فوتبــال 11

چهارشنبه، 08 آبان 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
پاوائو پروان 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Marcel Tisserand 1 (0) 0 53 4 (3) 90 مدافع 0
جفری بروما 0 (0) 2 40 7 (4) 90 مدافع 0
کوین امبابو 0 (0) 1 42 9 (5) 90 مدافع 0
ویلیام 2 (0) 3 27 14 (7) 76 مدافع 0
ماکسیمیلیان آرنولد 2 (1) 3 44 9 (5) 90 هافبک 0
یوسیپ برکالو 1 (0) 2 25 8 (3) 64 هافبک 0
یانیک گیرهارد 1 (0) 1 23 7 (2) 70 هافبک 0
رناتو استفن 0 (0) 2 36 7 (3) 90 مهاجم 0
ژوآئو ویکتور 2 (0) 0 22 19 (8) 90 مهاجم 0
واوت وخورشت 2 (1) 0 21 7 (3) 90 مهاجم 0
رابین کنوخه 0 (0) 0 0 2 (1) 14 مدافع 0
الویس رچبچای 2 (0) 1 12 2 (1) 20 هافبک 0
Lukas Nmecha 0 (0) 1 7 7 (4) 26 مهاجم 0
ایوان فوگو 0 (0) 0 31 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
دیو اوپامیکانو 1 (1) 2 43 4 (3) 72 مدافع 0
مارسل هالستنبرگ 2 (1) 1 49 9 (5) 90 مدافع 0
نوردی موکیل 0 (0) 6 40 16 (11) 90 مدافع 0
ویلی اوربان 1 (1) 2 12 5 (3) 26 مدافع 0
مارسل زابیتسر 1 (1) 1 21 4 (1) 65 مهاجم 0
امیل فورسبرگ 3 (2) 1 30 9 (4) 90 مهاجم 0
کنراد لایما 1 (1) 0 44 13 (3) 90 هافبک 0
دیگو دمه 1 (0) 3 62 12 (8) 90 هافبک 0
تیمو ورنر 3 (3) 2 35 9 (6) 90 مهاجم 0
یوسف پولسن 1 (0) 0 36 13 (4) 90 مهاجم 0
اتان امپادو 0 (0) 1 12 2 (1) 18 مدافع 0
استفان ایلزانکر 0 (0) 2 46 4 (2) 64 هافبک 0
کریستوفر انکونکو 2 (1) 0 5 2 (2) 25 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
پاوائو پروان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Marcel Tisserand 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
جفری بروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کوین امبابو 0 (0) 4 (2) 0 1 0 0 مدافع 0
ویلیام 2 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
ماکسیمیلیان آرنولد 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یوسیپ برکالو 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
یانیک گیرهارد 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رناتو استفن 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
ژوآئو ویکتور 2 (0) 7 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
واوت وخورشت 2 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
رابین کنوخه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
الویس رچبچای 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lukas Nmecha 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
ایوان فوگو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دیو اوپامیکانو 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مارسل هالستنبرگ 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نوردی موکیل 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
ویلی اوربان 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مارسل زابیتسر 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
امیل فورسبرگ 3 (2) 0 (0) 1 1 0 1 مهاجم 0
کنراد لایما 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 0
