فوتبــال 11

سه شنبه، 30 مهر 1398 ساعت ۲۰:۲۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یان اوبلاک 0 (0) 0 26 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.9
رنان لودی 1 (1) 1 29 9 (5) 90 مدافع 7.93
فیلیپه 1 (0) 0 45 8 (4) 90 مدافع 7.23
خوزه خیمنز 0 (0) 0 9 1 (0) 15 مدافع 6.49
کیران تریپر 1 (0) 2 49 8 (4) 90 مدافع 7.25
سائول نیگز 0 (0) 3 38 18 (11) 90 هافبک 7.16
توماس پارتی 1 (0) 3 55 12 (7) 90 هافبک 6.89
کوکه 0 (0) 0 30 5 (2) 70 هافبک 6.56
دیگو کاستا 1 (0) 0 12 9 (2) 90 مهاجم 6.29
هکتور هررا 0 (0) 0 59 15 (2) 90 هافبک 6.14
آنخل کوریا 0 (0) 2 15 6 (3) 62 مهاجم 6.4
توما لمار 0 (0) 0 7 5 (2) 28 مهاجم 6.46
آلوارو موراتا 1 (1) 0 4 4 (0) 20 مهاجم 7
ماریو هرموسو 0 (0) 2 37 5 (3) 75 مدافع 6.99
لوکاس هرادکی 0 (0) 0 40 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.44
سون بندر 0 (0) 3 70 10 (10) 89 مدافع 7.61
جاناتان تاه 0 (0) 1 57 2 (1) 90 مدافع 6.67
لارس بندر 0 (0) 5 93 17 (9) 90 مدافع 7.2
کریم دریمبای 2 (0) 3 54 11 (4) 84 هافبک 6.48
یولیان باومگارتلینگر 1 (0) 3 59 10 (5) 90 هافبک 6.79
ندیم امیری 3 (1) 3 47 15 (12) 90 هافبک 7.5
کای هاورتس 0 (0) 1 57 5 (4) 76 هافبک 6.64
کریم بلعربی 3 (0) 0 40 14 (4) 90 مهاجم 5.95
کوین ولند 1 (0) 2 20 11 (7) 90 مهاجم 6.82
میچل وایزر 1 (0) 1 71 7 (3) 90 مدافع 6.65
الکساندر دراگوویچ 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مدافع 0
لوکاس آلاریو 0 (0) 0 2 2 (0) 10 مهاجم 6.18
پائولینیو 1 (0) 0 7 1 (1) 14 مهاجم 6.37
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یان اوبلاک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.9
رنان لودی 1 (1) 5 (3) 0 1 0 0 مدافع 7.93
فیلیپه 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.23
خوزه خیمنز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.49
کیران تریپر 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.25
سائول نیگز 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.16
توماس پارتی 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.89
کوکه 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.56
دیگو کاستا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.29
هکتور هررا 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.14
آنخل کوریا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
توما لمار 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.46
آلوارو موراتا 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7
ماریو هرموسو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.99
لوکاس هرادکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.44
سون بندر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.61
جاناتان تاه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.67
لارس بندر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.2
کریم دریمبای 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.48
یولیان باومگارتلینگر 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.79
ندیم امیری 3 (1) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.5
کای هاورتس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.64
کریم بلعربی 3 (0) 6 (4) 0 0 0 0 مهاجم 5.95
کوین ولند 1 (0) 4 (4) 0 0 0 0 مهاجم 6.82
میچل وایزر 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.65
الکساندر دراگوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لوکاس آلاریو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.18
پائولینیو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.37
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یان اوبلاک 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.9
رنان لودی 3 2 1 0 0 مدافع 7.93
فیلیپه 3 3 0 1 0 مدافع 7.23
خوزه خیمنز 1 0 0 0 0 مدافع 6.49
کیران تریپر 2 1 2 1 0 مدافع 7.25
سائول نیگز 3 1 3 2 0 هافبک 7.16
توماس پارتی 0 1 3 0 0 هافبک 6.89
کوکه 1 1 0 1 0 هافبک 6.56
دیگو کاستا 5 0 0 0 0 مهاجم 6.29
هکتور هررا 1 1 0 3 0 هافبک 6.14
آنخل کوریا 0 1 2 0 0 مهاجم 6.4
توما لمار 0 0 0 1 0 مهاجم 6.46
آلوارو موراتا 0 1 0 2 0 مهاجم 7
ماریو هرموسو 9 1 2 1 0 مدافع 6.99
لوکاس هرادکی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.44
سون بندر 6 4 3 0 0 مدافع 7.61
جاناتان تاه 2 1 1 0 0 مدافع 6.67
لارس بندر 2 2 5 3 0 مدافع 7.2
کریم دریمبای 1 1 3 2 0 هافبک 6.48
یولیان باومگارتلینگر 0 1 3 1 0 هافبک 6.79
ندیم امیری 0 1 3 0 0 هافبک 7.5
کای هاورتس 0 1 1 0 0 هافبک 6.64
کریم بلعربی 0 0 0 2 0 مهاجم 5.95
کوین ولند 0 0 2 1 0 مهاجم 6.82
میچل وایزر 1 3 1 2 0 مدافع 6.65
الکساندر دراگوویچ 0 0 0 0 0 مدافع 0
لوکاس آلاریو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.18
پائولینیو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.37
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یان اوبلاک 26 (17) 65% 0 0 17 (8) 0 دروازه‌بان 6.9
رنان لودی 29 (21) 72% 2 3 3 (2) 1 مدافع 7.93
فیلیپه 45 (40) 88% 0 0 6 (5) 0 مدافع 7.23
خوزه خیمنز 9 (7) 77% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.49
کیران تریپر 49 (34) 70% 1 4 7 (3) 1 مدافع 7.25
سائول نیگز 38 (25) 65% 0 1 2 (1) 0 هافبک 7.16
توماس پارتی 55 (41) 74% 0 0 6 (2) 0 هافبک 6.89
کوکه 30 (21) 70% 1 1 2 (1) 0 هافبک 6.56
دیگو کاستا 12 (7) 58% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.29
هکتور هررا 59 (48) 81% 1 1 7 (5) 0 هافبک 6.14
آنخل کوریا 15 (11) 73% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.4
توما لمار 7 (7) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.46
آلوارو موراتا 4 (2) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7
ماریو هرموسو 37 (31) 83% 0 0 7 (3) 0 مدافع 6.99
لوکاس هرادکی 40 (34) 85% 0 0 28 (22) 0 دروازه‌بان 6.44
سون بندر 70 (64) 91% 0 0 9 (7) 0 مدافع 7.61
جاناتان تاه 57 (55) 96% 0 0 6 (6) 0 مدافع 6.67
لارس بندر 93 (79) 85% 0 0 14 (9) 0 مدافع 7.2
کریم دریمبای 54 (44) 81% 2 6 5 (3) 0 هافبک 6.48
یولیان باومگارتلینگر 59 (51) 87% 1 1 6 (4) 0 هافبک 6.79
ندیم امیری 47 (36) 76% 1 3 3 (2) 0 هافبک 7.5
کای هاورتس 57 (44) 77% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.64
کریم بلعربی 40 (27) 67% 2 4 2 (0) 0 مهاجم 5.95
کوین ولند 20 (13) 65% 1 1 3 (1) 0 مهاجم 6.82
میچل وایزر 71 (60) 85% 0 2 4 (3) 0 مدافع 6.65
الکساندر دراگوویچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
لوکاس آلاریو 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.18
پائولینیو 7 (6) 85% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.37
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11