فوتبــال 11

پنجشنبه، 28 شهریور 1398 ساعت ۲۱:۲۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
کوین تراپ 0 (0) 0 31 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.13
مارتین هینترگر 2 (0) 5 47 15 (11) 90 مدافع 6.59
ماکوتو هاسبه 0 (0) 3 65 3 (3) 90 هافبک 6.37
داوید آبراهام 0 (0) 1 33 10 (5) 90 مدافع 5.05
فیلیپ کوستیچ 5 (2) 2 41 8 (4) 90 هافبک 6.69
دنی داکوستا 2 (0) 1 28 9 (2) 74 مدافع 6.28
دایچی کامادا 1 (1) 0 32 6 (1) 90 هافبک 6.95
آندره سیلوا 7 (2) 1 20 8 (5) 90 مهاجم 6.96
جیبریل سو 1 (1) 4 51 12 (8) 90 هافبک 6.82
باس دوست 3 (0) 0 13 9 (5) 66 مهاجم 6.59
دومینیک کور 2 (0) 5 31 20 (7) 79 هافبک 6.1
تیموتی چندلر 0 (0) 0 2 3 (1) 16 مدافع 6.08
گونسالو پاسینسیا 1 (1) 0 5 5 (0) 24 مهاجم 6.11
سئاد کولاشیناک 0 (0) 5 30 7 (6) 80 مدافع 6.96
گرانیت ژاکا 0 (0) 3 43 12 (8) 90 هافبک 8.15
پیر-امریک اوبامیانگ 7 (1) 0 23 8 (2) 90 مهاجم 7.54
داوید لوئیز 1 (0) 0 23 5 (2) 90 مدافع 7.23
لوکاس توریرا 2 (0) 1 30 9 (6) 90 هافبک 6.84
امیلیانو مارتینز 0 (0) 0 30 1 (1) 90 دروازه‌بان 8.5
کالوم چمبرز 0 (0) 1 34 11 (6) 90 مدافع 7.77
شکودران موستافی 0 (0) 1 20 7 (3) 90 مدافع 6.82
امیل اسمیت-رو 1 (1) 0 13 11 (1) 60 هافبک 5.96
جوزف ویلک 3 (2) 2 22 11 (8) 72 هافبک 7.85
بوکایو ساکا 2 (2) 1 25 12 (5) 90 مهاجم 9.2
اینسلی مایتلند-نیلز 0 (0) 0 4 3 (1) 10 مدافع 6.29
نیکولاس په‌په 0 (0) 1 7 8 (5) 30 مهاجم 6.89
دنی سبایوس 0 (0) 0 15 3 (2) 18 هافبک 6.66
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
کوین تراپ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.13
مارتین هینترگر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.59
ماکوتو هاسبه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.37
داوید آبراهام 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.05
فیلیپ کوستیچ 5 (2) 1 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.69
دنی داکوستا 2 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.28
دایچی کامادا 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.95
آندره سیلوا 7 (2) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.96
جیبریل سو 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.82
باس دوست 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.59
دومینیک کور 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.1
تیموتی چندلر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.08
گونسالو پاسینسیا 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.11
سئاد کولاشیناک 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.96
گرانیت ژاکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 8.15
پیر-امریک اوبامیانگ 7 (1) 2 (2) 1 0 0 1 مهاجم 7.54
داوید لوئیز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.23
لوکاس توریرا 2 (0) 1 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.84
امیلیانو مارتینز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.5
کالوم چمبرز 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.77
شکودران موستافی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.82
امیل اسمیت-رو 1 (1) 1 (0) 0 0 0 1 هافبک 5.96
