فوتبــال 11

چهارشنبه، 15 آبان 1398 ساعت ۲۱:۲۵
RZD Arena (26,861)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
گیلرمه 0 (0) 0 20 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.61
بندیکت هوودس 0 (0) 0 13 1 (0) 90 مدافع 6.25
ودران چورلوکا 0 (0) 1 21 2 (2) 90 مدافع 6.71
ماچی ریبوس 1 (0) 2 41 8 (2) 90 مدافع 6.71
ژوآئو ماریو 4 (1) 0 29 6 (1) 85 هافبک 6.48
گژگوژ کریهوویاک 3 (2) 1 23 8 (2) 90 هافبک 6.39
دیمیتری بارینوف 2 (0) 1 29 12 (3) 90 هافبک 6.31
ولادیسلاو ایگناتیف 0 (0) 2 32 8 (2) 90 مدافع 6.19
الکسی میرانچوک 6 (3) 0 55 9 (4) 90 هافبک 7.65
ادر 0 (0) 0 24 19 (9) 90 مهاجم 7.1
Rifat Zhemaletdinov 2 (0) 3 37 16 (7) 81 مهاجم 7.34
موریلو سرکیرا 0 (0) 0 0 0 (0) 9 مدافع 6.29
Alexander Kolomeitsev 0 (0) 0 2 1 (0) 10 هافبک 6.24
وویژیک شزنی 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.97
الکس ساندرو 0 (0) 3 100 10 (7) 90 مدافع 7.3
لئوناردو بونوچی 0 (0) 0 93 7 (3) 90 مدافع 7.33
دنیلو 0 (0) 3 60 6 (5) 90 مدافع 7.04
سامی خدیرا 0 (0) 3 39 7 (4) 70 هافبک 6.92
میرالم پیانیچ 2 (1) 0 102 5 (1) 90 هافبک 6.83
کریستیانو رونالدو 8 (3) 0 36 8 (2) 82 مهاجم 6.73
آرون رمزی 2 (1) 0 42 2 (1) 64 هافبک 7.13
دنیله روگانی 0 (0) 1 91 10 (6) 90 مدافع 6.77
آدرین ربیو 1 (1) 2 71 17 (13) 90 هافبک 7.72
گونزالو ایگواین 2 (2) 0 30 4 (3) 90 مهاجم 7.74
پائولو دیبالا 1 (0) 0 4 0 (0) 8 مهاجم 6.39
رودریگو بنتانکور 0 (0) 3 33 10 (9) 26 هافبک 7.29
داگلاس کاستا 1 (1) 0 20 5 (4) 20 مهاجم 7.48
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
گیلرمه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.61
بندیکت هوودس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.25
ودران چورلوکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.71
ماچی ریبوس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.71
ژوآئو ماریو 4 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.48
گژگوژ کریهوویاک 3 (2) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.39
دیمیتری بارینوف 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.31
ولادیسلاو ایگناتیف 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.19
الکسی میرانچوک 6 (3) 3 (3) 1 0 0 2 هافبک 7.65
ادر 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.1
Rifat Zhemaletdinov 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.34
موریلو سرکیرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.29
Alexander Kolomeitsev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.24
وویژیک شزنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.97
الکس ساندرو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.3
لئوناردو بونوچی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.33
دنیلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.04
سامی خدیرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.92
میرالم پیانیچ 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.83
کریستیانو رونالدو 8 (3) 5 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.73
آرون رمزی 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.13
دنیله روگانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.77
آدرین ربیو 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.72
