فوتبــال 11

پنجشنبه، 16 آبان 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
پاوائو پروان 0 (0) 0 22 1 (1) 90 دروازه‌بان 5.7
Marcel Tisserand 0 (0) 0 82 10 (6) 90 مدافع 6.44
جفری بروما 0 (0) 2 53 8 (4) 90 مدافع 7.03
ژوزوا گیلاووگی 2 (0) 1 55 9 (2) 90 هافبک 6.54
ماکسیمیلیان آرنولد 2 (0) 3 40 11 (7) 70 هافبک 6.74
واوت وخورشت 3 (2) 2 27 13 (6) 90 مهاجم 6.92
ویلیام 3 (1) 8 62 16 (11) 90 مدافع 7.71
ژوآئو ویکتور 3 (2) 0 29 9 (2) 90 مهاجم 7.06
رابین کنوخه 0 (0) 2 45 10 (5) 82 مدافع 6.35
رناتو استفن 0 (0) 1 66 6 (1) 90 مهاجم 6.21
یوسیپ برکالو 1 (0) 0 42 4 (0) 66 مهاجم 6.16
Lukas Nmecha 1 (0) 0 6 2 (1) 20 مهاجم 6.3
فیلیکس کلاوس 0 (0) 1 5 3 (2) 8 مهاجم 6.4
یونس مالی 0 (0) 0 20 4 (1) 24 هافبک 6.91
Thomas Kaminski 0 (0) 0 23 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.68
Michael Ngadeu Ngadjui 1 (1) 0 34 8 (6) 90 مدافع 7.79
Igor Plastun 0 (0) 1 28 11 (6) 90 مدافع 8.29
وادیس اوجیجا-اوفو 0 (0) 0 58 6 (5) 90 هافبک 8.07
الیشا اووزو 0 (0) 2 39 12 (6) 90 هافبک 6.99
اسون کومس 1 (0) 1 48 4 (2) 90 هافبک 6.76
Roman Yaremchuk 2 (1) 0 18 4 (3) 81 مهاجم 7.44
لوران دیپویتر 1 (1) 1 23 20 (10) 89 مهاجم 7.64
میکائیل لوستیگ 0 (0) 1 39 5 (4) 90 مدافع 7.13
Nana Asare 1 (0) 0 45 14 (5) 90 مدافع 6.55
Jonathan David 1 (1) 1 32 17 (7) 90 هافبک 6.59
Alessio Castro-Montes 0 (0) 0 4 2 (1) 9 مدافع 6.25
Giorgi Kvilitaia 0 (0) 0 2 2 (1) 1 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
پاوائو پروان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.7
Marcel Tisserand 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.44
جفری بروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.03
ژوزوا گیلاووگی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.54
ماکسیمیلیان آرنولد 2 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.74
واوت وخورشت 3 (2) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.92
ویلیام 3 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.71
ژوآئو ویکتور 3 (2) 1 (1) 1 0 0 1 مهاجم 7.06
رابین کنوخه 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.35
رناتو استفن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.21
یوسیپ برکالو 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.16
Lukas Nmecha 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
فیلیکس کلاوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
یونس مالی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.91
Thomas Kaminski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.68
Michael Ngadeu Ngadjui 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.79
Igor Plastun 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 8.29
وادیس اوجیجا-اوفو 0 (0) 2 (2) 0 1 0 0 هافبک 8.07
الیشا اووزو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.99
اسون کومس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.76
Roman Yaremchuk 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.44
لوران دیپویتر 1 (1) 3 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.64
میکائیل لوستیگ 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.13
