فوتبــال 11

سه شنبه، 07 آبان 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
لوکاس هرادکی 0 (0) 0 36 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
لارس بندر 1 (0) 2 16 4 (2) 31 مدافع 0
الکساندر دراگوویچ 0 (0) 2 108 6 (2) 90 مدافع 0
جاناتان تاه 0 (0) 3 79 11 (7) 90 مدافع 0
کریم بلعربی 4 (1) 4 43 14 (8) 90 مهاجم 0
یولیان باومگارتلینگر 0 (0) 1 71 10 (4) 90 هافبک 0
کای هاورتس 1 (1) 0 45 17 (3) 90 هافبک 0
میچل وایزر 0 (0) 6 56 16 (10) 90 مدافع 0
ندیم امیری 1 (0) 1 36 4 (1) 71 هافبک 0
لوکاس آلاریو 3 (1) 3 32 15 (7) 90 مهاجم 0
کوین ولند 3 (2) 0 24 6 (3) 82 مهاجم 0
پاناگیتیس رتسوس 0 (0) 3 41 11 (6) 59 مدافع 0
کریم دریمبای 1 (0) 1 11 3 (1) 19 هافبک 0
پائولینیو 1 (0) 0 9 6 (4) 8 مهاجم 0
یانیک هوت 0 (0) 0 25 1 (0) 90 دروازه‌بان 0
Laurent Jans 0 (0) 5 32 15 (9) 87 مدافع 0
لوکا کیلیان 0 (0) 2 32 5 (3) 90 مدافع 0
Sebastian Schonlau 0 (0) 7 55 11 (10) 90 مدافع 0
جمیلو کالینز 0 (0) 2 33 13 (6) 90 مدافع 0
Klaus Gjasula 0 (0) 1 40 7 (1) 76 هافبک 0
عبدالحمید سبیری 1 (1) 4 44 19 (11) 90 هافبک 0
کای پروگر 0 (0) 3 16 11 (4) 66 مهاجم 0
Christopher Antwi-Adjei 3 (0) 3 25 18 (10) 90 مهاجم 0
Cauly Oliveira Souza 5 (1) 0 33 3 (2) 90 هافبک 0
استرلی مامبا 1 (1) 2 15 10 (2) 90 مهاجم 0
گریت هولتمن 2 (1) 2 13 8 (5) 24 مهاجم 0
بن زلینسکی 0 (0) 1 5 2 (2) 14 مهاجم 0
خیری شلتون 0 (0) 0 2 0 (0) 3 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
لوکاس هرادکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لارس بندر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
الکساندر دراگوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جاناتان تاه 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
کریم بلعربی 4 (1) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
یولیان باومگارتلینگر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
کای هاورتس 1 (1) 12 (1) 0 0 0 1 هافبک 0
میچل وایزر 0 (0) 6 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
ندیم امیری 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
لوکاس آلاریو 3 (1) 1 (0) 1 0 0 1 مهاجم 0
کوین ولند 3 (2) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
پاناگیتیس رتسوس 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
کریم دریمبای 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پائولینیو 1 (0) 4 (3) 0 0 0 1 مهاجم 0
یانیک هوت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Laurent Jans 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
لوکا کیلیان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sebastian Schonlau 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جمیلو کالینز 0 (0) 6 (3) 0 0 0 0 مدافع 0
Klaus Gjasula 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
عبدالحمید سبیری 1 (1) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
کای پروگر 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Christopher Antwi-Adjei 3 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
