فوتبــال 11

پنجشنبه، 16 آبان 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Allan McGregor 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.59
Borna Barišić 0 (0) 3 46 12 (5) 90 مدافع 6.84
کانر گلدسان 1 (0) 0 57 7 (4) 90 مدافع 7.03
فیلیپ هلاندر 0 (0) 0 59 5 (4) 90 مدافع 6.86
James Tavernier 1 (0) 2 40 15 (8) 90 مدافع 7.59
Ryan Jack 0 (0) 1 50 8 (1) 90 هافبک 7.13
Glen Kamara 0 (0) 0 41 6 (2) 90 هافبک 7.1
استیون دیویس 1 (1) 3 53 10 (3) 90 هافبک 7.54
رایان کنت 3 (1) 1 26 13 (6) 83 مهاجم 6.89
Alfredo Morelos 1 (1) 2 15 14 (9) 85 مهاجم 8.07
Brandon Barker 1 (0) 0 15 8 (2) 65 مهاجم 6.45
اسکات آرفیلد 0 (0) 1 8 6 (3) 25 هافبک 6.68
Joe Aribo 0 (0) 0 3 2 (1) 12 هافبک 6.32
جرمین دفو 0 (0) 0 0 0 (0) 10 مهاجم 6.26
آگوستین مارچسین 0 (0) 0 30 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.01
الکس تلیس 0 (0) 3 48 16 (11) 90 مدافع 7.17
ایوان مارکانو 1 (0) 0 53 4 (3) 90 مدافع 6.52
په‌په 1 (1) 2 23 4 (2) 49 مدافع 6.92
خسوس کورونا 0 (0) 0 40 11 (5) 90 هافبک 6.65
دنیلو پریرا 0 (0) 1 49 8 (3) 90 هافبک 6.32
اتاویو مونتیرو 0 (0) 2 30 11 (6) 74 هافبک 6.49
فرانسیسکو سوارس 1 (0) 1 13 7 (3) 64 مهاجم 6.48
ویلسون مانافا 3 (0) 3 32 9 (5) 90 مدافع 6.14
چانسل امبمبا 0 (0) 2 55 8 (5) 90 مدافع 6.69
متئوس اوریبه 1 (0) 1 21 4 (1) 90 هافبک 6.04
لوئیس دیاز 0 (0) 2 7 12 (5) 41 هافبک 6.31
Ze Luis 2 (0) 0 12 9 (6) 26 مهاجم 6.47
فابیو سیلوا 0 (0) 0 5 2 (2) 16 مهاجم 6.52
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Allan McGregor 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.59
Borna Barišić 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.84
کانر گلدسان 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.03
فیلیپ هلاندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.86
James Tavernier 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.59
Ryan Jack 0 (0) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.13
Glen Kamara 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.1
استیون دیویس 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.54
رایان کنت 3 (1) 5 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.89
Alfredo Morelos 1 (1) 1 (0) 1 1 0 0 مهاجم 8.07
Brandon Barker 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.45
اسکات آرفیلد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.68
Joe Aribo 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.32
جرمین دفو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.26
آگوستین مارچسین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.01
الکس تلیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.17
ایوان مارکانو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.52
په‌په 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.92
خسوس کورونا 0 (0) 9 (4) 0 0 0 0 هافبک 6.65
دنیلو پریرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.32
اتاویو مونتیرو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.49
فرانسیسکو سوارس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.48
ویلسون مانافا 3 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.14
چانسل امبمبا 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.69
متئوس اوریبه 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.04
لوئیس دیاز 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.31
Ze Luis 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.47
فابیو سیلوا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.52
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Allan McGregor 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.59
Borna Barišić 3 0 3 2 0 مدافع 6.84
کانر گلدسان 8 0 0 2 0 مدافع 7.03
فیلیپ هلاندر 1 0 0 0 0 مدافع 6.86
James Tavernier 6 0 2 1 0 مدافع 7.59
Ryan Jack 0 3 1 0 0 هافبک 7.13
Glen Kamara 0 0 0 1 0 هافبک 7.1
استیون دیویس 2 0 3 3 0 هافبک 7.54
رایان کنت 0 0 1 0 0 مهاجم 6.89
Alfredo Morelos 1 1 2 1 0 مهاجم 8.07
Brandon Barker 0 0 0 2 0 مهاجم 6.45
اسکات آرفیلد 0 1 1 0 0 هافبک 6.68
Joe Aribo 0 1 0 0 0 هافبک 6.32
جرمین دفو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.26
آگوستین مارچسین 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.01
الکس تلیس 2 2 3 2 0 مدافع 7.17
ایوان مارکانو 1 2 0 0 0 مدافع 6.52
په‌په 2 0 2 1 0 مدافع 6.92
خسوس کورونا 0 0 0 0 0 هافبک 6.65
دنیلو پریرا 2 0 1 3 0 هافبک 6.32
اتاویو مونتیرو 1 0 2 2 0 هافبک 6.49
فرانسیسکو سوارس 0 0 1 2 0 مهاجم 6.48
ویلسون مانافا 2 0 3 2 0 مدافع 6.14
چانسل امبمبا 6 1 2 1 0 مدافع 6.69
متئوس اوریبه 0 0 1 0 0 هافبک 6.04
لوئیس دیاز 0 0 2 3 0 هافبک 6.31
Ze Luis 0 0 0 1 0 مهاجم 6.47
فابیو سیلوا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.52
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Allan McGregor 27 (13) 48% 0 0 19 (5) 0 دروازه‌بان 6.59
Borna Barišić 46 (30) 65% 1 8 7 (3) 0 مدافع 6.84
کانر گلدسان 57 (47) 82% 0 0 13 (3) 0 مدافع 7.03
فیلیپ هلاندر 59 (47) 79% 0 0 7 (1) 0 مدافع 6.86
James Tavernier 40 (30) 75% 2 10 5 (2) 0 مدافع 7.59
Ryan Jack 50 (42) 84% 2 1 3 (0) 0 هافبک 7.13
Glen Kamara 41 (38) 92% 1 0 2 (2) 0 هافبک 7.1
استیون دیویس 53 (42) 80% 0 0 8 (4) 0 هافبک 7.54
رایان کنت 26 (23) 88% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.89
Alfredo Morelos 15 (12) 80% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 8.07
Brandon Barker 15 (14) 93% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 6.45
اسکات آرفیلد 8 (4) 50% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.68
Joe Aribo 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.32
جرمین دفو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.26
آگوستین مارچسین 30 (20) 66% 0 0 19 (9) 0 دروازه‌بان 6.01
الکس تلیس 48 (32) 66% 2 7 5 (0) 0 مدافع 7.17
ایوان مارکانو 53 (41) 77% 0 0 12 (8) 0 مدافع 6.52
په‌په 23 (21) 91% 0 0 6 (5) 0 مدافع 6.92
خسوس کورونا 40 (32) 80% 2 7 5 (3) 0 هافبک 6.65
دنیلو پریرا 49 (42) 85% 0 0 10 (10) 0 هافبک 6.32
اتاویو مونتیرو 30 (20) 66% 2 2 6 (3) 0 هافبک 6.49
فرانسیسکو سوارس 13 (8) 61% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.48
ویلسون مانافا 32 (25) 78% 0 2 1 (1) 0 مدافع 6.14
چانسل امبمبا 55 (44) 80% 0 0 7 (4) 0 مدافع 6.69
متئوس اوریبه 21 (16) 76% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.04
لوئیس دیاز 7 (7) 100% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.31
Ze Luis 12 (8) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.47
فابیو سیلوا 5 (3) 60% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.52
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11