فوتبــال 11

سه شنبه، 02 مهر 1398 ساعت ۲۲:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Craig MacGillivray 0 (0) 0 22 1 (1) 90 دروازه‌بان 5.96
Brandon Haunstrup 0 (0) 3 32 4 (4) 90 مدافع 6.55
Ben Close 0 (0) 3 30 8 (6) 82 هافبک 6.41
Tom Naylor 0 (0) 2 46 13 (7) 90 هافبک 6.3
Ronan Curtis 5 (0) 2 23 11 (5) 90 مهاجم 6.05
Ryan Williams 2 (0) 2 20 8 (4) 78 هافبک 6.35
John Marquis 3 (0) 0 18 18 (7) 90 مهاجم 6.54
Oliver Hawkins 0 (0) 1 21 7 (5) 59 مهاجم 6.97
Christian Burgess 3 (1) 2 36 11 (7) 90 مدافع 6.11
James Bolton 0 (0) 3 34 9 (4) 90 مدافع 5.61
Brett Pitman 3 (3) 2 25 26 (14) 90 مهاجم 7.18
Paul Downing 0 (0) 0 12 1 (0) 31 مدافع 6.1
Ross McCrorie 0 (0) 1 4 1 (0) 8 مدافع 5.87
Gareth Evans 0 (0) 0 1 2 (0) 12 هافبک 5.99
الکس مک‌کارتی 0 (0) 0 39 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.86
رایان برتراند 0 (0) 1 36 9 (5) 90 مدافع 6.8
مایا یوشیدا 0 (0) 2 92 19 (10) 90 مدافع 7.87
پیر-امیل هویبرگ 1 (1) 3 77 13 (7) 90 هافبک 7.47
اوریول رومئو 1 (0) 3 72 18 (8) 90 هافبک 7.09
جیمز وارد پروس 2 (1) 1 51 5 (1) 90 هافبک 7.2
دنی اینگز 4 (4) 3 16 11 (7) 83 مهاجم 8.75
مایکل اوبافمی 0 (0) 1 16 17 (6) 72 مهاجم 7.06
سدریک سوارس 1 (1) 1 42 6 (4) 90 مدافع 7.84
یان بدنارک 0 (0) 0 74 5 (2) 90 مدافع 7.52
چه آدامز 0 (0) 1 24 12 (4) 90 مهاجم 7.23
ناتان ردموند 1 (1) 0 10 2 (1) 18 مهاجم 7.27
شین لانگ 1 (1) 0 4 2 (0) 12 مهاجم 6.43
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Craig MacGillivray 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.96
Brandon Haunstrup 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.55
Ben Close 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.41
Tom Naylor 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.3
Ronan Curtis 5 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.05
Ryan Williams 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.35
John Marquis 3 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.54
Oliver Hawkins 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.97
Christian Burgess 3 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.11
James Bolton 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.61
Brett Pitman 3 (3) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.18
Paul Downing 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.1
Ross McCrorie 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.87
Gareth Evans 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.99
الکس مک‌کارتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.86
رایان برتراند 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
مایا یوشیدا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.87
پیر-امیل هویبرگ 1 (1) 3 (2) 0 0 0 1 هافبک 7.47
اوریول رومئو 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.09
جیمز وارد پروس 2 (1) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.2
دنی اینگز 4 (4) 3 (1) 2 0 0 1 مهاجم 8.75
مایکل اوبافمی 0 (0) 2 (1) 0 1 0 0 مهاجم 7.06
سدریک سوارس 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.84