Cauly Oliveira Souza 5 (1) 2 (2) 0 0 0 1 هافبک 0
استرلی مامبا 1 (1) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
گریت هولتمن 2 (1) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 0
بن زلینسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
خیری شلتون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
لوکاس هرادکی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لارس بندر 0 1 2 1 0 مدافع 0
الکساندر دراگوویچ 4 2 2 0 0 مدافع 0
جاناتان تاه 6 1 3 0 0 مدافع 0
کریم بلعربی 0 2 4 1 0 مهاجم 0
یولیان باومگارتلینگر 1 1 1 4 0 هافبک 0
کای هاورتس 0 0 0 1 0 هافبک 0
میچل وایزر 2 2 6 2 0 مدافع 0
ندیم امیری 0 0 1 0 0 هافبک 0
لوکاس آلاریو 1 0 3 1 0 مهاجم 0
کوین ولند 0 1 0 0 0 مهاجم 0
پاناگیتیس رتسوس 0 3 3 1 0 مدافع 0
کریم دریمبای 0 0 1 0 0 هافبک 0
پائولینیو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
یانیک هوت 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Laurent Jans 4 0 5 1 0 مدافع 0
لوکا کیلیان 3 0 2 0 0 مدافع 0
Sebastian Schonlau 3 3 7 1 0 مدافع 0
جمیلو کالینز 4 9 2 0 0 مدافع 0
Klaus Gjasula 0 1 1 4 0 هافبک 0
عبدالحمید سبیری 3 0 4 1 0 هافبک 0
کای پروگر 0 2 3 1 0 مهاجم 0
Christopher Antwi-Adjei 0 0 3 1 0 مهاجم 0
Cauly Oliveira Souza 0 1 0 0 0 هافبک 0
استرلی مامبا 0 0 2 1 0 مهاجم 0
گریت هولتمن 0 0 2 0 0 مهاجم 0
بن زلینسکی 1 0 1 0 0 مهاجم 0
خیری شلتون 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
لوکاس هرادکی 36 (28) 77% 0 0 15 (7) 0 دروازه‌بان 0
لارس بندر 16 (14) 87% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
الکساندر دراگوویچ 108 (99) 92% 0 0 13 (9) 0 مدافع 0
جاناتان تاه 79 (73) 92% 0 0 9 (8) 0 مدافع 0
کریم بلعربی 43 (33) 76% 2 12 1 (0) 1 مهاجم 0
یولیان باومگارتلینگر 71 (69) 97% 0 0 4 (3) 0 هافبک 0
کای هاورتس 45 (41) 91% 3 0 0 (0) 0 هافبک 0
میچل وایزر 56 (44) 78% 2 2 5 (5) 1 مدافع 0
ندیم امیری 36 (32) 88% 3 5 3 (3) 0 هافبک 0
لوکاس آلاریو 32 (23) 71% 2 0 5 (2) 1 مهاجم 0
کوین ولند 24 (18) 75% 0 1 2 (2) 0 مهاجم 0
پاناگیتیس رتسوس 41 (36) 87% 0 0 3 (3) 0 مدافع 0
کریم دریمبای 11 (11) 100% 0 3 1 (1) 0 هافبک 0
پائولینیو 9 (7) 77% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
یانیک هوت 25 (17) 68% 0 0 12 (5) 0 دروازه‌بان 0
Laurent Jans 32 (25) 78% 0 3 5 (3) 0 مدافع 0
لوکا کیلیان 32 (25) 78% 0 0 3 (0) 0 مدافع 0
Sebastian Schonlau 55 (47) 85% 0 0 3 (1) 0 مدافع 0
جمیلو کالینز 33 (30) 90% 0 3 3 (1) 0 مدافع 0
Klaus Gjasula 40 (33) 82% 1 1 3 (2) 0 هافبک 0
عبدالحمید سبیری 44 (36) 81% 2 1 9 (6) 0 هافبک 0
کای پروگر 16 (10) 62% 0 7 4 (1) 0 مهاجم 0
Christopher Antwi-Adjei 25 (15) 60% 2 2 2 (1) 0 مهاجم 0
Cauly Oliveira Souza 33 (25) 75% 3 2 2 (1) 0 هافبک 0
استرلی مامبا 15 (13) 86% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
گریت هولتمن 13 (11) 84% 2 0 1 (0) 2 مهاجم 0
بن زلینسکی 5 (5) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
خیری شلتون 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11