جوزف ویلک 3 (2) 3 (3) 1 0 0 1 هافبک 7.85
بوکایو ساکا 2 (2) 6 (3) 1 2 0 1 مهاجم 9.2
اینسلی مایتلند-نیلز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.29
نیکولاس په‌په 0 (0) 4 (2) 0 1 0 0 مهاجم 6.89
دنی سبایوس 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.66
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
کوین تراپ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.13
مارتین هینترگر 1 1 5 1 0 مدافع 6.59
ماکوتو هاسبه 1 0 3 0 0 هافبک 6.37
داوید آبراهام 0 0 1 0 0 مدافع 5.05
فیلیپ کوستیچ 0 2 2 2 0 هافبک 6.69
دنی داکوستا 1 0 1 1 0 مدافع 6.28
دایچی کامادا 0 0 0 2 0 هافبک 6.95
آندره سیلوا 0 0 1 0 0 مهاجم 6.96
جیبریل سو 0 1 4 1 0 هافبک 6.82
باس دوست 0 0 0 0 0 مهاجم 6.59
دومینیک کور 2 4 5 5 0 هافبک 6.1
تیموتی چندلر 1 0 0 0 0 مدافع 6.08
گونسالو پاسینسیا 0 0 0 1 0 مهاجم 6.11
سئاد کولاشیناک 2 0 5 0 0 مدافع 6.96
گرانیت ژاکا 5 1 3 0 0 هافبک 8.15
پیر-امریک اوبامیانگ 0 0 0 1 0 مهاجم 7.54
داوید لوئیز 4 2 0 1 0 مدافع 7.23
لوکاس توریرا 2 1 1 1 0 هافبک 6.84
امیلیانو مارتینز 0 1 0 0 0 دروازه‌بان 8.5
کالوم چمبرز 2 4 1 2 0 مدافع 7.77
شکودران موستافی 5 0 1 2 0 مدافع 6.82
امیل اسمیت-رو 1 1 0 1 0 هافبک 5.96
جوزف ویلک 0 0 2 1 0 هافبک 7.85
بوکایو ساکا 1 0 1 2 0 مهاجم 9.2
اینسلی مایتلند-نیلز 0 0 0 1 0 مدافع 6.29
نیکولاس په‌په 0 0 1 0 0 مهاجم 6.89
دنی سبایوس 0 0 0 0 0 هافبک 6.66
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
کوین تراپ 31 (22) 71% 0 0 14 (5) 0 دروازه‌بان 6.13
مارتین هینترگر 47 (28) 59% 1 2 12 (4) 0 مدافع 6.59
ماکوتو هاسبه 65 (53) 82% 0 0 6 (3) 0 هافبک 6.37
داوید آبراهام 33 (28) 84% 0 0 1 (1) 0 مدافع 5.05
فیلیپ کوستیچ 41 (31) 75% 3 16 6 (2) 0 هافبک 6.69
دنی داکوستا 28 (19) 67% 3 4 2 (0) 0 مدافع 6.28
دایچی کامادا 32 (28) 87% 4 7 0 (0) 0 هافبک 6.95
آندره سیلوا 20 (17) 85% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 6.96
جیبریل سو 51 (46) 90% 3 2 6 (5) 0 هافبک 6.82
باس دوست 13 (10) 76% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.59
دومینیک کور 31 (27) 87% 3 1 2 (1) 0 هافبک 6.1
تیموتی چندلر 2 (2) 100% 0 3 0 (0) 0 مدافع 6.08
گونسالو پاسینسیا 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.11
سئاد کولاشیناک 30 (24) 80% 0 2 3 (2) 0 مدافع 6.96
گرانیت ژاکا 43 (33) 76% 2 6 5 (4) 1 هافبک 8.15
پیر-امریک اوبامیانگ 23 (17) 73% 2 0 1 (1) 1 مهاجم 7.54
داوید لوئیز 23 (18) 78% 0 0 3 (2) 0 مدافع 7.23
لوکاس توریرا 30 (25) 83% 0 0 3 (3) 0 هافبک 6.84
امیلیانو مارتینز 30 (9) 30% 0 0 25 (5) 0 دروازه‌بان 8.5
کالوم چمبرز 34 (26) 76% 1 1 3 (1) 1 مدافع 7.77
شکودران موستافی 20 (13) 65% 0 0 5 (0) 0 مدافع 6.82
امیل اسمیت-رو 13 (9) 69% 0 1 1 (0) 0 هافبک 5.96
جوزف ویلک 22 (17) 77% 3 0 2 (2) 0 هافبک 7.85
بوکایو ساکا 25 (18) 72% 5 3 1 (1) 2 مهاجم 9.2
اینسلی مایتلند-نیلز 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.29
نیکولاس په‌په 7 (5) 71% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.89
دنی سبایوس 15 (12) 80% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.66
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11