فوتبــال 11

سه شنبه، 14 آبان 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
رومن بورکی 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.23
متس هوملس 1 (0) 1 53 11 (5) 90 مدافع 6.75
مانوئل آکانی 1 (0) 3 62 8 (7) 90 مدافع 7.14
اکسل ویتسل 2 (0) 0 95 10 (4) 90 هافبک 6.79
یولیان برانت 4 (1) 0 57 9 (5) 90 هافبک 8.02
جیدن سانچو 3 (1) 0 65 15 (7) 82 مهاجم 7.94
یولیان وایگل 0 (0) 4 91 12 (7) 90 هافبک 7.14
اشرف حکیمی 4 (2) 1 80 8 (5) 90 هافبک 8.63
نیکو شولتز 1 (0) 0 58 3 (1) 90 مدافع 6.17
تورگان هازارد 3 (1) 2 50 15 (4) 88 مهاجم 6.78
ماریو گوتزه 1 (1) 2 48 3 (2) 64 هافبک 7.56
رافائل گوریرو 0 (0) 0 9 0 (0) 2 هافبک 0
ووکاش پیشچک 0 (0) 1 9 2 (1) 8 مدافع 6.32
پاکو آلکاسر 1 (0) 0 1 2 (0) 26 مهاجم 6.54
سمیر هندانوویچ 0 (0) 0 32 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.52
میلان اشکرینیار 0 (0) 2 57 10 (4) 90 مدافع 6.34
استفان دفری 0 (0) 2 42 3 (2) 90 مدافع 6.51
دیگو گودین 0 (0) 3 50 7 (5) 90 مدافع 7.11
مارسلو بروزویچ 2 (1) 4 71 10 (6) 90 هافبک 7.19
نیکولا بارلا 0 (0) 3 41 8 (6) 90 هافبک 6.87
آنتونیو کاندروا 0 (0) 0 42 6 (5) 90 هافبک 7.33
روملو لوکاکو 2 (0) 1 17 10 (5) 73 مهاجم 6.49
لوتارو مارتینز 3 (1) 0 16 19 (5) 90 مهاجم 7.14
کریستیانو بیراگی 0 (0) 1 20 2 (1) 66 هافبک 6.69
ماتیاس وسینو 1 (1) 0 26 8 (2) 68 هافبک 7.51
استفانو سنسی 1 (1) 1 18 6 (3) 22 هافبک 6.41
متئو پولیتانو 0 (0) 0 4 3 (1) 17 مهاجم 6.19
والنتینو لاتزارو 0 (0) 1 12 5 (4) 24 هافبک 6.68
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
رومن بورکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.23
متس هوملس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.75
مانوئل آکانی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.14
اکسل ویتسل 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.79
یولیان برانت 4 (1) 3 (3) 1 0 0 0 هافبک 8.02
جیدن سانچو 3 (1) 8 (6) 0 1 0 0 مهاجم 7.94
یولیان وایگل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.14
اشرف حکیمی 4 (2) 3 (2) 2 0 0 0 هافبک 8.63
نیکو شولتز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.17
تورگان هازارد 3 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.78
ماریو گوتزه 1 (1) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.56
رافائل گوریرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ووکاش پیشچک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.32
پاکو آلکاسر 1 (0) 0 (0) 0 1 0 1 مهاجم 6.54
سمیر هندانوویچ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.52
میلان اشکرینیار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.34
استفان دفری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.51
دیگو گودین 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.11
مارسلو بروزویچ 2 (1) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.19
نیکولا بارلا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.87
آنتونیو کاندروا 0 (0) 2 (2) 0 1 0 0 هافبک 7.33
روملو لوکاکو 2 (0) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.49
لوتارو مارتینز 3 (1) 2 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.14
کریستیانو بیراگی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.69
ماتیاس وسینو 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.51
