فوتبــال 11

پنجشنبه، 28 شهریور 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
پائو لوپز 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 7
لئوناردو اسپیناتزولا 0 (0) 1 42 9 (5) 90 مدافع 7.46
برایان کریستانته 1 (0) 0 58 6 (2) 72 هافبک 6.9
نیکولا زانیولو 4 (2) 0 31 19 (12) 90 هافبک 9.6
جاستین کلایورت 5 (2) 0 24 10 (5) 90 مهاجم 8.03
ادین ژکو 4 (3) 1 18 7 (5) 74 مهاجم 8.03
فدریکو فازیو 0 (0) 2 87 10 (8) 90 مدافع 7.45
ژوان ژسوس 0 (0) 2 76 6 (4) 90 مدافع 7.6
الکساندر کلاروف 0 (0) 1 83 4 (3) 90 مدافع 7.61
آمادو دیاوارا 0 (0) 2 52 4 (2) 90 هافبک 6.93
خاویر پاستوره 2 (2) 1 28 11 (8) 64 هافبک 8.28
جردن ورتو 0 (0) 0 19 2 (1) 18 هافبک 6.2
لورنزو پلگرینی 2 (0) 0 24 4 (3) 26 هافبک 7.24
نیکولا کالینیچ 2 (2) 0 1 1 (0) 16 مهاجم 6.3
Mert Günok 0 (0) 0 34 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.64
Gaël Clichy 1 (0) 2 48 6 (3) 90 مدافع 6.67
Junior Caiçara 0 (0) 1 48 8 (3) 90 مدافع 5.48
Mehmet Topal 2 (0) 0 42 2 (0) 90 هافبک 5.86
İrfan Kahveci 0 (0) 0 38 11 (4) 90 هافبک 5.89
Edin Višća 2 (0) 0 32 4 (1) 90 مهاجم 6.05
کارلوس پونک 0 (0) 1 44 6 (2) 90 مدافع 5.9
Mahmut Tekdemir 0 (0) 3 43 11 (5) 90 هافبک 6.22
Danijel Aleksic 0 (0) 1 37 6 (5) 69 هافبک 6.7
Fredrik Gulbrandsen 1 (0) 0 13 12 (2) 77 مهاجم 5.83
آردا توران 0 (0) 5 27 18 (7) 64 هافبک 6.81
Okechukwu Azubuike 0 (0) 0 8 4 (1) 21 هافبک 5.85
Demba Ba 2 (1) 0 4 0 (0) 13 مهاجم 6.08
انزو کریولی 0 (0) 1 4 5 (2) 26 مهاجم 6.13
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
پائو لوپز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7
لئوناردو اسپیناتزولا 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.46
برایان کریستانته 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.9
نیکولا زانیولو 4 (2) 11 (10) 1 2 0 1 هافبک 9.6
جاستین کلایورت 5 (2) 4 (3) 1 0 0 0 مهاجم 8.03
ادین ژکو 4 (3) 2 (1) 1 1 0 2 مهاجم 8.03
فدریکو فازیو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.45
ژوان ژسوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.6
الکساندر کلاروف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.61
آمادو دیاوارا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.93
خاویر پاستوره 2 (2) 5 (5) 0 0 0 0 هافبک 8.28
جردن ورتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
لورنزو پلگرینی 2 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.24
نیکولا کالینیچ 2 (2) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.3
Mert Günok 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.64
Gaël Clichy 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.67
Junior Caiçara 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 5.48
Mehmet Topal 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.86
İrfan Kahveci 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 5.89
Edin Višća 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.05
کارلوس پونک 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 5.9
Mahmut Tekdemir 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.22
Danijel Aleksic 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.7