Nana Asare 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.55
Jonathan David 1 (1) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.59
Alessio Castro-Montes 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.25
Giorgi Kvilitaia 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
پاوائو پروان 1 1 0 0 0 دروازه‌بان 5.7
Marcel Tisserand 1 2 0 1 0 مدافع 6.44
جفری بروما 5 5 2 1 0 مدافع 7.03
ژوزوا گیلاووگی 1 6 1 2 0 هافبک 6.54
ماکسیمیلیان آرنولد 1 0 3 2 0 هافبک 6.74
واوت وخورشت 0 0 2 1 0 مهاجم 6.92
ویلیام 0 4 8 1 0 مدافع 7.71
ژوآئو ویکتور 0 0 0 2 0 مهاجم 7.06
رابین کنوخه 3 2 2 2 0 مدافع 6.35
رناتو استفن 1 1 1 2 0 مهاجم 6.21
یوسیپ برکالو 0 0 0 1 0 مهاجم 6.16
Lukas Nmecha 0 0 0 0 0 مهاجم 6.3
فیلیکس کلاوس 1 0 1 1 0 مهاجم 6.4
یونس مالی 0 0 0 2 0 هافبک 6.91
Thomas Kaminski 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.68
Michael Ngadeu Ngadjui 2 3 0 1 0 مدافع 7.79
Igor Plastun 7 10 1 1 0 مدافع 8.29
وادیس اوجیجا-اوفو 1 1 0 0 0 هافبک 8.07
الیشا اووزو 2 3 2 2 0 هافبک 6.99
اسون کومس 0 2 1 0 0 هافبک 6.76
Roman Yaremchuk 0 0 0 0 0 مهاجم 7.44
لوران دیپویتر 0 0 1 1 0 مهاجم 7.64
میکائیل لوستیگ 7 0 1 0 0 مدافع 7.13
Nana Asare 4 1 0 3 0 مدافع 6.55
Jonathan David 0 1 1 0 0 هافبک 6.59
Alessio Castro-Montes 0 0 0 0 0 مدافع 6.25
Giorgi Kvilitaia 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
پاوائو پروان 22 (18) 81% 0 0 6 (2) 0 دروازه‌بان 5.7
Marcel Tisserand 82 (65) 79% 0 0 13 (5) 0 مدافع 6.44
جفری بروما 53 (47) 88% 0 0 16 (14) 0 مدافع 7.03
ژوزوا گیلاووگی 55 (47) 85% 1 0 6 (3) 0 هافبک 6.54
ماکسیمیلیان آرنولد 40 (28) 70% 1 4 6 (2) 0 هافبک 6.74
واوت وخورشت 27 (20) 74% 3 0 1 (1) 1 مهاجم 6.92
ویلیام 62 (46) 74% 1 10 6 (3) 0 مدافع 7.71
ژوآئو ویکتور 29 (26) 89% 1 2 1 (0) 0 مهاجم 7.06
رابین کنوخه 45 (37) 82% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.35
رناتو استفن 66 (57) 87% 1 5 3 (0) 0 مهاجم 6.21
یوسیپ برکالو 42 (29) 69% 1 1 3 (1) 0 مهاجم 6.16
Lukas Nmecha 6 (5) 83% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.3
فیلیکس کلاوس 5 (3) 60% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.4
یونس مالی 20 (19) 95% 4 6 0 (0) 1 هافبک 6.91
Thomas Kaminski 23 (9) 40% 0 0 18 (5) 0 دروازه‌بان 6.68
Michael Ngadeu Ngadjui 34 (24) 70% 0 0 6 (2) 0 مدافع 7.79
Igor Plastun 28 (24) 85% 0 0 5 (3) 0 مدافع 8.29
وادیس اوجیجا-اوفو 58 (49) 84% 1 3 6 (4) 1 هافبک 8.07
الیشا اووزو 39 (29) 74% 2 0 5 (2) 0 هافبک 6.99
اسون کومس 48 (42) 87% 0 1 2 (1) 0 هافبک 6.76
Roman Yaremchuk 18 (14) 77% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.44
لوران دیپویتر 23 (13) 56% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 7.64
میکائیل لوستیگ 39 (30) 76% 1 1 6 (2) 0 مدافع 7.13
Nana Asare 45 (35) 77% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.55
Jonathan David 32 (22) 68% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.59
Alessio Castro-Montes 4 (4) 100% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.25
Giorgi Kvilitaia 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11