گونزالو ایگواین 2 (2) 3 (3) 0 1 0 0 مهاجم 7.74
پائولو دیبالا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.39
رودریگو بنتانکور 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.29
داگلاس کاستا 1 (1) 4 (3) 1 0 0 0 مهاجم 7.48
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
گیلرمه 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.61
بندیکت هوودس 3 2 0 0 0 مدافع 6.25
ودران چورلوکا 9 1 1 0 0 مدافع 6.71
ماچی ریبوس 3 3 2 2 0 مدافع 6.71
ژوآئو ماریو 0 2 0 0 0 هافبک 6.48
گژگوژ کریهوویاک 1 3 1 3 0 هافبک 6.39
دیمیتری بارینوف 1 4 1 5 0 هافبک 6.31
ولادیسلاو ایگناتیف 1 0 2 1 0 مدافع 6.19
الکسی میرانچوک 0 2 0 2 0 هافبک 7.65
ادر 4 2 0 0 0 مهاجم 7.1
Rifat Zhemaletdinov 2 0 3 2 0 مهاجم 7.34
موریلو سرکیرا 0 1 0 0 0 مدافع 6.29
Alexander Kolomeitsev 0 0 0 0 0 هافبک 6.24
وویژیک شزنی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.97
الکس ساندرو 2 1 3 0 0 مدافع 7.3
لئوناردو بونوچی 6 0 0 1 0 مدافع 7.33
دنیلو 0 2 3 1 0 مدافع 7.04
سامی خدیرا 1 1 3 0 0 هافبک 6.92
میرالم پیانیچ 0 3 0 1 0 هافبک 6.83
کریستیانو رونالدو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.73
آرون رمزی 0 0 0 0 0 هافبک 7.13
دنیله روگانی 6 0 1 3 0 مدافع 6.77
آدرین ربیو 0 0 2 1 0 هافبک 7.72
گونزالو ایگواین 0 0 0 0 0 مهاجم 7.74
پائولو دیبالا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.39
رودریگو بنتانکور 1 1 3 0 0 هافبک 7.29
داگلاس کاستا 0 0 0 0 0 مهاجم 7.48
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
گیلرمه 20 (10) 50% 0 0 19 (9) 0 دروازه‌بان 6.61
بندیکت هوودس 13 (9) 69% 1 0 5 (1) 0 مدافع 6.25
ودران چورلوکا 21 (19) 90% 0 0 5 (4) 0 مدافع 6.71
ماچی ریبوس 41 (33) 80% 2 4 7 (4) 1 مدافع 6.71
ژوآئو ماریو 29 (23) 79% 2 1 4 (2) 0 هافبک 6.48
گژگوژ کریهوویاک 23 (21) 91% 0 1 1 (0) 0 هافبک 6.39
دیمیتری بارینوف 29 (14) 48% 0 0 6 (0) 0 هافبک 6.31
ولادیسلاو ایگناتیف 32 (22) 68% 1 3 6 (3) 0 مدافع 6.19
الکسی میرانچوک 55 (43) 78% 2 1 4 (1) 0 هافبک 7.65
ادر 24 (22) 91% 2 1 1 (1) 0 مهاجم 7.1
Rifat Zhemaletdinov 37 (30) 81% 4 2 1 (0) 2 مهاجم 7.34
موریلو سرکیرا 0 (0) 0 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.29
Alexander Kolomeitsev 2 (2) 100% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.24
وویژیک شزنی 19 (16) 84% 0 0 4 (2) 0 دروازه‌بان 6.97
الکس ساندرو 100 (90) 90% 1 7 1 (0) 0 مدافع 7.3
لئوناردو بونوچی 93 (82) 88% 1 0 10 (5) 0 مدافع 7.33
دنیلو 60 (50) 84% 0 4 4 (2) 0 مدافع 7.04
سامی خدیرا 39 (33) 84% 2 0 4 (2) 0 هافبک 6.92
میرالم پیانیچ 102 (88) 86% 0 8 5 (3) 0 هافبک 6.83
کریستیانو رونالدو 36 (27) 75% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.73
آرون رمزی 42 (40) 95% 2 0 0 (0) 0 هافبک 7.13
دنیله روگانی 91 (85) 93% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.77
آدرین ربیو 71 (65) 92% 4 3 2 (2) 0 هافبک 7.72
گونزالو ایگواین 30 (26) 86% 1 1 3 (3) 1 مهاجم 7.74
پائولو دیبالا 4 (4) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.39
رودریگو بنتانکور 33 (30) 90% 0 1 0 (0) 0 هافبک 7.29
داگلاس کاستا 20 (17) 85% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 7.48
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11