فوتبــال 11

چهارشنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
سمیر هندانوویچ 0 (0) 0 20 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.1
میلان اشکرینیار 0 (0) 3 57 7 (4) 90 مدافع 7.4
استفان دفری 0 (0) 3 97 3 (3) 90 مدافع 8.2
دیگو گودین 1 (0) 0 74 5 (2) 90 مدافع 7
کوادوو آساموا 0 (0) 1 20 5 (1) 80 هافبک 6.5
مارسلو بروزویچ 0 (0) 3 64 7 (4) 90 هافبک 8.1
نیکولا بارلا 0 (0) 6 40 20 (12) 90 هافبک 7.6
آنتونیو کاندروا 3 (1) 1 32 2 (2) 90 مهاجم 7.6
روملو لوکاکو 0 (0) 0 5 3 (0) 62 مهاجم 6.2
لوتارو مارتینز 4 (3) 2 11 10 (6) 89 مهاجم 7.3
روبرتو گالیاردینی 0 (0) 2 33 8 (3) 90 هافبک 6.6
کریستیانو بیراگی 0 (0) 0 6 1 (0) 10 مدافع 6.2
بورخا والرو 0 (0) 0 1 1 (0) 1 هافبک 0
Sebastiano Esposito 0 (0) 0 3 4 (3) 28 مهاجم 6.4
متس هوملس 0 (0) 1 70 5 (3) 90 مدافع 6
مانوئل آکانی 0 (0) 2 60 7 (4) 74 مدافع 6.5
اشرف حکیمی 1 (0) 2 69 15 (5) 90 مدافع 6.3
اکسل ویتسل 1 (0) 2 81 13 (9) 90 هافبک 7.3
توماس دلینی 0 (0) 1 44 3 (3) 65 هافبک 6.6
یولیان برانت 1 (1) 0 41 4 (0) 90 هافبک 6.4
تورگان هازارد 0 (0) 1 32 6 (3) 84 هافبک 6.4
یولیان وایگل 0 (0) 3 72 8 (5) 90 هافبک 6.8
نیکو شولتز 0 (0) 0 58 3 (1) 90 مدافع 6.1
رومن بورکی 0 (0) 0 21 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.8
جیدن سانچو 2 (1) 0 60 9 (3) 90 مهاجم 6.7
رافائل گوریرو 0 (0) 0 6 0 (0) 9 مدافع 6.1
محمود دهود 0 (0) 0 21 2 (0) 25 هافبک 6.2
جاکوب برون لارسن 0 (0) 0 3 1 (0) 16 مهاجم 6.1
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
سمیر هندانوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.1
میلان اشکرینیار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.4
استفان دفری 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 8.2
دیگو گودین 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
کوادوو آساموا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
مارسلو بروزویچ 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 8.1
نیکولا بارلا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.6
آنتونیو کاندروا 3 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.6
روملو لوکاکو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
لوتارو مارتینز 4 (3) 3 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.3
روبرتو گالیاردینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
کریستیانو بیراگی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.2
بورخا والرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sebastiano Esposito 0 (0) 1 (0) 0 0 1 1 مهاجم 6.4
متس هوملس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6
مانوئل آکانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.5
اشرف حکیمی 1 (0) 7 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.3
اکسل ویتسل 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.3
توماس دلینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
یولیان برانت 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.4
تورگان هازارد 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.4
یولیان وایگل 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.8
نیکو شولتز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.1
رومن بورکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.8
