فوتبــال 11

پنجشنبه، 28 شهریور 1398 ساعت ۰۵:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
کاسیو راموس 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
دنیلو آولار 1 (0) 2 28 8 (6) 90 مدافع 0
فاگنر 0 (0) 2 44 16 (9) 90 مدافع 0
Gil 1 (1) 0 59 5 (4) 90 مدافع 0
Manoel 0 (0) 1 79 4 (3) 90 مدافع 0
Mateus Vital 1 (0) 1 36 6 (5) 90 هافبک 0
Clayson 2 (0) 1 16 3 (1) 45 هافبک 0
Gabriel Girotto 0 (0) 2 30 5 (2) 45 هافبک 0
Júnior Urso 2 (0) 1 32 4 (3) 90 هافبک 0
Pedrinho 4 (1) 3 30 14 (9) 82 مهاجم 0
Vagner Love 1 (0) 0 24 14 (4) 90 مهاجم 0
Janderson 1 (0) 0 2 0 (0) 8 هافبک 0
Matheus Jesus 1 (0) 1 30 2 (2) 45 هافبک 0
Gustavo 1 (1) 0 9 8 (5) 45 مهاجم 0
Jorge Pinos 0 (0) 0 38 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
Luis Segovia 0 (0) 1 38 5 (3) 90 مدافع 0
Richard Hernan Schunke 0 (0) 2 51 11 (4) 90 مدافع 0
Anthony Landazuri 0 (0) 0 27 9 (3) 90 مدافع 0
Angelo Preciado 2 (0) 3 18 17 (9) 90 مدافع 0
Alan Franco 0 (0) 0 31 4 (1) 90 هافبک 0
Efren Mera 1 (0) 0 21 2 (0) 85 هافبک 0
Cristian Pellerano 1 (0) 1 60 4 (1) 90 هافبک 0
Jhon Sánchez 0 (0) 0 10 9 (4) 77 هافبک 0
Cristián Dájome 0 (0) 0 9 11 (4) 68 هافبک 0
گابریل تورس 4 (3) 2 13 7 (2) 90 مهاجم 0
Luis Fernando Leon 0 (0) 0 1 0 (0) 10 مدافع 0
Alejandro Cabeza 0 (0) 1 8 7 (3) 22 مهاجم 0
Washington Corozo 0 (0) 0 6 2 (1) 13 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
کاسیو راموس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنیلو آولار 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فاگنر 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مدافع 0
Gil 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Manoel 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mateus Vital 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Clayson 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Gabriel Girotto 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Júnior Urso 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Pedrinho 4 (1) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
Vagner Love 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
Janderson 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Matheus Jesus 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Gustavo 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jorge Pinos 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Luis Segovia 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Richard Hernan Schunke 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Anthony Landazuri 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Angelo Preciado 2 (0) 5 (3) 0 0 0 0 مدافع 0
Alan Franco 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Efren Mera 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Cristian Pellerano 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jhon Sánchez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Cristián Dájome 0 (0) 3 (1) 0 1 0 0 هافبک 0
گابریل تورس 4 (3) 0 (0) 2 0 0 1 مهاجم 0
Luis Fernando Leon 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Alejandro Cabeza 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Washington Corozo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
کاسیو راموس 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنیلو آولار 1 1 2 1 0 مدافع 0
فاگنر 0 0 2 2 0 مدافع 0
Gil 5 1 0 0 0 مدافع 0
Manoel 1 2 1 1 0 مدافع 0
Mateus Vital 0 0 1 0 0 هافبک 0
Clayson 0 1 1 1 0 هافبک 0
Gabriel Girotto 0 1 2 1 0 هافبک 0
Júnior Urso 1 0 1 0 0 هافبک 0
Pedrinho 0 1 3 0 0 مهاجم 0
Vagner Love 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Janderson 0 0 0 0 0 هافبک 0
Matheus Jesus 2 1 1 0 0 هافبک 0
Gustavo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jorge Pinos 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Luis Segovia 2 1 1 1 0 مدافع 0
Richard Hernan Schunke 4 3 2 1 0 مدافع 0
Anthony Landazuri 4 1 0 5 0 مدافع 0
Angelo Preciado 7 3 3 2 0 مدافع 0
Alan Franco 3 1 0 2 0 هافبک 0
Efren Mera 0 0 0 1 0 هافبک 0
Cristian Pellerano 1 3 1 0 0 هافبک 0
Jhon Sánchez 0 0 0 1 0 هافبک 0
Cristián Dájome 0 1 0 1 0 هافبک 0
گابریل تورس 0 0 2 1 0 مهاجم 0
Luis Fernando Leon 0 0 0 0 0 مدافع 0
Alejandro Cabeza 1 0 1 2 0 مهاجم 0
Washington Corozo 1 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
کاسیو راموس 19 (14) 73% 0 0 10 (5) 0 دروازه‌بان 0
دنیلو آولار 28 (20) 71% 0 6 1 (0) 0 مدافع 0
فاگنر 44 (36) 81% 1 5 3 (0) 0 مدافع 0
Gil 59 (55) 93% 0 0 6 (4) 0 مدافع 0
Manoel 79 (66) 84% 1 1 13 (6) 0 مدافع 0
Mateus Vital 36 (35) 97% 3 2 1 (1) 0 هافبک 0
Clayson 16 (14) 87% 3 1 0 (0) 0 هافبک 0
Gabriel Girotto 30 (29) 96% 0 0 2 (1) 0 هافبک 0
Júnior Urso 32 (31) 96% 1 0 0 (0) 0 هافبک 0
Pedrinho 30 (21) 70% 1 10 4 (3) 0 مهاجم 0
Vagner Love 24 (20) 83% 4 1 2 (1) 0 مهاجم 0
Janderson 2 (1) 50% 0 5 0 (0) 0 هافبک 0
Matheus Jesus 30 (27) 90% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Gustavo 9 (6) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jorge Pinos 38 (28) 73% 0 0 18 (8) 0 دروازه‌بان 0
Luis Segovia 38 (32) 84% 0 0 9 (6) 0 مدافع 0
Richard Hernan Schunke 51 (39) 76% 0 0 12 (5) 0 مدافع 0
Anthony Landazuri 27 (22) 81% 1 2 7 (3) 1 مدافع 0
Angelo Preciado 18 (15) 83% 0 0 2 (2) 0 مدافع 0
Alan Franco 31 (26) 83% 1 0 3 (1) 0 هافبک 0
Efren Mera 21 (16) 76% 0 3 2 (1) 0 هافبک 0
Cristian Pellerano 60 (49) 81% 2 0 11 (5) 0 هافبک 0
Jhon Sánchez 10 (8) 80% 1 1 0 (0) 0 هافبک 0
Cristián Dájome 9 (8) 88% 1 1 0 (0) 1 هافبک 0
گابریل تورس 13 (8) 61% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Luis Fernando Leon 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Alejandro Cabeza 8 (4) 50% 2 2 1 (1) 1 مهاجم 0
Washington Corozo 6 (5) 83% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11