یان بدنارک 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.52
چه آدامز 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.23
ناتان ردموند 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.27
شین لانگ 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.43
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Craig MacGillivray 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.96
Brandon Haunstrup 0 1 3 0 0 مدافع 6.55
Ben Close 0 1 3 0 0 هافبک 6.41
Tom Naylor 0 1 2 0 0 هافبک 6.3
Ronan Curtis 0 0 2 0 0 مهاجم 6.05
Ryan Williams 0 0 2 1 0 هافبک 6.35
John Marquis 1 0 0 3 0 مهاجم 6.54
Oliver Hawkins 2 2 1 1 0 مهاجم 6.97
Christian Burgess 2 2 2 1 0 مدافع 6.11
James Bolton 3 0 3 1 0 مدافع 5.61
Brett Pitman 0 0 2 2 0 مهاجم 7.18
Paul Downing 1 0 0 1 0 مدافع 6.1
Ross McCrorie 0 0 1 0 0 مدافع 5.87
Gareth Evans 0 0 0 1 0 هافبک 5.99
الکس مک‌کارتی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.86
رایان برتراند 0 0 1 1 0 مدافع 6.8
مایا یوشیدا 3 5 2 2 0 مدافع 7.87
پیر-امیل هویبرگ 3 4 3 3 0 هافبک 7.47
اوریول رومئو 3 0 3 2 0 هافبک 7.09
جیمز وارد پروس 1 3 1 1 0 هافبک 7.2
دنی اینگز 1 0 3 0 0 مهاجم 8.75
مایکل اوبافمی 1 0 1 2 0 مهاجم 7.06
سدریک سوارس 3 1 1 0 0 مدافع 7.84
یان بدنارک 9 0 0 0 0 مدافع 7.52
چه آدامز 0 1 1 1 0 مهاجم 7.23
ناتان ردموند 0 0 0 0 0 مهاجم 7.27
شین لانگ 0 0 0 1 0 مهاجم 6.43
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Craig MacGillivray 22 (11) 50% 0 0 18 (7) 0 دروازه‌بان 5.96
Brandon Haunstrup 32 (24) 75% 4 7 4 (1) 0 مدافع 6.55
Ben Close 30 (20) 66% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.41
Tom Naylor 46 (26) 56% 0 2 4 (1) 0 هافبک 6.3
Ronan Curtis 23 (14) 60% 0 1 3 (2) 0 مهاجم 6.05
Ryan Williams 20 (14) 70% 3 4 1 (0) 0 هافبک 6.35
John Marquis 18 (12) 66% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 6.54
Oliver Hawkins 21 (12) 57% 0 0 4 (1) 0 مهاجم 6.97
Christian Burgess 36 (16) 45% 1 0 12 (2) 0 مدافع 6.11
James Bolton 34 (16) 47% 0 2 8 (1) 0 مدافع 5.61
Brett Pitman 25 (14) 56% 2 4 0 (0) 0 مهاجم 7.18
Paul Downing 12 (10) 83% 0 0 5 (4) 0 مدافع 6.1
Ross McCrorie 4 (3) 75% 0 0 1 (0) 0 مدافع 5.87
Gareth Evans 1 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 5.99
الکس مک‌کارتی 39 (30) 76% 0 0 18 (9) 0 دروازه‌بان 7.86
رایان برتراند 36 (25) 69% 0 2 1 (0) 0 مدافع 6.8
مایا یوشیدا 92 (76) 83% 0 0 7 (1) 0 مدافع 7.87
پیر-امیل هویبرگ 77 (65) 84% 1 0 7 (1) 0 هافبک 7.47
اوریول رومئو 72 (62) 86% 0 0 4 (1) 0 هافبک 7.09
جیمز وارد پروس 51 (41) 80% 1 1 5 (0) 0 هافبک 7.2
دنی اینگز 16 (14) 87% 1 0 3 (3) 0 مهاجم 8.75
مایکل اوبافمی 16 (8) 50% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 7.06
سدریک سوارس 42 (27) 65% 0 1 12 (4) 0 مدافع 7.84
یان بدنارک 74 (64) 87% 1 0 10 (4) 0 مدافع 7.52
چه آدامز 24 (19) 79% 2 0 3 (3) 1 مهاجم 7.23
ناتان ردموند 10 (7) 70% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.27
شین لانگ 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.43
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11