 0 0 مدافع 6.07
پاناگیتیس رتسوس 1 0 1 0 0 مدافع 5.99
یان اوبلاک 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.4
رنان لودی 1 0 0 1 0 مدافع 6.41
فیلیپه 5 1 2 1 0 مدافع 6.71
ماریو هرموسو 4 6 0 1 0 مدافع 6.46
سانتیاگو آریاس 3 1 1 1 0 مدافع 6.8
سائول نیگز 0 2 4 0 0 هافبک 7.82
توماس پارتی 2 1 4 1 0 هافبک 7.26
کوکه 3 1 4 0 0 هافبک 6.98
آلوارو موراتا 0 0 0 1 0 مهاجم 6.61
دیگو کاستا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.12
آنخل کوریا 0 1 3 1 0 مهاجم 6.11
توما لمار 0 0 1 0 0 مهاجم 7.27
هکتور هررا 0 0 0 0 0 هافبک 6.47
ویتولو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.95
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
لوکاس هرادکی 46 (26) 57% 0 0 27 (8) 0 دروازه‌بان 7.51
وندل 49 (44) 89% 1 0 6 (3) 0 مدافع 7.16
سون بندر 63 (58) 92% 0 0 6 (4) 0 مدافع 7.11
جاناتان تاه 57 (52) 91% 0 0 4 (3) 0 مدافع 7.24
میچل وایزر 67 (56) 83% 0 3 5 (0) 0 مدافع 6.8
کریم دریمبای 58 (42) 73% 3 11 7 (3) 0 هافبک 6.83
کای هاورتس 43 (38) 88% 0 2 1 (0) 0 هافبک 6.67
کریم بلعربی 44 (34) 77% 1 5 4 (0) 1 مهاجم 6.59
کوین ولند 13 (8) 61% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.84
چارلز آرانگیز 40 (34) 85% 1 0 4 (3) 0 هافبک 6.86
ندیم امیری 33 (28) 84% 3 1 3 (2) 1 هافبک 6.73
یولیان باومگارتلینگر 8 (8) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 5.89
الکساندر دراگوویچ 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.07
پاناگیتیس رتسوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 5.99
یان اوبلاک 26 (17) 65% 0 0 16 (7) 0 دروازه‌بان 6.4
رنان لودی 16 (11) 68% 0 1 1 (0) 0 مدافع 6.41
فیلیپه 45 (33) 73% 0 0 4 (1) 0 مدافع 6.71
ماریو هرموسو 50 (45) 90% 0 1 13 (10) 0 مدافع 6.46
سانتیاگو آریاس 60 (52) 86% 3 6 4 (2) 0 مدافع 6.8
سائول نیگز 49 (34) 70% 1 1 1 (1) 0 هافبک 7.82
توماس پارتی 53 (47) 88% 1 0 11 (10) 1 هافبک 7.26
کوکه 74 (64) 86% 0 3 3 (2) 0 هافبک 6.98
آلوارو موراتا 18 (11) 61% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.61
دیگو کاستا 8 (7) 87% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.12
آنخل کوریا 19 (10) 52% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.11
توما لمار 18 (16) 88% 2 4 0 (0) 1 مهاجم 7.27
هکتور هررا 22 (19) 86% 1 2 3 (2) 0 هافبک 6.47
ویتولو 17 (14) 82% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.95
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11