استفانو سنسی 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.41
متئو پولیتانو 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.19
والنتینو لاتزارو 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.68
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
رومن بورکی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.23
متس هوملس 5 3 1 1 0 مدافع 6.75
مانوئل آکانی 2 3 3 0 0 مدافع 7.14
اکسل ویتسل 0 1 0 2 0 هافبک 6.79
یولیان برانت 0 0 0 1 0 هافبک 8.02
جیدن سانچو 0 1 0 0 0 مهاجم 7.94
یولیان وایگل 1 2 4 2 0 هافبک 7.14
اشرف حکیمی 0 0 1 1 0 هافبک 8.63
نیکو شولتز 1 0 0 0 0 مدافع 6.17
تورگان هازارد 0 0 2 3 0 مهاجم 6.78
ماریو گوتزه 0 0 2 0 0 هافبک 7.56
رافائل گوریرو 0 0 0 0 0 هافبک 0
ووکاش پیشچک 0 0 1 0 0 مدافع 6.32
پاکو آلکاسر 0 2 0 0 0 مهاجم 6.54
سمیر هندانوویچ 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.52
میلان اشکرینیار 3 5 2 2 0 مدافع 6.34
استفان دفری 7 1 2 0 0 مدافع 6.51
دیگو گودین 6 3 3 1 0 مدافع 7.11
مارسلو بروزویچ 5 2 4 0 0 هافبک 7.19
نیکولا بارلا 3 2 3 1 0 هافبک 6.87
آنتونیو کاندروا 1 2 0 1 0 هافبک 7.33
روملو لوکاکو 0 0 1 0 0 مهاجم 6.49
لوتارو مارتینز 0 0 0 2 0 مهاجم 7.14
کریستیانو بیراگی 4 0 1 1 0 هافبک 6.69
ماتیاس وسینو 2 3 0 1 0 هافبک 7.51
استفانو سنسی 0 0 1 0 0 هافبک 6.41
متئو پولیتانو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.19
والنتینو لاتزارو 1 0 1 0 0 هافبک 6.68
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
رومن بورکی 30 (24) 80% 0 0 11 (5) 0 دروازه‌بان 6.23
متس هوملس 53 (46) 86% 0 0 9 (6) 0 مدافع 6.75
مانوئل آکانی 62 (56) 90% 0 0 9 (4) 0 مدافع 7.14
اکسل ویتسل 95 (87) 92% 0 1 6 (5) 0 هافبک 6.79
یولیان برانت 57 (49) 86% 4 3 2 (2) 0 هافبک 8.02
جیدن سانچو 65 (55) 85% 4 3 1 (1) 1 مهاجم 7.94
یولیان وایگل 91 (83) 91% 0 0 10 (9) 0 هافبک 7.14
اشرف حکیمی 80 (68) 85% 3 4 4 (1) 1 هافبک 8.63
نیکو شولتز 58 (54) 93% 1 2 2 (1) 0 مدافع 6.17
تورگان هازارد 50 (44) 88% 3 6 3 (2) 0 مهاجم 6.78
ماریو گوتزه 48 (42) 87% 3 0 2 (2) 1 هافبک 7.56
رافائل گوریرو 9 (7) 77% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ووکاش پیشچک 9 (9) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.32
پاکو آلکاسر 1 (1) 100% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 6.54
سمیر هندانوویچ 32 (27) 84% 0 0 9 (4) 0 دروازه‌بان 6.52
میلان اشکرینیار 57 (48) 84% 0 0 10 (5) 0 مدافع 6.34
استفان دفری 42 (39) 92% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.51
دیگو گودین 50 (42) 84% 0 0 2 (0) 0 مدافع 7.11
مارسلو بروزویچ 71 (65) 92% 0 0 6 (5) 0 هافبک 7.19
نیکولا بارلا 41 (36) 87% 1 1 3 (2) 0 هافبک 6.87
آنتونیو کاندروا 42 (31) 73% 2 5 9 (3) 1 هافبک 7.33
روملو لوکاکو 17 (11) 64% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.49
لوتارو مارتینز 16 (13) 81% 1 0 3 (3) 0 مهاجم 7.14
کریستیانو بیراگی 20 (18) 90% 0 3 4 (3) 0 هافبک 6.69
ماتیاس وسینو 26 (17) 65% 1 1 1 (1) 1 هافبک 7.51
استفانو سنسی 18 (13) 72% 0 1 4 (3) 0 هافبک 6.41
متئو پولیتانو 4 (3) 75% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.19
والنتینو لاتزارو 12 (10) 83% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.68
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11