جیدن سانچو 2 (1) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
رافائل گوریرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.1
محمود دهود 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
جاکوب برون لارسن 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.1
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
سمیر هندانوویچ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.1
میلان اشکرینیار 5 0 3 2 0 مدافع 7.4
استفان دفری 5 3 3 0 0 مدافع 8.2
دیگو گودین 6 1 0 1 0 مدافع 7
کوادوو آساموا 1 0 1 1 0 هافبک 6.5
مارسلو بروزویچ 2 3 3 2 0 هافبک 8.1
نیکولا بارلا 0 4 6 3 0 هافبک 7.6
آنتونیو کاندروا 3 1 1 0 0 مهاجم 7.6
روملو لوکاکو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.2
لوتارو مارتینز 1 0 2 1 0 مهاجم 7.3
روبرتو گالیاردینی 0 1 2 3 0 هافبک 6.6
کریستیانو بیراگی 0 0 0 0 0 مدافع 6.2
بورخا والرو 0 0 0 1 0 هافبک 0
Sebastiano Esposito 0 0 0 0 0 مهاجم 6.4
متس هوملس 0 1 1 1 1 مدافع 6
مانوئل آکانی 1 1 2 1 0 مدافع 6.5
اشرف حکیمی 0 0 2 3 0 مدافع 6.3
اکسل ویتسل 0 3 2 1 0 هافبک 7.3
توماس دلینی 1 1 1 0 0 هافبک 6.6
یولیان برانت 1 1 0 0 0 هافبک 6.4
تورگان هازارد 0 0 1 1 0 هافبک 6.4
یولیان وایگل 2 0 3 3 0 هافبک 6.8
نیکو شولتز 0 0 0 2 0 مدافع 6.1
رومن بورکی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.8
جیدن سانچو 0 0 0 1 0 مهاجم 6.7
رافائل گوریرو 0 0 0 0 0 مدافع 6.1
محمود دهود 0 1 0 1 0 هافبک 6.2
جاکوب برون لارسن 0 0 0 0 0 مهاجم 6.1
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
سمیر هندانوویچ 20 (18) 90% 0 0 3 (1) 0 دروازه‌بان 7.1
میلان اشکرینیار 57 (53) 93% 0 0 7 (5) 0 مدافع 7.4
استفان دفری 97 (90) 93% 1 0 5 (1) 1 مدافع 8.2
دیگو گودین 74 (72) 97% 0 0 3 (3) 0 مدافع 7
کوادوو آساموا 20 (17) 85% 1 2 2 (2) 0 هافبک 6.5
مارسلو بروزویچ 64 (56) 88% 3 2 3 (1) 1 هافبک 8.1
نیکولا بارلا 40 (35) 87% 1 1 6 (6) 0 هافبک 7.6
آنتونیو کاندروا 32 (22) 68% 0 4 10 (5) 0 مهاجم 7.6
روملو لوکاکو 5 (4) 80% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
لوتارو مارتینز 11 (7) 63% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 7.3
روبرتو گالیاردینی 33 (22) 66% 0 0 4 (1) 0 هافبک 6.6
کریستیانو بیراگی 6 (5) 83% 0 1 0 (0) 0 مدافع 6.2
بورخا والرو 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sebastiano Esposito 3 (1) 33% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.4
متس هوملس 70 (62) 89% 0 0 9 (8) 0 مدافع 6
مانوئل آکانی 60 (53) 89% 0 0 5 (1) 0 مدافع 6.5
اشرف حکیمی 69 (59) 85% 0 5 2 (1) 0 مدافع 6.3
اکسل ویتسل 81 (79) 97% 1 0 0 (0) 0 هافبک 7.3
توماس دلینی 44 (40) 90% 0 0 7 (5) 0 هافبک 6.6
یولیان برانت 41 (29) 70% 1 0 2 (2) 0 هافبک 6.4
تورگان هازارد 32 (28) 87% 1 6 1 (0) 0 هافبک 6.4
یولیان وایگل 72 (68) 95% 0 0 16 (16) 0 هافبک 6.8
نیکو شولتز 58 (52) 89% 0 3 1 (0) 0 مدافع 6.1
رومن بورکی 21 (17) 81% 0 0 9 (5) 0 دروازه‌بان 6.8
جیدن سانچو 60 (53) 88% 1 1 3 (2) 0 مهاجم 6.7
رافائل گوریرو 6 (5) 83% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.1
محمود دهود 21 (20) 95% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.2
جاکوب برون لارسن 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.1
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11