دیگو دمه 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
تیمو ورنر 3 (3) 1 (1) 2 2 0 1 مهاجم 0
یوسف پولسن 1 (0) 0 (0) 0 2 0 0 مهاجم 0
اتان امپادو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
استفان ایلزانکر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کریستوفر انکونکو 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
پاوائو پروان 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Marcel Tisserand 1 2 0 0 0 مدافع 0
جفری بروما 5 2 2 2 0 مدافع 0
کوین امبابو 3 0 1 2 0 مدافع 0
ویلیام 1 4 3 1 0 مدافع 0
ماکسیمیلیان آرنولد 0 3 3 1 0 هافبک 0
یوسیپ برکالو 1 1 2 0 0 هافبک 0
یانیک گیرهارد 0 4 1 1 0 هافبک 0
رناتو استفن 3 2 2 2 0 مهاجم 0
ژوآئو ویکتور 0 1 0 0 0 مهاجم 0
واوت وخورشت 0 0 0 1 0 مهاجم 0
رابین کنوخه 2 0 0 0 0 مدافع 0
الویس رچبچای 0 0 1 0 0 هافبک 0
Lukas Nmecha 0 0 1 0 0 مهاجم 0
ایوان فوگو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دیو اوپامیکانو 0 2 2 0 0 مدافع 0
مارسل هالستنبرگ 4 4 1 1 0 مدافع 0
نوردی موکیل 1 1 6 1 0 مدافع 0
ویلی اوربان 3 0 2 0 0 مدافع 0
مارسل زابیتسر 1 3 1 0 0 مهاجم 0
امیل فورسبرگ 0 0 1 1 0 مهاجم 0
کنراد لایما 1 1 0 5 0 هافبک 0
دیگو دمه 0 2 3 1 0 هافبک 0
تیمو ورنر 0 1 2 0 0 مهاجم 0
یوسف پولسن 2 0 0 1 0 مهاجم 0
اتان امپادو 0 1 1 1 0 مدافع 0
استفان ایلزانکر 1 2 2 2 0 هافبک 0
کریستوفر انکونکو 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
پاوائو پروان 19 (13) 68% 0 0 11 (5) 0 دروازه‌بان 0
Marcel Tisserand 53 (43) 81% 1 0 11 (6) 0 مدافع 0
جفری بروما 40 (33) 82% 0 1 9 (5) 0 مدافع 0
کوین امبابو 42 (27) 64% 1 2 9 (3) 0 مدافع 0
ویلیام 27 (12) 44% 0 5 4 (1) 0 مدافع 0
ماکسیمیلیان آرنولد 44 (31) 70% 2 6 17 (11) 0 هافبک 0
یوسیپ برکالو 25 (20) 80% 0 2 1 (1) 0 هافبک 0
یانیک گیرهارد 23 (17) 73% 1 0 2 (0) 0 هافبک 0
رناتو استفن 36 (29) 80% 1 5 5 (2) 0 مهاجم 0
ژوآئو ویکتور 22 (14) 63% 1 3 1 (1) 0 مهاجم 0
واوت وخورشت 21 (15) 71% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
رابین کنوخه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
الویس رچبچای 12 (9) 75% 0 0 2 (1) 0 هافبک 0
Lukas Nmecha 7 (6) 85% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ایوان فوگو 31 (21) 67% 0 0 16 (6) 0 دروازه‌بان 0
دیو اوپامیکانو 43 (36) 83% 0 0 7 (4) 0 مدافع 0
مارسل هالستنبرگ 49 (38) 77% 2 1 6 (1) 0 مدافع 0
نوردی موکیل 40 (27) 67% 0 4 6 (5) 0 مدافع 0
ویلی اوربان 12 (11) 91% 0 0 2 (2) 0 مدافع 0
مارسل زابیتسر 21 (16) 76% 1 0 3 (2) 1 مهاجم 0
امیل فورسبرگ 30 (25) 83% 5 4 1 (1) 0 مهاجم 0
کنراد لایما 44 (34) 77% 2 0 3 (0) 0 هافبک 0
دیگو دمه 62 (45) 73% 0 2 6 (2) 0 هافبک 0
تیمو ورنر 35 (18) 52% 3 2 3 (1) 3 مهاجم 0
یوسف پولسن 36 (24) 66% 2 0 3 (1) 1 مهاجم 0
اتان امپادو 12 (12) 100% 0 0 1 (1) 0 مدافع 0
استفان ایلزانکر 46 (35) 76% 0 0 6 (0) 0 هافبک 0
کریستوفر انکونکو 5 (2) 40% 0 1 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11