Fredrik Gulbrandsen 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 5.83
آردا توران 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.81
Okechukwu Azubuike 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.85
Demba Ba 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.08
انزو کریولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.13
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
پائو لوپز 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7
لئوناردو اسپیناتزولا 1 2 1 0 0 مدافع 7.46
برایان کریستانته 2 2 0 2 0 هافبک 6.9
نیکولا زانیولو 0 1 0 1 0 هافبک 9.6
جاستین کلایورت 0 0 0 2 0 مهاجم 8.03
ادین ژکو 0 0 1 0 0 مهاجم 8.03
فدریکو فازیو 1 0 2 1 0 مدافع 7.45
ژوان ژسوس 2 3 2 2 0 مدافع 7.6
الکساندر کلاروف 2 0 1 0 0 مدافع 7.61
آمادو دیاوارا 0 0 2 0 0 هافبک 6.93
خاویر پاستوره 0 0 1 2 0 هافبک 8.28
جردن ورتو 0 0 0 1 0 هافبک 6.2
لورنزو پلگرینی 0 0 0 0 0 هافبک 7.24
نیکولا کالینیچ 0 0 0 0 0 مهاجم 6.3
Mert Günok 1 1 0 0 0 دروازه‌بان 7.64
Gaël Clichy 4 4 2 1 0 مدافع 6.67
Junior Caiçara 1 0 1 0 0 مدافع 5.48
Mehmet Topal 3 1 0 0 0 هافبک 5.86
İrfan Kahveci 0 0 0 3 0 هافبک 5.89
Edin Višća 0 0 0 0 0 مهاجم 6.05
کارلوس پونک 1 1 1 1 0 مدافع 5.9
Mahmut Tekdemir 1 1 3 2 0 هافبک 6.22
Danijel Aleksic 0 0 1 0 0 هافبک 6.7
Fredrik Gulbrandsen 0 0 0 1 0 مهاجم 5.83
آردا توران 1 2 5 2 0 هافبک 6.81
Okechukwu Azubuike 0 0 0 0 0 هافبک 5.85
Demba Ba 0 0 0 0 0 مهاجم 6.08
انزو کریولی 0 0 1 0 0 مهاجم 6.13
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
پائو لوپز 27 (22) 81% 0 0 7 (2) 0 دروازه‌بان 7
لئوناردو اسپیناتزولا 42 (34) 81% 2 5 3 (2) 0 مدافع 7.46
برایان کریستانته 58 (45) 78% 1 0 12 (7) 0 هافبک 6.9
نیکولا زانیولو 31 (29) 93% 3 1 3 (3) 1 هافبک 9.6
جاستین کلایورت 24 (21) 87% 2 1 0 (0) 0 مهاجم 8.03
ادین ژکو 18 (11) 61% 2 0 2 (2) 0 مهاجم 8.03
فدریکو فازیو 87 (74) 85% 0 0 7 (3) 0 مدافع 7.45
ژوان ژسوس 76 (68) 89% 0 0 8 (4) 0 مدافع 7.6
الکساندر کلاروف 83 (75) 90% 2 2 7 (6) 1 مدافع 7.61
آمادو دیاوارا 52 (46) 88% 1 0 8 (4) 0 هافبک 6.93
خاویر پاستوره 28 (19) 67% 3 0 3 (1) 2 هافبک 8.28
جردن ورتو 19 (14) 73% 0 0 4 (1) 0 هافبک 6.2
لورنزو پلگرینی 24 (23) 95% 1 0 4 (4) 1 هافبک 7.24
نیکولا کالینیچ 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.3
Mert Günok 34 (22) 64% 0 0 19 (7) 0 دروازه‌بان 7.64
Gaël Clichy 48 (31) 64% 2 4 10 (1) 1 مدافع 6.67
Junior Caiçara 48 (44) 91% 0 1 7 (6) 0 مدافع 5.48
Mehmet Topal 42 (39) 92% 0 0 5 (3) 0 هافبک 5.86
İrfan Kahveci 38 (30) 78% 1 0 4 (4) 0 هافبک 5.89
Edin Višća 32 (23) 71% 0 3 5 (3) 0 مهاجم 6.05
کارلوس پونک 44 (41) 93% 0 0 1 (0) 0 مدافع 5.9
Mahmut Tekdemir 43 (37) 86% 0 0 4 (1) 0 هافبک 6.22
Danijel Aleksic 37 (30) 81% 2 2 2 (2) 0 هافبک 6.7
Fredrik Gulbrandsen 13 (9) 69% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 5.83
آردا توران 27 (20) 74% 1 0 1 (1) 0 هافبک 6.81
Okechukwu Azubuike 8 (6) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 5.85
Demba Ba 4 (2) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.08
انزو کریولی 4 (2) 50% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.13
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11